The Professional Trainer – การเป็นวิทยากรมืออาชีพ

รหัสหลักสูตร: 65234

จำนวนคนดู 499 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
The Professional Trainer – การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

1. ผู้เข้าอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอน (trainer) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. สามารถวางแผนการสอน , ถ่ายทอดความรู้ พร้อมทั้งมีวิธีการติดตามผลการสอนได้อย่างเหมาะสม

หัวข้ออบรมสัมมนา

เนื้อหาหลักสูตร   

การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นวิทยากร

    บทบาทหน้าที่และคุณสมบัติของวิทยากรที่ดี

    บุคลิกภาพอย่างไร...ได้ใจคนเรียน

    เทคนิค SOFTEN หัวใจสำคัญของการเป็นวิทยากร

    ทำความเข้าใจความแตกต่างของคนเรียนในแต่ละกลุ่ม-ประเภท-บุคลิกภาพ-วัย และ ลักษณะงาน

วางแผนการสอน

    การออกแบบหลักสูตร รูปแบบ สื่อ กิจกรรม เกม และกำหนดสัดส่วนเวลาให้เหมาะสมกับเรื่อจะสอนและผู้เรียน

    เทคนิคการเตรียมเนื้อหาเพื่อการสอนที่สมบูรณ์แบบ

          เนื้อหาหลัก (content) , เนื้อหารอง - บริบท (context)

          วิธีการเรียบเรียง และจัดลำดับขั้นตอนเนื้อหาให้เชื่อมโยงและน่าสนใจ  ตรวจสอบคุณภาพเนื้อหาก่อนสอนด้วยหลัก 4C1A

    การสอนด้วยการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ... PROFIT method

    การจัดทำแผนการสอน – คู่มือการสอน (lesson plan)

เทคนิคการสอนรูปแบบต่างๆ

    การบรรยาย (lecture) , กลุ่มกิจกรรม (group activity) , ทักษะ-ฝึกปฏิบัติ (skill workshop) ,

    กลุ่มสัมพันธ์ (team identity) , กิจกรรมละลายพฤติกรรม (ice breaking)

    ตัวอย่างกิจกรรม เกม ที่ใช้

การใช้สื่อการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน

    การทำ slide – PowerPoint presentation ให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย

    เทคนิคการใช้ script การสอน , บอร์ด , flipchart , เอกสาร และ visual aid ต่างๆ

เทคนิคการถ่ายทอดและจิตวิทยาการสื่อสารเพื่อการสอนที่ได้ผล

    10 เคล็ดลับการสอนผู้ใหญ่

    เทคนิคการจูงใจเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วม

    การสร้างบรรยากาศในการฝึกอบรม

    คุณภาพแห่งการใช้เสียง , คำพูด , จังหวะ และรูปแบบภาษาที่เหมาะกับกลุ่มผู้เรียน

    ภาษาท่าทางที่เหมาะสม : สายตา การยืน การเดิน เคลื่อนไหวร่างกาย มือ ที่สร้างความหมาย

    การตอบคำถาม ให้คำแนะนำ feedback อย่างสร้างสรรค์

    ถามคำถามผู้เรียนอย่างไร ไม่ให้เกิดความเครียด

การรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าจากผู้เรียนและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

การติดตามประเมินผล ปัญหา-อุปสรรค และแนวทางแก้ไข


วิทยากร

เปรมฤดี ปันกองงาม (อาจารย์เปรม)

สำหรับองค์กร (การขาย, การตลาด)

วิทยากรและผู้พัฒนาหลักสูตร การสื่อสาร การประสานงาน การบริการ การขาย การบริห่าร

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364

หากท่านต้องการสมัคร The Professional Trainer – การเป็นวิทยากรมืออาชีพ
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: trainer, การเป็นวิทยากร, วิทยากรมืออาชีพ, train the trainer

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด