เทคนิคการบริหารเวลา และจัดลำดับความสำคัญของงาน Time Management for Supervisor

จำนวนคนดู 391 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการบริหารเวลา และจัดลำดับความสำคัญของงาน  Time Management for Supervisor
สัมมนานี้ปิดรับสมัคร
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
วัตถุประสงค์


1. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความเข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารเวลาสำหรับหัวหน้างาน

2. เพื่อสร้างแนวคิดในการบริหารเวลา อย่างเป็นระบบ

3. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา อย่างมีรูปแบบ

4. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน ด้านเวลาในการทำงาน

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการทำงานให้ทันเวลามากขึ้น


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม 6 ชั่วโมง

ช่วงเช้า 09.00-12.00 น.

หลักบริหารเวลา : การบริหารงานและเวลา

1.การบริหารเวลาคืออะไร

2.ความสำคัญของเวลาในระบบการผลิตและบริการสำหรับหัวหน้างาน

3.การจำแนกงานเพื่อการบริหารเวลาสำหรับการบริหารทีมงาน

4.การจัดลำดับและความเร่งด่วนของเวลาการทำงาน

5.สาเหตุของปัญหาและการเสียเวลา

6.เทคนิคการวางแผน และ วิธีจัดแบ่งเวลาในการทำงานสำหรับหัวหน้างาน

7.หลักการบริหารเวลาแบบ Pareto และ PDCA

ช่วงบ่าย 13.00-16.00 น.

หลักบริหารเวลา : เทคนิคการบริหารเวลาด้วยตนเองและกับผู้อื่น

8.8 เทคนิคของการบริหารเวลาอย่างมืออาชีพ

9.แนวความคิดของการประยุกต์ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิผลเพื่อบริหารทีมงาน

10.Workshop1: การทำงานเป็นทีมเพื่อแข่งกับเวลา

11.Workshop2: คุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว

12.Workshop3: ระดมสมองเพื่อให้ทันเวลาและสำเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป


ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการบริหารเวลา, Time Management for Supervisor, จัดลำดับความสำคัญการบริหารเวลา, การจัดลำดับความสำคัญของงาน, การรู้จักวางแผนและจัดสรรเวลา, การบริหารเวลาสำหรับหัวหน้างาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด