หลักสูตร การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า และ ควบคุมสินค้า

รหัสหลักสูตร: 67349

จำนวนคนดู 639 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร  การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า และ ควบคุมสินค้า
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

         การจัดการคลังสินค้า (WAREHOUSE) ที่มีประสิทธิภาพนั้นคือ การวางแผนตั้งแต่การออกแบบแผนผังพื้นที่ ระบบจัดเก็บและเลือกอุปกรณ์ในคลังสินค้าที่เหมาะสม หลักสูตรนี้จะถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความ สำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ และถือเป็นเคล็ดลับองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเป็นระบบในด้านการบริหารและจัดการสินค้าคงคลังจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรอย่างแท้จริงการบริหารงานคลังสินค้า และความสำคัญของงานคลังสินค้า อีกประการหนึ่งที่สำคัญในเรื่องของการลดต้นทุนภายในคลังสินค้าที่มีความสูญเปล่าจำนวนมากที่สามารถนำมาลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลต่อการเกิดกำไรสูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิผลอย่างยั่งยืนต่อไปเหตุผล

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับบริหารจัดการงานสินค้าคงคลังและการลดต้นทุนไปประยุกต์ใช้งานในการพัฒนาได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ และเทคนิคต่างๆ มาปรับปรุงการทำงานให้เกิดความสอดคล้องกับหน่วยงานหลัก และหน่วยงานที่เกี่ยวของได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบที่ถูกต้อง

3.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นตลอดเวลาภายในการบริหารจัดการคลังสินค้า

4.เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดี และมองเห็นประโยชน์ในการนำมาบริหารและจัดการคลังสินค้าและการลดต้นทุนที่เป็นสากล

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.Workshop1 ปัญหาในงานสินค้า

2.การจัด LAY OUT การบริหารพื้นที่คลังสินค้า

3.การบริหารพัสดุคงคลัง / สินค้าคงเหลือ

4.การรับ / จ่ายสินค้า และการตรวจสอบ

5.การสั่งซื้อ และการกระจาย / จัดส่ง

6.ขั้นตอนกระบวนการและแนวทาง ตรวจเช็คสินค้าในแต่ละขั้นตอน

7.การควบคุมสินค้าด้วย(Stock Card)

8.การโอนย้ายสินค้า

9.ขั้นตอนและแนวทางในการจ่ายสินค้า

10.ระบบความปลอดภัยของคลังสินค้า

11.หลักการลดต้นทุนให้ได้ประโยชน์สูง ประหยัดสุด

12.ประเภทของความสูญเปล่าต่างๆ (Wastes)

13.ปัญหาและต้นทุนประเภทต่างๆ ที่พบในการปฏิบัติงานคลังสินค้า

14.Workshop2 การค้นหาความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานในคลังสินค้า

15.บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคลังสินค้าสมัยใหม่

16.KPI กับการวัดผลประสิทธิภาพของการทำงาน และการจัดทำรายงาน และรูปแบบรายงาน และการเขียน JD

17.การวัดผลปฏิบัติงานของฝ่ายคลังสินค้า และปัญหา/อุปสรรคในการบริหารคลังสินค้า

18.ขั้นตอนและแนวทางในการจัดเก็บสินค้าแต่ละรูปแบบ

19.การจัดเก็บแบบ FIFO/FEFO/LIFO

20.วิธีการบริหารจัดการสินค้าภายในคลังแต่ละประเภท และการจัดทำรายงานการติดตาม

21.การแยกประเภทสินค้าในการจัดเก็บ

22.กลยุทธ์การวิเคราะห์และจัดการสินค้าคงคลังด้วยหลัก ABC ANALYSIS

23.เทคนิคการตรวจนับเช็คสินค้าคงเหลือ (STOCK) โดยไม่ต้องหยุดทำการเบิก-จ่ายสินค้า

24.แนวทางในจัดทำ Cycle Count (ตรวจนับย่อย) และการตรวจนับสินค้า

25.ขั้นตอนแนวทาง และวิธีการตรวจนับสินค้าประจำปีเพื่อความรวดเร็วและความถูกต้อง

26.การตรวจนับและการตรวจสอบเพื่อป้องกันการรั่วไหล

27.การจัดการข้อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์

28.ระบบอัตโนมัติและและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการคลังสินค้า

29.ปฏิสัมพันธ์งานคลังสินค้ากับฝ่ายต่าง ๆ (ฝ่ายบัญชี จัดซื้อ และฝ่ายขาย)

30.Workshop3 แนวทางในการปรับปรุงเพื่อการลดต้นทุน

31.สรุป ถาม – ตอบข้อซักถาม และทดสอบ/ประเมินผล

หมายเหตุ หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร


วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การปฏิบัติงานในคลังสินค้าและการบริหารจัดการสินค้า และ ควบคุมสินค้า
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การจัด LAY OUT, การบริหารพัสดุคงคลัง, การสั่งซื้อ และการกระจาย, การโอนย้ายสินค้า, KPI กับการวัดผลประสิทธิภาพ, หลักการลดต้นทุน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ ( Efficient Stock & Inventory Control Tech...

การควบคุมสินค้าคงคลัง เป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมาก โดยใช้สำหรับแสดงปริมาณและชนิดของสินค้าคงคลังว่ามีมากน้อยเพียงใดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง และเพื่อสามารถติดตาม ควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้มีประมาณสินค้าคงคลังไม่มากจนกลายเป็นต้นทุนที่จมอยู่ในคลังสินค้าแล