สัมมนาฟรี! “โอกาสการประกอบธุรกิจการค้าและการลงทุนในเขตสิบสองปันนา”

จำนวนคนดู 735 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สัมมนาฟรี! “โอกาสการประกอบธุรกิจการค้าและการลงทุนในเขตสิบสองปันนา”
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

ด้วยผู้ว่าการเขตปกครองตนเองชนชาติไตสิบสองปันนา  มณฑลยูนนาน  สาธารณรัฐ ประชาชนจีนและคณะมีกำหนดเดินทางมาเยือนไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างเขตสิบสองปันนาและไทย  ในการนี้ สถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ  กรมส่งเสริมการส่งออก   เห็นเป็นโอกาสอันดีที่ภาคเอกชนของไทยจะได้รับทราบข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ  การค้าและการลงทุนในเขตสิบสองปันนา  พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ จากผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการลงทุนในเขตสิบสองปันนา  ซึ่งเป็นเขตยุทธศาสตร์การตลาดสู่ประเทศจีนตอนใต้
ดังนั้น  สถาบันฝึกอบรมฯ จึงได้กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง “โอกาสการประกอบธุรกิจการค้าและการลงทุนในเขตสิบสองปันนา”  ขึ้น 2   ครั้ง ตามกำหนดการดังเอกสารที่ส่งมาด้วย

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Seminar, ธุรกิจนำเข้า - ส่งออก, อบรมฟรี, มูลค่าการส่งออก, กรมวิชาการเกษตร, Best Forecasting and Inventory Replenishment, คุณถาวร สรรสมบัติ, การบรรยายในหัวข้อ “วิถีชีวิตพอเพียง”, บริษัทเอซไลฟ์ แอสชัวรันส์ จำกัด, สัมมนาเรียนต่อ, สัมมนาเรียนต่อต่างประเทศ, การบรรยายพิเ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด