เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

กลยุทธ์การบริหารงานอย่างคล่องตัวสู่ความสำเร็จ ( Agile Success Management )

รหัสหลักสูตร: 66634

จำนวนคนดู 56 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
กลยุทธ์การบริหารงานอย่างคล่องตัวสู่ความสำเร็จ ( Agile Success Management )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     Family Business เรียกได้ว่าเป็นกระดูกสันหลังของระบบเศรษฐกิจในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก สำหรับในประเทศไทย ธุรกิจกว่า 80% จัดเป็นธุรกิจครอบครัวที่กระจายตัวไปทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และมีขนาดตั้งแต่บริษัทขนาดเล็ก ไปจนถึงองค์กรธุรกิจระดับประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่ม SET50 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบัน ธุรกิจครอบครัว ในประเทศไทยจำนวนมากได้มีการเปลี่ยนผ่านธุรกิจจากรุ่นที่ 1 (รุ่นบุกเบิกและก่อตั้ง) ไปสู่รุ่นที่ 2 และในบางธุรกิจหรืออุตสาหกรรมได้เริ่มส่งผ่านธุรกิจไปสู่รุ่นที่ 3 แล้ว อย่างไรก็ดี โลกยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการทำธุรกิจจากเดิมที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงานและการสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูกค้ารวมถึงเครือข่ายธุรกิจ แต่ปัจจุบัน เปลี่ยนไปเน้นกิจกรรมที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ (Value-added activities) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้น
     ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว ธุรกิจครอบครัวที่ส่วนใหญ่มีระบบการบริหารจัดการธุรกิจยืดหยุ่นไม่เพียงพอต่อการรับมือสถานการณ์ไม่แน่นอน เช่น อำนาจการตัดสินใจรวมศูนย์อยู่ที่เจ้าของธุรกิจเพียงคนเดียว จึงต้องเร่งหาทางเพิ่มความคล่องตัวให้ธุรกิจ โดยทั่วไปองค์กรส่วนใหญ่มักจะทำงานด้วยระบบจัดการที่มีชื่อเรียกว่า Project Management โดยมี Project Manager หรือ PM เป็นผู้จัดการโครงการและมีทีมมานั่งวางแผนร่วมกันก่อนที่จะเริ่มโครงการ ดูทั้งเรื่องงบประมาณโครงการ ระยะเวลา กำลังคน และองค์ประกอบอื่น ๆ ตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ ซึ่งมักจะใช้รูปแบบการทำงานแบบ ‘Waterfall Process’ คือแบบมีขั้นมีตอน ซึ่งเป็นการทำงานที่ต้องให้ผ่านไปทีละขั้น แต่แนวคิดอไจล์นั้นมีรูปแบบการทำงานที่ต่างออกไป อาจกล่าวได้ว่า Agile เป็นกระบวนการที่ช่วยลดการทำงานที่เป็นขั้นตอนและงานด้านการทำเอกสารลง’ แต่จะไปมุ่งเน้นในเรื่องการสื่อสารของทีมมากขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ได้รวดเร็วขึ้น แล้วจึงนำสิ่งที่ได้ไปให้ผู้ใช้กลุ่มตัวอย่าง (Target group) ทดสอบใช้งานจริง จากนั้นจึงรวมรวมผลทดสอบมาประเมินดูอีกครั้ง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงสินค้าและบริการนั้น ๆ ให้ดีขึ้นทีละนิด ด้วยแนวทางนี้จะทำให้องค์กรสามารถพัฒนาสินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็วและตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้มากขึ้นอย่างสม่ำเสมอนั่นเอง
     หลักสูตรนี้ ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้เจ้าของกิจการมีความเข้าใจเกี่ยวกับความซับซ้อนของ Agility ด้วยการทำแบบประเมินทดสอบ และเรียนรู้ความหมายของคุณลักษณะต่างๆ ที่ก่อให้เกิด Agility ผ่านโปรไฟล์ของตนเอง คุณจะได้มองหาโอกาสในการใช้จุดแข็ง และหาโอกาสในการพัฒนาเพื่อยกระดับความ ‘อไจล์’ Agility profile ครอบคลุม 4 หัวข้อหลักคือ ผลลัพธ์, การคิด, ความสัมพันธ์ และ การเปลี่ยนแปลง   ผู้เรียนจะได้แลกเปลี่ยน พูดคุยเกี่ยวกับ Agility profile ในอุดมคติ, ดุโปรไฟล์ของตนเองว่าเป็นอย่างไร และจะเริ่มต้นในจุดใดในการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความสอดคล้องกับโปรไฟล์ในอุดมคติ
วัตถุประสงค์
   1.  ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้การบริหารงานแนวใหม่ตามแนวคิด Agile เพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโตแบบยั่งยืน
   2.  ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจวิธีการทำงาน กระบวนการบริหารโครงการ และบทบาทหน้าที่ของทีมงานที่ส่งผลต่อผลลัพธ์
   3.  ผู้เข้าอบรมจะได้รับแนวทางการบริหารงานในรูปแบบใหม่ๆ เทคนิคการใช้แนวคิดด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปใช้ได้อย่างเหมาะสม และคล่องตัว
สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้
   1.  ท่านจะได้เข้าใจความถนัดหรือเชี่ยวชาญของทีมงาน สามารถดึงจุดแข็งของตนเองและทีมงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์นำมาสู่การทำงานที่ลงตัว
   2.  เทคนิคการใช้แนวคิดการทำงานแบบ Agile คู่กับกรอบการทำงานแบบ Scrum
   3.  ท่านจะเข้าใจเทคนิคแนวคิดหลักๆของ Agile มาใช้ในการคิด วางแผน พัฒนากระบวนการแบบค่อยเป็นค่อยไป ทีละนิด โดยการส่งมอบงาน Update กันอย่างต่อเนื่อง ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นด้วยการเล็งเห็นถึง Value ให้มากที่สุด
   4.  การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ใน Scrum
   5.  ท่านจะเรียนรู้เครื่องมือการบริหารโครงการแบบ Agile ที่นำวิธีการทำงานของ Scrum มาใช้เพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริง ส่งมอบงานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และมีการแก้ไขปัญหา
   6.  Case Study ของการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในการทำงาน
   7.  ท่านจะเข้าใจภาพรวมทั้งหมดของ Agile Management ผ่านกรณีศึกษาองค์กรต่าง ๆที่ประสบความสำเร็จ เพื่อสามารถนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อในการบรรยาย
Part  :  1. Understanding Your Agility Profile
   -    กิจกรรมเปิดใจ ใส่ใจ เข้าถึง
   -    กิจกรรม Self-Analysis
   -    ความหมายและแนวคิดการบริหารงานแบบ Agile
   -    แนวทางการบริหารงานขององค์กรยุค New normal ด้วย “Agile”
   -    ความแตกต่างระหว่างการทำงานแบบทั่วไปกับแบบ Agile
   -    Agile Mind-set
   -    Waterfall Process
   -    เปรียบเทียบ ข้อดี-ข้อเสียของการทำงานแบบทั่วไปกับแบบ Agile
   -    บทบาทใหม่ของ Project Manager กับ Agile Methodology การบริหารโครงการแบบ Agile
   -    Workshop วางแผนการใช้ Agile Methodology
   -    วิธีการทำงานตามแนวคิดของ Agile
   -    เจาะลึกสูตรสำเร็จกับการบริหารงานด้วย Agile
Part  :  2.  Interpersonal Agility and Change Agility
   -    กิจกรรม ทบทวน ปรับ จับมาใช้
   -    เข้าใจความสำคัญของการปรับแนวคิดอไจล์ในการปรับใช้กับธุรกิจของคุณ
   -    เรียนรู้เกี่ยวกับ องค์ประกอบทั้ง 4 ของอไจล์
   -    ทบทวนตนเอง และแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นถึงจุดในการเริ่มต้นพัฒนาตนเอง
   -    เครื่องมือสู่ความสำเร็จของ Agile
   -    ความหมายของ Scrum
   -    หลักการดึงจุดแข็งเพื่อการทำงานที่คล่องตัว
   -    เทคนิคการใช้ Agile คู่กับกรอบการทำงานแบบ Scrum
   -    Workshop
   -    เครื่องมือต่าง ๆ  ใน Scrum กับการปรับใช้ที่พิเศษ
   -    Case Study ของการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในการทำงาน
Methodology รูปแบบการอบรม

     หลักสูตรนี้ไม่ใช่การนั่งเรียนแบบบรรยายและจดจำ แต่เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพิเศษ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีประสบการณ์ตรง และได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน   ผ่านกระบวนการต่างๆ ที่นำมาจากการประยุกต์ 3 ศาสตร์ที่สำคัญต่อการเรียนรู้ในยุคใหม่เข้าด้วยกัน ได้แก่

   1.  Positive Psychology หลักจิตวิทยาเชิงบวก เพื่อสร้างทัศนคติที่ใช่ เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน
   2.  Neuro Science หลักวิทยาศาสตร์สมอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด มีความเข้าใจ นำไปใช้ได้จริง
   3.  Transformative Learning กระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านประสบการณ์ตรง เพื่อสร้างพฤติกรรมใหม่ให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืน ผ่านการเล่าเรื่องที่สนุกสนานของวิทยากร ด้วยรูปแบบ 4D Storytelling

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ
   -  เจ้าของกิจการทุกรูปแบบธุรกิจ
   -  ผู้ที่สนใจพัฒนาตนเอง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร กลยุทธ์การบริหารงานอย่างคล่องตัวสู่ความสำเร็จ ( Agile Success Management )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: กลยุทธ์การบริหารงานอย่างคล่องตัวสู่ความสำเร็จ, Agile Success Management

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด