อบรมฟรี NEC ธรรมศาสตร์ ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด

จำนวนคนดู 2092 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

อบรม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำำกัด

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)

โดยหน่วยร่วมดำเนินงาน :

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 5/2552 ตั้งแต่  วันที่ 4 พ.ค. - 29 พ.ค. 2552

ระยะเวลาฝึกอบรม  6 มิ.ย. 2552 - 15 ส.ค. 2552

หลักการและเหตุผลในอดีตที่ผ่านมา ผู้ที่มีการศึกษาสูงมักมุ่งประกอบอาชีพรับเงินเดือนเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง ในขณะที่ผู้ที่มีการศึกษาไม่สูงนักมักประกอบอาชีพอิสระ หรือเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งมักจะมีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอู้ที่จะบริหารจัดการและพัฒนากิจการให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ภายใต้ระบบการค้าเสรียุคใหม่ และในยุคที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวนำ กลยุทธ์ใหม่ในการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ SMEs ไทยจึงต้องมุ่งสนับสนุนผู้ที่มีการศึกษาดี มีความรู้ ความสามารถ ให้ก้าวเข้ามาเป็นผู้ประกอบการ การเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่จึงเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างธุรกิจใหม่ ๆ และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ขึ้นในระบบเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้ธุรกิจเหล่านี้สามารถเติบโตและมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นตามลำดับซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศมีภูมิคุ้มกันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” (New Entrepreneurs Creation) หรือโครงการ NEC เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลข้างต้น โดยนำประสบการณ์จากการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ มาบูรณาการกับกิจกรรมสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการสนับสนุน“ผู้ประกอบใหม่” ให้สามารถก่อตั้งกิจการได้สำเร็จและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งจ้างงานและสร้างรายได้แก่ประเทศต่อไปวิกฤตการณ์ทางการเงินและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ในช่วงปี พ.ศ. 2540 - 2543 ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อมหลายประการ วิสาหกิจต่าง ๆ ต้องชะลอ หยุดหรือปิดกิจการเป็นจำนวนมากบุคลากรที่มีความรู้ และประสบการณ์ รวมทั้งผุ้สำเร็จการศึกษาใหม่ ต้องถูกออกจากงานหรือเสียโอกาสในการทำงาน ประเทศขาดรายได้จากภาษีอากรที่จะนำมาพัฒนาประเทศ เนื่องจากประชาชนและวิสาหกิจส่วนใหญ่ มีรายได้ลดลง แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีช่องทางธุรกิจ และอาชีพอิสระต่าง ๆ อีกมาก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงในวิถีการดำรงชีวิต และการดำเนินธุรกิจสมัยใหมรัฐมีนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (Small and Medium - sized Enterprises : SMEs) เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟู และพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศในระยะยาว ด้วยการสร้างผู้ประกอบการ SMEs หรือผู้ประกอบการใหม่ ๆ และช่วยเหลือ SMEs ในระยะเริ่มก่อตั้งกิจการให้อยู่รอดอันจะทำให้ประเทศไทยมีฐานธุรกิจ และฐานภาษีที่กว้างขึ้น สร้างรายได้เพื่อนำมาพัฒนาประเทศต่อไปรัฐบาลจึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นแกนกลางดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำประสบการความชำนาญในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ มาบูรณาการเข้ากับกิจกรรมด้านการตลาด การเงินการลงทุนร่วมทุน และอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนผู้ที่มีการศึกษา และมีประสบการณ์ทำงาน หรือมีความรู้ความสามารถให้ก้าวเข้ามาเป็นผู้ประกอบการ สามารถก่อตั้งธุรกิจได้สำเร็จ และดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการภายใต้ชื่อโครงการ " เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ : New Entrepreneurs Creation (NEC) "วัตถุประสงค์1. เพื่อสนับสนุนบัณฑิตใหม่ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกออกจากงานและพนักงานลูกจ้างที่มีพื้นฐานการศึกษาดีและมีศักยภาพ ให้สร้างโอกาสประกอบอาชีพด้วยตนเองด้วยการเป็นผู้ประกอบการ2. เพื่อผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่ ๆ เป็นแหล่งการจ้างงาน3. เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ "ทายาทธุรกิจ" ในการสืบทอดกิจการให้สามารถรักษาสภาพการจ้างงานและสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต4. เพิ่มความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจขนาดเล็ก ในช่วงก่อตั้งกิจการ (3 ปีแรก) ให้สามารถอยู่รอดและรักษาสภาพการจ้างงานไว้ได้ระยะเวลารับสมัครและฝึกอบรม ประจำปี 2552 หลักสูตร : ฝึกอบรมระยะกลางModule ชื่อ Module หลักสูตรฝึกอบรม(จำนวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า). . ระยะกลาง1 นโยบายและมาตรการส่งเสริม SMEs ของภาครัฐ 32 ปฐมนิเทศน์ การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ และการวิเคราะห์โอกาสการลงทุนทางธุรกิจ 123 การบริหารจัดการด้านการตลาด 124 การบริหารจัดการด้านเทคนิคปฏิบัติการ 125 การบริหารองค์กรและบุคลากร 6. กฏหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องธุรกิจ 66 การบริหารทางการเงิน และการจัดการด้านบัญช 247 การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ 21รวม Module 1-7 ชั่วโมง 968 การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อให้เกิดการจัดตั้งธุรกิจ 609 การศึกษาดูงาน 6รวม Module 1-9 จำนวนชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่า 162ระยะเวลารับสมัครรุ่นที่ 5 รับสมัคร 4 พ.ค. 2552 - 29 พ.ค. 2552ระยะเวลาฝึกอบรม6 มิ.ย. 2552 - 15 ส.ค. 2552อบรม ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำำกัดหมายเหตุ ; อบรมวันเสาร์และอาทิตย์ 09.00 - 16.00 น. (วันละ 6 ชม.)  ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต มีเอกสารประกอบการบรรยาย/อาหารกลางวัน/เบรคกาแฟ 2 มื้อวิธีการสมัคร :1. ดาวน์โหลดใบสมัคร และส่ง E-mail หรือส่งแฟกซ์มาที่ 0-2564-30122. สมัครด้วยตัวเอง ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ชั้น 4 ห้อง 423 วันจันทร์ - ศุกร์เวลา 09.00 - 16.00 น.ทางโครงการฯ จะพิจารณาใบสมัครและติดต่อกลับ เพื่อนัดสัมภาษณ์หลักฐานประกอบการสมัคร :1. สำเนาบัตรประชาชน2. สำเนาวุฒิการศึกษา [วุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)]3. รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป4. เงินประกันเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3,000 บาท (คืนให้หลังจากเสร็จสิ้นการอบรม)สอบถามข้อมุลเพิ่มเติมได้ที่ :โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.โทร. 0-2564-3002-9 ต่อ 3171, 08-4013-9910โทรสาร. 0-2564-3012Email : nec@engr.tu.ac.thhttp://www.nec.engr.tu.ac.th
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด