หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส Kaizen อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

รหัสหลักสูตร: 67590

จำนวนคนดู 379 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส Kaizen อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

        กิจกรรม 5ส Kaizen เป็นกิจกรรมพื้นฐานที่ช่วยในการพัฒนาบุคลากร งาน และองค์กรให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น ประโยชน์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนในการดำเนินกิจกรรม 5ส Kaizen คือ สถานที่ทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน สะอาด เป็นระเบียบ หยิบของง่าย บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี มีระเบียบวินัยในตนเองมากขึ้น ลดความสิ้นเปลืองทรัพยากร วัสดุ งบประมาณ ลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ และที่สำคัญอีกอย่างคือ กิจกรรม 5ส Kaizen เป็นกิจกรรมที่ผสมผสานในเรื่องของ Kaizen ซึ่งเป็นเรื่องการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยในการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขององค์กรด้วย แต่หลายๆ องค์กรในปัจจุบันที่ดำเนินกิจกรรม 5ส Kaizen มักมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเพราะจะเข้าใจไปว่าการดำเนินกิจกรรม 5ส Kaizen มีความยุ่งยาก เสียเวลา, เป็นหน้าที่ของพนักงานหน้างานเท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบจึงทำให้เป็นอุปสรรคทำให้กิจกรรมไม่ประสบความสำเร็จ ดังนั้นการศึกษาถึงแนวทางการดำเนินกิจกรรม 5ส Kaizen อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงถือเป็นปัจจัยสำคัญแรก ที่องค์กรควรให้ความสนใจและศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อให้การดำเนินกิจกรรม 5ส Kaizen สามารถเพิ่มผลผลิตให้กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์

1.มีความรู้ เข้าใจจุดมุ่งหมายของกิจกรรม 5ส Kaizen สามารถนำไปบริหารและดำเนินกิจกรรม 5ส Kaizen อย่างมีประสิทธิภาพ

2.พัฒนามาตรฐาน 5ส Kaizen ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์ปัญหาและสร้างสรรค์กิจกรรม 5ส Kaizen ได้ อย่างกลมกลืนกับองค์กร

3.ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ในการบริหารและดำเนินกิจกรรม 5ส Kaizen อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.5ส คืออะไร

2.ทำไมต้องทำ 5ส

3.แนวคิดและหลักการทำสะสาง สะดวก สะอาด ในโรงงาน

4.แนวคิดและหลักการทำกิจกรรมสะสาง สะดวก สะอาด ในสำนักงาน

5.สุขลักษณะและสร้างนิสัยเพื่อความต่อเนื่องของกิจกรรม

6.ไคเซ็นคืออะไร

7.หลักการและข้อเสนอแนะเบื้องต้นของไคเซ็นในการปรับปรุงงาน

8.หัวใจสำคัญ และประโยชน์ของการไคเซ็นเพื่อการปรับปรุง

9.ปัญหา และอุปสรรคของการดำเนินกิจกรรมไคเซ็น

10.ประเภทของความสูญเปล่า (MUDA or Wastes) ในกระบวนการทำงาน

11.เทคนิคการบ่งชี้ความสูญเปล่าในกระบวนการทำงาน

12.การดำเนินกิจกรรมไคเซ็นอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

13.เครื่องมือช่วยในการดำเนินกิจกรรมไคเซ็น 5ส. 7QC Tools 5 Why Analysis

14.เทคนิคการประยุกต์ใช้กิจกรรม 5ส Kaizen ในองค์กรแบบต่อเนื่อง

15.กรณีศึกษาจากภาพตัวอย่างเพื่อดำเนินการกิจกรรม 5ส Kaizen

16.กรณีศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการทำกิจกรรม 5ส Kaizen

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • ผู้บริหาร, หัวหน้างาน , วิศวกร, ช่างเทคนิค, พนักงานในระดับปฏิบัติการ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การดำเนินกิจกรรม 5ส Kaizen อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: 5 ส, ไคเซ็น, 7QC Tools 5 Why Analysis, กิจกรรม 5ส Kaizen, ความสูญเปล่า, สะดวก สะอาด ในโรงงาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด