การเลือกใช้กิจกรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนที่เหมาะสมกับการทำงาน

จำนวนคนดู 90 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ปัจจุบันการแข่งขันที่มีความรุนแรงทำให้หลายองค์กรหันมาใช้เครื่องมือหรือวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่หลากหลาย การเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์สำหรับการดำเนินกิจการเพราะต้นทุนที่ผู้ประกอบการสามารถลดลงได้ ย่อมหมายถึงกำไรที่เพิ่มขึ้น ทว่าสิ่งที่ยากยิ่งกว่าการลดต้นทุนเพื่อให้ได้กำไรที่มากขึ้น ก็คือ การลดต้นทุนที่สามารถเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้นได้นั่นเอง

เทคนิควิธีในการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลผลิต มีปัจจัยและข้อควรคำนึงถึงหลายประการ ที่เชื่อว่าหลายๆ ท่านอาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อน หรือบางท่านอาจจะทราบแล้วแต่ไม่ได้มีการนำมาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง ทำให้ไม่สามารถลดต้นทุนได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเอง

สิ่งที่ต้องพิจารณาและวิเคราะห์อย่างละเอียด ก็คือ หลัก 4M ซึ่งประกอบด้วย MATERIAL, MAN, MACHINE และ METHOD โดยทั้ง 4 ส่วนนี้เป็นองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการผลิต ที่จะต้องบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถลดต้นทุนในกระบวนการผลิตให้ต่ำที่สุดด้วยเช่นกัน

หลักการบริหาร 4M ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต้นทุนต่ำสุด

MATERIAL ต้องบริหารจัดการการใช้วัตถุดิบให้สูญเสีย หรือกลายเป็นวัสดุเหลือใช้น้อยที่สุด ครอบคลุมถึงการวางแผนจัดซื้อวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานให้ทันและเพียงพอกับกระบวนการผลิตด้วย

MAN จัดสรรให้บุคลากรสามารถใช้ทักษะการทำงานได้มากที่สุด โดยมีการจัดสรรรายได้ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับต้นทุน รวมถึงการรักษาบุคลากรคุณภาพให้เป็นทรัพยากรองค์กรให้นานที่สุด

MACHINE การจัดการ จัดหาวัสดุและเครื่องมือต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบในการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดการอาคารและสถานที่ปฏิบัติงานให้เอื้อต่อการทำงานที่เพิ่มผลผลิตได้

METHOD ค้นหาวิธีการใช้ร่างกายที่เหมาะสมกับงาน และออกแบบเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตในงานได้ อาศัยหลักการเคลื่อนไหวโดยวิธีประหยัด (MOTION ECONOMY) ทำให้การปฏิบัติงานสะดวกและเหนื่อยน้อยที่สุด

สำหรับข้อควรระวังในการลดต้นทุน คือ คุณภาพของสินค้าและบริการ ทั้งยังต้องคำนึงถึงต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรด้วย แม้ว่าการลดต้นทุนจะสามารถทำได้ทุกองค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่ไม่เคยทำเรื่องการลดต้นทุนมาก่อน โอกาสจะลดต้นทุนย่อมมีสูงกว่าองค์กรที่ลดต้นทุนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการลดต้นทุนนั้น ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการเอง แต่หากไม่ทราบว่าจะลดต้นทุนได้อย่างไร จำเป็นต้องศึกษาเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ในการลดต้นทุน หรือหาที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้านการผลิตมาให้คำแนะนำ นอกเหนือจากการลดต้นทุนด้วยหลักการ 4M แล้ว การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตก็ถือเป็นการเพิ่มผลผลิตอีกทางหนึ่ง ซึ่งการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตนั้น สามารถทำได้ 5 วิธี ได้แก่

ผลผลิตเพิ่มโดยใช้ปัจจัยการผลิตเท่าเดิม (OUTPUT เพิ่มขึ้น INPUT เท่าเดิม)

ผลผลิตเพิ่มและปัจจัยการผลิตลดลง (OUTPUT เพิ่มขึ้น INPUT ลดลง)

ผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าปัจจัยการผลิตที่เพิ่มขึ้น (OUTPUT เพิ่มขึ้น INPUT เพิ่มน้อยกว่า)

