ลงประกาศ

สัมมนาฟรี

คลิกที่นี่

ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

จำนวนคนดู 1464 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักการและเหตุผล:

          เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ถึงกระบวนการในการแก้ปัญหา และการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ โดยการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการนำไปวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและสามารถประเมินสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้ว เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง เนื้อหาในหลักสูตรจะมุ่งเน้นการตัดสินใจและการแก้ปัญหาในการทำงาน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกองค์กร


วัตถุประสงค์:

            ผู้เข้าอบรมได้รู้เทคนิคในการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการวิเคราะห์และสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้เป็นอย่างดี

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อหลักสูตร:

Ø  ความสำคัญของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

Ø  การคิดอย่างเป็นระบบ

Ø  ประโยชน์ของการคิดอย่างเป็นระบบ

Ø  คุณลักษณะของการคิดอย่างเป็นระบบ

Ø  การวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจ

Ø  เครื่องมือในการวิเคราะห์


วิธีการอบรม:

Ø  การบรรยาย/ การระดมสมอง/ กิจกรรมเกม


ระยะเวลาการอบรม: 1 วัน  


ผู้เข้ารับการอบรม: พนักงานทุกระดับ/ บุคคลทั่วไป

Sponsored
สัมมนาฟรี ก้าวแรกสู่วิทยากรมืออาชีพ

เรียนรู้มาทั้งชีวิต เสียเงินไปมาก แต่กลับพูดและถ่ายทอดไม่เป็น น่าเสียดาย ได้เวลาปล่อยขอ...

ดูรายละเอียด
สัมมนาย่อยการบริหารการเงินส่วนบุคคล

การบริหารการเงินส่วนบุคคลปูพื้นฐานการบริหารการเงินส่วนบุคคล วิธีเขียนงบการเงินส่วน...

ดูรายละเอียด
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)