การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ

จำนวนคนดู 655 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

      การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ  

 

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหรือวิทยากรภายในองค์กรให้มีทักษะ และมีความพร้อม ในการจัดอับรมสัมมนาภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และขั้นตอน วิธีการ ในการเป็นวิทยารฝึกอบรม เช่น การกล่าวเปิดการอบรม และกล่าวปิด การวางตัว การสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วม รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการสร้างกิจกรรม หรือเกมส์ เพื่อนาไปประยุกต์ให้เข้ากับการอบรม รวมถึงเพื่อให้การฝึกอบรมบรรลุตามเป้าหมาย ขององค์กร และยังช่วยในการพัฒนาการวางแผนการฝึกอบรมขององค์กรได้มีอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพและการจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อใช้ในการนำเสนอผู้บริหาร

 

วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมมนา 

 • ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของวิทยากร
 • ทราบถึงขั้นตอนในการฝึกอบรมและการจัดเตรียมความพร้อม 
 • ทราบถึงหลักและวิธีการพูด กล่าวเปิด และกล่าวปิด
 • เพื่อใหผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงหลักการและวิธีการสร้าง หรือกระตุ้นในการมีส่วนร่วม ของพนักงานอบรมให้สาเร็จตามเป้าหมายองค์กรรวมถึงนากิจกรรมหรือเกมส์    มาใช้ 
 • ทราบถึงแนวทางในการค้นหาวิทยากร การค้ดเลือกวิทยากร ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหน่วยงานภายในองค์กร 
 • เพื่อเป็นแนวทางการทางานฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากรอย่างถูกหลักการและเป็นขั้นตอน
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคในการนาเสนอในการเป็นวิทยากร
 • ทราบถึงเทคนิคการสอนในแต่ละหน่วยงาน
 • ผู้เข้ารับการอบรมเป็นวิทยากร ทราบถึงการเตรียมตัว และเตรียมความพร้อมก่อนการสอนและขึ้นเวที
 • ผู้เข้ารับการอบรมเป็นวิทยากรทราบถึงเทคนิควิธีการ สื่อสาร การพูด การสอนด้วยภาพการแนะนาตัว
 • การจัดทำรายงานต่างๆรวมถึงตัวชี้วัด 
 • ข้อควรระวังในการเป็นวิทยากร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

 •  บทบาทหน้าที่หน้า และความสำคัญของวิทยากรฝีกอบรม
 •  ขั้นตอนในการฝึกอบรม และการจัดเตรียมความพร้อม 
 •  หลักการและวิธีการถ่ายทอดการสื่อสาร และการติดต่อประสานงานภายในองค์กร
 •  การพูด และการสื่อสาร การประสานงาน รวมถึงการบริหารเวลาในการฝึกอบรม
 •  การแนะนำตัววิทยากร การชี้แจง และวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม รวมถึงการกระตุ้นและสร้างบรรยากาศก่อนการฝึกอบรม 
 •  การค้นหา และคัดเลือกบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากร
 •  การจัดเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอบรม และการจัดรูปแบบห้องอบรม
 •  การเลือกใช้โสตทัศนูปกรณ์/สื่อ การสอนด้วยภาพ และเกมส์ที่ใช้ในการอบรม
 •  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการฝึกอบรม
 •  การวางแผนกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการฝึกอบรม
 •  การออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ตรงกับปัญหาของหน่วยงานและองค์กร
 •  การประเมินผลการฝึกอบรม และติดตามผลการฝึกอบรม
 •  การหาแหล่งข้อมูล และการเตรียมข้อมูลก่อนการสอน
 •  การสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการ อบรม รวมถึงการจัดกิจกรรม workshop ในการสอน 
 •  การเขียนหลักสูตร และการเขียน Power point เพื่อนำเสนอ
 •  การเป็นวิทยากรให้ประสบความสำเร็จ
 • การจัดทำรายงานต่างๆ สำหรับการฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร /รายงานการฝึกอบรมสำหรับพนักงานใหม่ / รายงานการจัดฝึกอบรมภายนอกสำหนักพนักงาน / รายงานประสิทธิภาพในการฝึกอบรมพนักงาน / การจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี / การประเมินผลในการฝึกอบรม
 • ปัญหาและข้อควรระวังในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กร


Sponsored
VDA6.3 Process Audit (2Day)

ที่มาของหลักสูตร•VDA คือ สมาคมด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศเยอรมนี เป็นผู้จัดทำมาตรฐาน...

ดูรายละเอียด
การตรวจติดตามภายในตามระบบ ISO9001:2015 Internal Audit

ที่มาของหลักสูตรหลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพี่อให้ความรู้และสร้างทักษะให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมให...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, โลจิสติกส์, คลังสินค้าและจัดซื้อ, การพัฒนาตนเอง)

วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้าขนส่ง จัดซื้อ การบริหารงานภายในองค์กร การพัฒนาบุคคากร วิทยากรและวิทยากรที่ปรึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน อาจารย์สอนพิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ที่ปรึกษาอิสระ และนักเขียนอิสระ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: จี ทอล์ค (G Talk), พัฒนาทักษะวิทยากร, การบริหารจัดการขนส่ง, การบริหารจัดการคลังสินค้าสำเร็จรูป