เทคนิคการลดต้นทุนในองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Cost Reduction Technique for Everyone)

รหัสหลักสูตร: 66459

จำนวนคนดู 1012 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
เทคนิคการลดต้นทุนในองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Cost Reduction Technique for Everyone)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล  

     สถานประกอบการในยุคปัจจุบัน ต้องเผชิญกับข้อจำกัดหลายอย่างอันเป็นอุปสรรคปัญหาต่อการดำเนินธุรกิจ และเป็นเหตุให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น จากหลายๆ ปัจจัย คือ ต้นทุนค่าแรงงานมีแนวโน้มสูงขึ้น, ต้นทุนค่าวัตถุดิบแพงขึ้นจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น โดยเฉพาะกรณีที่ต้องนำวัตถุดิบจากต่างประเทศ, ต้นทุนค่าโสหุ้ยโรงงานสูงขึ้น เช่น ค่าน้ำมัน ค่าน้ำ ค่าไฟที่จะปรับตัวขึ้นทุกวัน, คู่แข่งขันมีมากขึ้นและทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น, ต้องการลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยสินค้าที่ผลิต, ต้องการผลกำไรมากขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเรียนรู้เพื่อปรับตัว ปรับวิธีการทำธุรกิจ และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลง โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มผลผลิตเพื่อความอยู่รอด ทั้งนี้ ในการลดต้นทุนการผลิต ผู้ประกอบการมีความจำเป็นต้องปรับโครงสร้างในการประกอบธุรกิจต่าง ๆ สร้างความแตกต่างในการผลิตสินค้า เพื่อให้สินค้าขายดี มีผลกำไรมากขึ้น รวมถึงต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้มากขึ้นโดยพนักงานทุกคนมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมและสร้างภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นเพื่อสร้างศักยภาพได้อย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์
   1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยสามารถผลิตสินค้าได้เพิ่มขึ้นโดยใช้ต้นทุนเท่าเดิมหรือน้อยลง
   2. เพิ่มคุณภาพสินค้าและการบริการให้มากขึ้น เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน และเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า
   3. ลดต้นทุนการผลิต เพื่อสร้างผลกำไรให้มากขึ้น หรือลงทุนให้น้อยลงแต่ได้ผลตอบแทนมากขึ้นโดยทุกคนมีส่วนร่วม                
   4. สร้างสภาพแวดล้อมและขวัญกำลังใจที่ดีในโรงงานผลิต เพื่อให้เกิดมาตรฐานการทำงานที่ดี และการ   รับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
   5. เข้าใจในเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ สามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย รวดเร็ว ราคาถูกมาใช้เพื่อทดแทนกำลังคนที่ขาดแคลนได้อย่างมีประสิทธิภาพ          

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม
  - ความหมายของต้นทุน (Cost) และต้นทุนการผลิต (Manufacturing Cost)
  - การลดต้นทุน มีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไร
  - การวางแผนการลดต้นทุน
  - การลดต้นทุนการผลิตและโลจิสติกส์            
  - แนวทางการจัดการบริหารต้นทุนเพื่อการเพิ่มผลผลิต
  - การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการผลิตและลดต้นทุน
  - หลักการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
  - มิติในการลดต้นทุนการผลิต
  - แนวทางการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
  - ดัชนีชี้วัดการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
  - การกำหนดเป้าหมายการบริหารจัดการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
  - เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต
  - การลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิต
  - เทคนิคการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง                   
  - การวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
  - การลดต้นทุนซ่อมบำรุงเครื่องจักร
  - การบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
  - การลดต้นทุนและควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง                  
  - การลดต้นทุนการบริหารการจัดซื้อ จัดหา
  - การลดต้นทุนด้านการขนส่งและกระจายสินค้า

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย   

   กลุ่มหลัก  ผู้บริหารระดับสูง/ ผู้บริหารระดับกลาง หรือเจ้าหน้าที่ระดับบริหารและฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายผลิต ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายซ่อมบำรุง วิศวกร


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการลดต้นทุนในองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Cost Reduction Technique for Everyone)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการลดต้นทุนในองค์กรที่ทุกคนมีส่วนร่วม, Cost Reduction Technique for Everyone

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด