หลักสูตร ทักษะการบริหารจัดการทีมงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ Supervisory Skills for Smart Supervisor

รหัสหลักสูตร: 67651

จำนวนคนดู 85 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ทักษะการบริหารจัดการทีมงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ Supervisory Skills for Smart Supervisor
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

                 หัวหน้างาน ถือได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญมากในการบริหารงานและบริหารลูกทีมในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายและมาตรฐานการทำงาน
ที่กำหนดไว้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพของงาน รวมถึงคุณภาพของสินค้าและการบริการ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้าต่อไปได้ในที่สุด
แต่บ่อยครั้งที่เราพบว่า งานของทีมไม่ได้คุณภาพ ส่งงานไม่ทัน โดนลูกค้าต่อว่า ลูกทีมขาดแรงจูงใจ หมดไฟ ปฏิเสธไม่ได้ว่าสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากหัวหน้างาน
ที่ขาดทักษะในการบริหารจัดการ เพราะหัวหน้างานส่วนไหญ่ได้รับการแต่งตั้งมาจากคนที่ทำงานเก่ง มีผลการปฏิบัติงานดีเลิศ แต่การเป็นหัวหน้างานชุดทักษะ
มันคนละชุดกับการเป็นพนักงาน

                 หลักสูตร ทักษะการบริหารจัดการทีมงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ จะช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและพัฒนาให้หัวหน้างานมีคุณสมบัติสำคัญที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการบริหารทั้งงานและบริหารคนในหน่วยงาน รวมทั้งมีทักษะการบริหารจัดการได้เหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือ
และสร้างแรงจูงจูงใจในการทำงานให้กับลูกทีม จะช่วยผลักดันให้ผลงานของหน่วยงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาหัวหน้างาน ให้มีพื้นฐานในการนำหรือบริหารจัดการตนเองที่ดี และสามารถนำพาทีมงานหรือนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

2.เพื่อพัฒนาหัวหน้างานให้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ สามารถแสดงภาวะผู้นำได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อนำทีมไปสู่เป้าหมายที่ต้องการร่วมกันได้

3.เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร ก่อนก้าวเข้าสู่ตำแหน่งงานระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต

หัวข้ออบรมสัมมนา
ทักษะการเป็นผู้นำ Leadership Skills

 • การเปลี่ยนแปลงที่กระทบกับการบริหารจัดการทีมงานในปัจจุบัน
 • ผู้นำยุคใหม่กับการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
 • ปรับเปลี่ยนตัวเองก้าวสู่ผู้นำประสิทธิภาพสูง

            -ทัศนคติและบุคลิกภาพของผู้นำเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ (Mindset)

            -ทักษะสำคัญในการบริหารจัดการทีมงาน (Skillset)

            -เครื่องมือขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานของทีมงาน (Toolset)

 • Workshop: กรณีศึกษา “ภาวะผู้นำทีมงานของผู้นำยุคใหม่”

ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills)

 • ความผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในการสื่อสารในการทำงาน
 • เรียนรู้พฤติกรรมของทีมงานแต่ละ Style แนวทางและหลักการในการสื่อสารกับบุคคลอื่นที่จะหยั่งถึงจิตใจ
 • กระบวนการสื่อสารเพื่อถ่ายทอดเป้าหมายและนโยบายขององค์กรและหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ศิลปะการสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงานสำหรับผู้นำยุคใหม่
 • ฝึกปฏิบัติ: ปรับวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมกับคนแต่ละประเภทเมื่อต้องสื่อสารกับทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ

ทักษะการประสานงาน (Coordination Skills)

 • การฝึกมองภาพการทำงานทั้งระบบ เพื่อปรับใช้ในการทำงาน และแนวทางการประสานงานเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในทีมงาน
 • การประสานงานแบบข้ามสายงาน กระบวนการสร้างทีมเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน
 • Workshop: สร้างสรรค์แบบจำลองTeam Alignment ขององค์กร

ทักษะการบริหารเวลา (Time Management Skills)

 • เครื่องมือในการบริหารเวลา

          -การตั้งเป้าหมายการทำงาน

          -การจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วน

          -การจัดสรรเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

          -การกำจัดสิ่งรบกวนแต่ละวัน

          -การแจกแจงกิจกรรมที่ต้องทำ To do List

          -กฎ 80/20 ของพาเรโต

 • เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของงาน

          -การวิเคราะห์งานที่รับผิดชอบ และเวลาที่ใช้ในการทำงาน

          -การจัดระเบียบให้กับตัวเองและผู้อื่น

          -เครื่องมือในการจัดลำดับความสำคัญ อาทิ Time Matrix

 • ฝึกปฏิบัติ: การจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของงาน

ทักษะการสอนงาน (Coaching Skills)

 • การวิเคราะห์ทีมงานแต่ละสไตล์เพื่อสนับสนุนให้สร้างผลงาน
 • รู้จักกับเครื่องมือการพัฒนาศักยภาพทีมงานสมัยใหม่ด้วย TAPS Model
 • การเลือกใช้เครื่องมือพัฒนาศักยภาพทีมงาน ที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน ด้วย TAPS Model

           -การสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง

           -การให้คำปรึกษาแนะนำ

           -การจูงใจและสร้างแรงบันดาล

           -การโค้ชชิ่ง

 • ฝึกปฏิบัติ : การพัฒนาศักยภาพทีมงานประสิทธิภาพสูง

ทักษะการพัฒนาและปรับปรุงงาน (Job Development and Improvement Skills)

 • แนวคิดในการวิเคราะห์ปัญหา การพัฒนาและปรับปรุงงานตามแนวคิดการลดความสูญเปล่าในการทำงาน
 • เครื่องมือพัฒนาและปรับปรุงงานสมัยใหม่
 • ฝึกปฏิบัติ : การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องและลดความสูญเสียในรูปแบบต่างๆ

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • หัวหน้างาน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ทักษะการบริหารจัดการทีมงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ Supervisory Skills for Smart Supervisor
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ทักษะการเป็นผู้นำ, บุคลิกภาพของผู้นำ, การสื่อสาร ในการทำงาน, ทักษะการสอนงาน, ทักษะการบริหารเวลา, TAPS Model

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด