เทคนิคการวิเคราะห์และประเมินค่างาน (Job Evaluation Technique)

รหัสหลักสูตร: 64729

จำนวนคนดู 102 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักการและเหตุผล (Introduction)

ในองค์กรมีตำแหน่งงานที่แตกต่างกันมากมาย ทั้งตำแหน่ง บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน เป็นที่มาของค่าตอบแทน ค่าจ้าง เงินเดือนที่แตกต่างกันไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้ มาจากคำว่า “ค่างาน” เพื่อให้องค์กรมีหลักการและระบบการออกแบบโครงสร้างเงินเดือนที่ถูกต้อง สามารถอธิบายได้ มีที่มาที่ไป ไม่อิงตามอคติใดๆ การเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์และประเมินค่างาน จะสามารถสร้างระบบการบริหารค่าตอบแทน โครงสร้างเงินเดือนที่ถูกต้อง สามารถอธิบายได้ สร้างความเข้าใจทั้งในส่วนพนักงานภายในองค์กรในการยอมรับและในส่วนผู้บริหารในการปรับปรุงระบบการบริหารค่าตอบแทนของ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดระบบการบริหารบุคลากรที่มีคุณภาพต่อไป


วัตถุประสงค์ (Objective)

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญและความจำเป็นในการวิเคราะห์และประเมินค่างาน

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักการทำการวิเคราะห์และประเมินค่างาน โดยการปฏิบัติจริง

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ในการวิเคราะห์และประเมินค่างานไปประยุกต์ใช้ในองค์กรเพื่อให้เกิดการวางรากฐานการบริหารค่าตอบแทน การบริหารโครงสร้างเงินเดือนอย่างมีประสิทธิภาพ


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม (Target Participants) ฝ่าย HR ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารผลตอบแทน ค่าจ้าง เงินเดือน

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)

1. ความสำคัญและความจำเป็นในการวิเคราะห์และประเมินค่างาน (JE-Job Evaluation)

2. ประโยชน์ของการประเมินค่างาน กับองค์กรและพนักงาน

3. หลักการสำคัญในการประเมินค่างาน

4. ค่างานเชื่อมโยงกับระบบบริหารผลตอบแทนอย่างไร

5. สิ่งที่ต้องเตรียมในการประเมินค่างานมีอะไรบ้าง ใครที่เกี่ยวข้องในการประเมินค่างาน

Workshop

6. วิธีการประเมินค่างานที่นิยมทำกัน

7. กระบวนการในการวิเคราะห์ค่างาน

8. การจัดแบ่ง Job grade

Workshop การวิเคราะห์ค่างาน

9. ประเด็นควรระวังในการวิเคราะห์ค่างาน

สรุปการเรียนรู้


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) 9.00 – 16.00 น.

 

รูปแบบการอบรม (Methodology) บรรยายพร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ เช่น Brain storming, Game, Role play and presentation, Clip Video Learning เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้แนวทางการโค้ชและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เพื่อฝึกการคิด การระดมสมอง การลองปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเข้าใจองค์ความรู้แบบเข้าใจด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ได้ สัดส่วนการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 60 : 40

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, เทคนิคการวิเคราะห์และประเมินค่างาน, Job Evaluation Technique, ประเมินค่างาน, การวิเคราะห์และประเมินค่างาน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด