สัมมนา Online : เทคนิคการขายแบบการตลาดเชิงรุกยุค 4.0

รหัสหลักสูตร: 65093

จำนวนคนดู 124 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
ที่มาของหลักสูตร

วิวัฒนาการทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แปรเปลี่ยนไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของพลวัตของโลก และพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้า ที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามกระแสดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่ยุคการตลาด 1.0 ไปจนถึงยุคการตลาด 4.0 เป็นตลาดที่เน้นการผสมผสานการตลาดทั้ง 3 ยุคเข้าไว้เป็นการตลาดที่เน้นคุณค่ามากกว่ามูลค่า เป็นการตลาดสังคมดิจิตอลอย่างแท้จริงในปัจจุบัน ทำให้ต้องมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิถีทางการขายอย่างไรให้ทันกับเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้การขายบรรลุผลสำเร็จและเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต


สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในตลาดที่เปลี่ยนแปลงเพื่อปรับประยุกต์ใช้ในทางการขายโดยเฉพาะการขายยุค 4.0

2. สามารถเรียนรู้ เข้าใจในการขายยุค 4.0 อย่างถ่องแท้และสามารถปรับตัวและปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

3. เพื่อให้สามารถนำการขายยุค 4.0 ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์ เพิ่มประสิทธิผลในอนาคตได้ 

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
Topics

· ความหมายและความเข้าใจของการบริหารการขาย

Workshop : Sales Management Problem

· ทำไมเราต้องรู้และเป็นทั้งนักการตลาด และนักขาย

· เทคนิคการวางแผนการขายและการจัดทำแผนการตลาดเชิงรุก

· กลยุทธ์เลือกตลาด STP และ 4 P เพื่อเอาชนะคู่แข่งขัน

· ที่มาและความแตกต่างการตลาดในแต่ละยุค

· แนวโน้มของการขายแต่ละยุคการตลาด

· ความเข้าใจในการตลาดยุค 4.0 (Human Value)

· หัวใจสำคัญของการขายในยุคการตลาด 4.0

· แนวคิดและความสำคัญของการขายยุค 4.0

Workshop : วิเคราะห์การขายยุค 4.0

· เจาะลึกนวัตกรรมการขายยุค 4.0

- Principle 1 : Communicate Channel

- Principle 2 : Distribute Channel

- Principle 3 : Facilitate Channel

· เทคนิคการปรับเปลี่ยนการขายให้ทันกับการขายยุค 4.0

Workshop : Sales Management Solution


ผู้เข้าฝึกอบรม เหมาะสำหรับ พนักงานขายในทุกระดับ


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

· หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13.00 – 16.00 น.


รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: knctrainingcenter, เทคนิคการขายแบบการตลาดเชิงรุกยุค 4.0, เทคนิคการขายแบบการตลาด, เทคนิคการขาย, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด