การปรับปรุงและพัฒนางานที่ทำให้มีประสิทธิภาพในยุคปัจจุบัน

รหัสหลักสูตร: 63322

จำนวนคนดู 456 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
วัตถุประสงค์ / สิ่งที่คุณจะได้รับ

1. ทำให้ทราบถึงความสำคัญของการวางแผนและการปรับปรุงการทำงาน

2. สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ในการวางแผน และการปรับปรุงงาน

3. มีทักษะในการวางแผนและการปรับปรุงาน

4. เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการปฎิบัติงาน

5. ทราบประเภทของแผน และวิธีการวางแผน

6. ทราบถึงลักษณะการวางแผนที่ดี การวางแผนกับบริหารเวลา

7. การใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน และการวางแผนบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์(MBO)

8. การบวนการวางแผน และการวางแผนกับความไม่แน่นอน

9. ทราบถึงลักษะงานที่ต้องนำมาปรับปรุง

10. ทราบถึงสาเหตุของปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อนำมาหาทางแก้ไข

11. ทราบถึงขั้นตอนในการปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ

12. พนักงานมีการวางแผน และปรับปรุงงานได้อย่างต่อเนื่อง

13. ทราบถึงหลักของการทำงานเป็นทีม / การบริหารเวลา/ ความขัดแย้ง

14. และการสื่อสารเพื่อการวางแผนและปรับปรุงงาน

15. สามารถทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนและปรับปรุงงาน พร้อมแนวทางในการแก้ไข

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรมและสัมมนา

1. ความสำคัญของการวางแผนและการปรับปรุงการทำงาน

2. การวิเคราะห์สถานการณ์ในการวางแผน และการปรับปรุงงาน

3. การเพิ่มทักษะในการวางแผนและการปรับปรุงาน

4. ทัศนคติที่ดีต่อการปฎิบัติงาน ประเภทของแผน และวิธีการวางแผน

5. ลักษณะการวางแผนที่ดี การวางแผนกับบริหารเวลา

6. เครื่องมือที่ใช้ในการวางแผน ในการปรับรุงพัฒนางาน

7.ขั้นตอนกระบวนการวางแผน และการวางแผนกับความไม่แน่นอน

8. ลักษณะงานที่ต้องนำมาปรับปรุง

9. ขั้นตอนวิธีการในการปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ

10. การวางแผน และปรับปรุงงานได้อย่างต่อเนื่อง

11. การทำงานเป็นทีม / การบริหารเวลา/ ความขัดแย้ง

           และการสื่อสารเพื่อการวางแผนและปรับปรุงงาน

12. การนำ KPI มาใช้การวางแผน และปรับปรุงงาน

13. ปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนและปรับปรุงงาน พร้อมแนวทางในการแก้ไข

Sponsored
The Professional Trainer – การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

1. ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอน (trainer) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. สามาร...

ดูรายละเอียด
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล

เพื่อให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถขจัดข้อขัดข้อง – อุปสรรคต่า...

ดูรายละเอียด
วิทยากร
ดูประวัติ

นนทพัฒน์ โพธี

สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, โลจิสติกส์, คลังสินค้าและจัดซื้อ, การพัฒนาตนเอง)

วิทยากรและที่ปรึกษา ด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้าขนส่ง จัดซื้อ การบริหารงานภายในองค์กร การพัฒนาบุคคากร วิทยากรและวิทยากรที่ปรึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน อาจารย์สอนพิเศษในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ที่ปรึกษาอิสระ และนักเขียนอิสระ

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: หัวหน้าคลังสินค้าและจัดส่ง, อาจารย์นนทพัฒน์ โพธี, การสร้างวิทยากร