registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

เทคนิคการบริหารเวลา และจัดลำดับความสำคัญของงาน Time Management for Supervisor

จำนวนคนดู 240 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการบริหารเวลา และจัดลำดับความสำคัญของงาน  Time Management for Supervisor
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
วัตถุประสงค์


1. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความเข้าใจถึงความสำคัญของการบริหารเวลาสำหรับหัวหน้างาน

2. เพื่อสร้างแนวคิดในการบริหารเวลา อย่างเป็นระบบ

3. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา อย่างมีรูปแบบ

4. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาหน่วยงาน ด้านเวลาในการทำงาน

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการทำงานให้ทันเวลามากขึ้น


หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม 6 ชั่วโมง

ช่วงเช้า 09.00-12.00 น.

หลักบริหารเวลา : การบริหารงานและเวลา

1.การบริหารเวลาคืออะไร

2.ความสำคัญของเวลาในระบบการผลิตและบริการสำหรับหัวหน้างาน

3.การจำแนกงานเพื่อการบริหารเวลาสำหรับการบริหารทีมงาน

4.การจัดลำดับและความเร่งด่วนของเวลาการทำงาน

5.สาเหตุของปัญหาและการเสียเวลา

6.เทคนิคการวางแผน และ วิธีจัดแบ่งเวลาในการทำงานสำหรับหัวหน้างาน

7.หลักการบริหารเวลาแบบ Pareto และ PDCA

ช่วงบ่าย 13.00-16.00 น.

หลักบริหารเวลา : เทคนิคการบริหารเวลาด้วยตนเองและกับผู้อื่น

8.8 เทคนิคของการบริหารเวลาอย่างมืออาชีพ

9.แนวความคิดของการประยุกต์ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิผลเพื่อบริหารทีมงาน

10.Workshop1: การทำงานเป็นทีมเพื่อแข่งกับเวลา

11.Workshop2: คุณภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว

12.Workshop3: ระดมสมองเพื่อให้ทันเวลาและสำเร็จ

กลุ่มเป้าหมาย

หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการบริหารเวลา, Time Management for Supervisor, จัดลำดับความสำคัญการบริหารเวลา, การจัดลำดับความสำคัญของงาน, การรู้จักวางแผนและจัดสรรเวลา, การบริหารเวลาสำหรับหัวหน้างาน
LEAN TRANSPORTATION  การขนส่งแบบลีน
6,500บาท
ขนส่งเป็นหัวใจสำคัญสำหรับองค์กรในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันที่รุ่นแรงขึ้นเรื่อยๆ หลายๆ บริษัทประสบปัญหาเรื่องงานขนส่งที่ไม่มีคุณภาพส่งผลให้การดำเนินการล่าช้าใช้ต้นทุนในการดำเนินงานขนส่งมากเกินไป ทำให้ความสามารถในการแข่งขันลดลง
สุดคุ้มสำหรับพี่น้องชาวอยุธยาและใกล้เคียง อบรม การประยุกต์ISO 9001:2015 ก้าวสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สุดคุ้มสำหรับพี่น้องชาวอยุธยาและใกล้เคียง ฟรีสัมมนา หลักการประยุกต์ใช้ ISO 9001:2015 สถานที ห้อง Training room ศูนย์เทคโนโลยี่ไฮเทคอยุธยา (หลังธ. ไทยพาณิชย์) นิคมอุตสาหกรรม HI-TECH อยุธยา อยากรุ่ง มุ่งมานี่
การบริหารการขาย : Sales Management
8700บาท
sales management การบริหารการขาย คือ หลักสูตรอบรมการบริหารการขายที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อผู้บริหารทีมขายทั้งมือใหม่และมืออาชีพเพื่อภาระกิจสำคัญของผู้บริหารทีมขาย ในการวางแผนการบริหารงานขาย การจัดระบบงาน การจัดระบบคน ให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถได้สูงขึ้น
ความรู้ที่สำคัญในการนำเข้า-ส่งออก
3,900บาท
การซื้อขายข้ามประเทศเป็นเรื่องน่ากลัวและน่าปวดหัวสำหรับบางคน แต่ท่านจะทำงานด้วยความมั่นใจ หากเข้าใจหลักเกณฑ์สำคัญให้ถ่องแท้เสียก่อน
เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนและการบริหารค่าจ้าง (ภาคปฏิบัติ)
7800บาท
เน้นในการให้ความรู้และทักษะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถบูรณาการแนวคิด เทคนิค และขั้นตอนการบริหารค่าตอบแทน สามารถออกแบบโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนที่เหมาะสมกับองค์กรได้ โดยเน้นการฝึกทักษะจากการปฏิบัติ
เทคนิคลดความผิดพลาดที่เกิดจากการทำงาน
3800บาท
1. เพื่อให้ผู้สัมมนาเห็นถึงสาเหตุข้อผิดพลาดทุกๆ ประเด็น 2. เพื่อให้ผู้สัมมนาทบทวนและวางแผนปรับปรุงการทำงานให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด
การจัดทำตัวชี้วัด KPI ที่ได้ผล...และใช้ได้จริง
3800บาท
KPI สำคัญต่อการบริหารจัดการงานการประเมินผลงาน และการบริหารธุรกิจ ซึ่งทุกคนที่ปฏิบัติงานจำเป็นต้องเข้าใจถึงหลักการและวิธีการในการจัดทำ KPI และการจัดปรับ KPI ให้สอดคล้อง เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
Leadership : ผู้นำทีมประสิทธิภาพ
3900บาท
หัวหน้างานมีหน้าที่สร้างที่ทำงานให้เป็นดินแดนสวรรค์ที่มีคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขโดยเฉพาะผู้บริหารที่ดีได้นั้นต้องมีทัศนคติที่ดี และมีภาวะผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