สัมมนา Online : เจาะประเด็นที่ควรรู้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

รหัสหลักสูตร: 65186

จำนวนคนดู 147 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
จุดประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติงาน เช่น

- การเผยแพร่ข้อมูล หรือขายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

- การขายรายชื่อข้อมูลส่วนบุคคลประเด็นไหนบ้างที่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้

- ข้อควรระวังของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติฉบับนี้

- จะต้องปฏิบัติอย่างไร? หากต้องใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

- ผลกระทบต่อลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่นายจ้างและ HR ต้องทราบ

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อเนื้อหาอบรม

1. ทำไมต้องมี พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

2. ข้อมูลส่วนบุคคล คืออะไร

3. พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีประโยชน์อย่างไร

4. พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีกี่ประเภท

5. พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีขอบเขต ใช้บังคับอย่างไร

6. พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีผลกับกิจการลักษณะใด

7. ผู้เกี่ยวข้องใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

8. กิจการ หรือหน่วยงานที่ไม่อยู่ในบังคับของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

9. ตัวอย่างการไหลของข้อมูลส่วนบุคคล

10. ฐานในการ เก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

11. เจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลคือใคร (Data controller)

12. เจ้าหน้าที่ประมวลผลข้อมูล คือใคร (Data Processor)

13. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) คือใคร

14. ข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว คืออะไร

15. การวางแผนในการดำเนินการเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA implement road map) ในสถานประกอบการ

16. ความเสี่ยงในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

17. ตัวอย่าง เอกสารเพื่อใช้ในการเตรียมรับมือพระราชบัญญัติฉบับนี้


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 - 16.00 น.


รูปแบบการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, เจาะประเด็นที่ควรรู้ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562, PDPA, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด