registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
search now

การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ

จำนวนคนดู 470 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 30 พฤศจิกายน 2562

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 45 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

      การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ  

 

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหรือวิทยากรภายในองค์กรให้มีทักษะ และมีความพร้อม ในการจัดอับรมสัมมนาภายในองค์กร โดยมุ่งเน้นให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และขั้นตอน วิธีการ ในการเป็นวิทยารฝึกอบรม เช่น การกล่าวเปิดการอบรม และกล่าวปิด การวางตัว การสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วม รวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการสร้างกิจกรรม หรือเกมส์ เพื่อนาไปประยุกต์ให้เข้ากับการอบรม รวมถึงเพื่อให้การฝึกอบรมบรรลุตามเป้าหมาย ขององค์กร และยังช่วยในการพัฒนาการวางแผนการฝึกอบรมขององค์กรได้มีอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพและการจัดทำรายงานต่างๆ เพื่อใช้ในการนำเสนอผู้บริหาร

 

วัตถุประสงค์ในการอบรมสัมมนา 

 • ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงบทบาทหน้าที่ของวิทยากร
 • ทราบถึงขั้นตอนในการฝึกอบรมและการจัดเตรียมความพร้อม 
 • ทราบถึงหลักและวิธีการพูด กล่าวเปิด และกล่าวปิด
 • เพื่อใหผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงหลักการและวิธีการสร้าง หรือกระตุ้นในการมีส่วนร่วม ของพนักงานอบรมให้สาเร็จตามเป้าหมายองค์กรรวมถึงนากิจกรรมหรือเกมส์    มาใช้ 
 • ทราบถึงแนวทางในการค้นหาวิทยากร การค้ดเลือกวิทยากร ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหน่วยงานภายในองค์กร 
 • เพื่อเป็นแนวทางการทางานฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากรอย่างถูกหลักการและเป็นขั้นตอน
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบถึงเทคนิคในการนาเสนอในการเป็นวิทยากร
 • ทราบถึงเทคนิคการสอนในแต่ละหน่วยงาน
 • ผู้เข้ารับการอบรมเป็นวิทยากร ทราบถึงการเตรียมตัว และเตรียมความพร้อมก่อนการสอนและขึ้นเวที
 • ผู้เข้ารับการอบรมเป็นวิทยากรทราบถึงเทคนิควิธีการ สื่อสาร การพูด การสอนด้วยภาพการแนะนาตัว
 • การจัดทำรายงานต่างๆรวมถึงตัวชี้วัด 
 • ข้อควรระวังในการเป็นวิทยากร และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม

 •  บทบาทหน้าที่หน้า และความสำคัญของวิทยากรฝีกอบรม
 •  ขั้นตอนในการฝึกอบรม และการจัดเตรียมความพร้อม 
 •  หลักการและวิธีการถ่ายทอดการสื่อสาร และการติดต่อประสานงานภายในองค์กร
 •  การพูด และการสื่อสาร การประสานงาน รวมถึงการบริหารเวลาในการฝึกอบรม
 •  การแนะนำตัววิทยากร การชี้แจง และวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม รวมถึงการกระตุ้นและสร้างบรรยากาศก่อนการฝึกอบรม 
 •  การค้นหา และคัดเลือกบุคลากรเพื่อทำหน้าที่เป็นวิทยากร
 •  การจัดเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอบรม และการจัดรูปแบบห้องอบรม
 •  การเลือกใช้โสตทัศนูปกรณ์/สื่อ การสอนด้วยภาพ และเกมส์ที่ใช้ในการอบรม
 •  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการฝึกอบรม
 •  การวางแผนกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการฝึกอบรม
 •  การออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ตรงกับปัญหาของหน่วยงานและองค์กร
 •  การประเมินผลการฝึกอบรม และติดตามผลการฝึกอบรม
 •  การหาแหล่งข้อมูล และการเตรียมข้อมูลก่อนการสอน
 •  การสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการ อบรม รวมถึงการจัดกิจกรรม workshop ในการสอน 
 •  การเขียนหลักสูตร และการเขียน Power point เพื่อนำเสนอ
 •  การเป็นวิทยากรให้ประสบความสำเร็จ
 • การจัดทำรายงานต่างๆ สำหรับการฝึกอบรมภายในและภายนอกองค์กร /รายงานการฝึกอบรมสำหรับพนักงานใหม่ / รายงานการจัดฝึกอบรมภายนอกสำหนักพนักงาน / รายงานประสิทธิภาพในการฝึกอบรมพนักงาน / การจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี / การประเมินผลในการฝึกอบรม
 • ปัญหาและข้อควรระวังในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กร


วิทยากร
ดูประวัติ

อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, โลจิสติกส์, คลังสินค้าและจัดซื้อ, การพัฒนาตนเอง)

วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้าขนส่ง จัดซื้อ การบริหารงานภายในองค์กร การพัฒนาบุคคากร วิทยากรและวิทยากรที่ปรึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน อาจารย์สอนพิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ที่ปรึกษาอิสระ และนักเขียนอิสระ

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับพนักงานภายในองค์กรหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลที่ดูแลเรื่องการอบรมให้กับพนักงานเข้าใหม่ หรือพัฒนาพนักงานเก่าเพื่อให้มีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ให้มีการพัฒนาความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น องค์กรที่ต้องการพัฒนาพนักงานให้เป็นวิทยากรเพื่อทำการฝึกอบรมให้กับพนักงานในแต่ละหน่วยงานภายในองค์กร หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเพิ่มทักษะ รวมถึงผู้ที่สนใจในอาชีพวิทยากร 
สถานที่จัดงาน

โรงแรมเซนต์เจมส์ (St. James Hotel)

เขตคลองเตย | กรุงเทพมหานคร

ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,300 บาท

ราคา 3,300  บาทบุคคลทั่วไป ท่านละ 3,300 บาท

สมัคร 2 ทานขึ้นไป ท่านละ 2,800 

**ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


   ***  รับจำนวนจำกัดในแต่ละรุ่น***


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท จี ทอล์ค จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:แพรวพรรณ
เบอร์โทรศัพท์ :0897990890

หากท่านต้องการสมัคร การพัฒนาทักษะวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กรให้เป็นมืออาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: จี ทอล์ค (G Talk), พัฒนาทักษะวิทยากร, การบริหารจัดการขนส่ง, การบริหารจัดการคลังสินค้าสำเร็จรูป
Basic Leader
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้บทบาทหน้าที่ ทักษะที่จำเป็นในการทำงานรวมถึงระบบความคิดที่สร้างสรรค์ การวางแผนแก้ไขและตัดสินใจในการนำ (Leading) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีวัดผลงานจัดซื้อ และการทำรายงานจัดซื้อ
3900บาท
ลำพังรายงานว่า รับ PR เข้ามากี่ใบ ออก PO กี่ใบ ซื้อของกี่รายการ เป็นเงินเท่าไรนั้น ท่านทราบไหมว่า รายงานแบบนี้ ใช้วัดผลงานไม่ได้ และท่านทราบไหมว่า เขาวัดผลงานจัดซื้อกันในประเด็นใดบ้าง? การทำรายงานเกี่ยวกับ Cost saving
Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart
3900บาท
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ Microsoft Excel Pivot Table & Pivot Chart เพื่อจัดทำรายงานได้
การควบคุมและจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า
3800บาท
ในปัจจุบันการปฏิบัติงานย่อมไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอาจจะมีทั้งสูญเสียน้อยจนไปถึงเกิดการสูญเสียมาก ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมามีอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานสูงมาก ไม่ว่าจะเกิดจากความประมาทของบุคลากรในองค์กรเอง เกิด
ISO 28000: 2007 มาตรฐานด้านความมั่นคงความปลอดภัย (Supply chain security management system)
3600บาท
หลักสูตร ISO 28000: 2007 มาตรฐานด้านความมั่นคงความปลอดภัย (Supply chain security management system)สำหรับผู้ผลิตและส่งออกไปยังต่างประเทศ และIKEA supplier ซึ่งต้องมีระบบควบคุมความมั่นคงปลอดภัยของ supply chain
พื้นฐานการสรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ
3900บาท
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มวิชาชีพด้านจัดซื้อ หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ให้เข้าใจความหมาย และกระบวนการสรรหาผู้ขาย ผู้ให้บริการ โดยอ้างอิงจากกระบวนการ ERP ระดับโลก
หลักสูตร ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015
3900บาท
พร้อมรับส่วนลดพิเศษ เมื่อสมัคร 3 ท่าน เข้าฟรีอีก 1 ท่านทันที รีบสำรองที่นั่งก่อนเต็มนะคะ
Professional Business English Email Writing with “The Cross Technique”
5500บาท
หลักสูตรที่พิสูจน์ความสำเร็จจากผู้เข้าอบรมหลากหลายรุ่นที่ผ่านมา ที่ทำให้ทักษะการเขียนอีเมล์พัฒนาดีขึ้นในระดับมืออาชีพ ช่วยให้การนำเสนองานและปิดการขายกับลูกค้าต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิผลกว่าเดิมหลายเท่า รวมทั้งยังช่วยเสริมทักษะอื่นๆ ในการสื่อสารภาษาอังก