ผลผลิตเท่าเดิมแต่ปัจจัยการผลิตลดลง (OUTPUT คงที่ INPUT น้อยลง)

ผลผลิตลงลงน้อยกว่าปัจจัยการผลิตที่ลดลง (OUTPUT ลด ลง INPUT ลดมากกว่า)

สำหรับเทคนิคต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น เป็นหนึ่งในหลายๆ เครื่องมือที่สามารถนำมาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้กระบวนการผลิตสามารถลดต้นทุนลงได้ ไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตาม การนำเทคนิควิธีดังกล่าวข้างต้นไปประยุกต์ใช้ จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตเป็นอย่างดี แม้ว่าท้ายที่สุดแล้ว การเพิ่มผลผลิตนั้นถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมก็ตาม เพราะไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุน หรือการเพิ่มผลผลิต ก็ล้วนแต่เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จทั้งสิ้น

โดยการเลือกใช้เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนที่หลากหลายนี้ ทำให้บางองค์กรยังมีความสับสนว่าจะใช้เครื่องมือหรือวิธีการใดที่จะนำมาใช้ในองค์กรดี หลักสูตรการอบรมนี้จึงได้นำเอาเครื่องมือต่างๆ มาอธิบายและบ่งชี้ถึงข้อดี ข้อเสีย และการนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิผลที่ยอดเยี่ยม ในการทำงาน จากกิจกรรมเหล่านี้ เช่น 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต, การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยไคเซ็น (KAIZEN), กลุ่มสร้างคุณภาพคิวซีซี (QCC), การใช้ QC 7TOOLS,การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ (7 WASTE), การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม TPM และการสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (QUALITY AWARENESS) เป็นต้น

การเลือกใช้เครื่องมือเหล่านี้ให้เกิดประสิทธิภาพจึงต้องเข้าใจถึงลักษณะที่แตกต่างของแต่ละเครื่องมือกิจกรรมเหล่านี้ก่อน ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อให้ทุกคนที่ร่วมทำกิจกรรม ได้เกิดความร่วมมือและมีความเข้าใจถึงลักษณะของเครื่องมือเหล่านั้น จึงจะทำให้การทำงานดีขึ้นได้และองค์กรได้รับประโยชน์อย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือกิจกรรมที่ถูกต้อง

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการทำงานได้อย่างถูกต้อง

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจธรรมชาติของกระบวนการทำงานในองค์กร

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดในการลดความสูญเสียและต้นทุนในกระบวนการทำงาน

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเลือกใช้เครื่องมือทางกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมกับการทำงานของตน

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

1. การปรับตัวของการแข่งขันในปัจจุบัน

2. การสร้างกำไรและการลดต้นทุนเพื่อการแข่งขัน

3. แนวคิดในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและประสิทธิผล

4. หลักการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนด้วยหลัก 4M

5. รู้จักกับเครื่องมือกิจกรรมการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตแบบต่างๆ

5.1 การประยุกต์ใช้ กิจกรรม 5ส เพื่อการเพิ่มผลผลิต

5.2 การประยุกต์ใช้กิจกรรม การปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen

5.3 การทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC

5.4 การใช้งาน QC 7 Tools ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

5.5 การลดความสูญเสียทั้ง 7 ประการ (7 WASTE)

5.6 การลดต้นทุนการผลิตด้วยหลัก 3 MU

5.7 การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)

5.8 การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ (QUALITY AWARENESS)

6. การเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมกับการทำงานแต่ละแบบ

7. การประยุกต์ใช้ร่วมกันของเครื่องมือต่างๆ

8. กรณีศึกษา


กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร หัวหน้างาน ช่างเทคนิค พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป


รูปแบบการสัมมนา

1. การบรรยาย 50 %

2. เกม / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%

3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้เครื่องมือเพื่อเพิ่มผลผลิตแบบต่างๆ

2. ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงเพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

3. สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงานและขยายผลภายในองค์กรต่อไป

4. ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับปรุงงาน ร่วมกับกิจกรรมหรือโครงการปรับปรุงต่างๆ ได้

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, การเลือกใช้กิจกรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน, การเลือกใช้กิจกรรมเพื่อการเพิ่มผลผลิต, Productivity tools

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด