หลักสูตร ความตระหนัก และข้อกำหนด IATF 16949:2016 มาตรฐานผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ IATF 16949:2016 Awareness and Requirements

รหัสหลักสูตร: 67038

จำนวนคนดู 1029 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ความตระหนัก และข้อกำหนด IATF 16949:2016 มาตรฐานผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ IATF 16949:2016 Awareness and Requirements
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

              ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001มีประกาศใช้ฉบับใหม่เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2015 และข้อกำหนด ISO/TS 16949 ได้ประกาศบังคับใช้เมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2016 เรียกว่า IAFT 16949:2016 โดยได้ปรับปรุงมาตรฐานทั้งในส่วนของหลักการพื้นฐาน และโครงสร้างมาตรฐาน รวมถึงข้อกำหนดไปจากเดิมมาก เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรที่ประยุกต์ใช้ ระบบบริหารคุณภาพจะสามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทวีคูณและ มีความซับซ้อนมากขึ้น และสามารถประสบความสำเร็จที่ยั่งยืน ดังนั้นผู้บริหารของทุกองค์กรที่ต้องจัดทำระบบบริหารคุณภาพ จึงต้องทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานฉบับใหม่นี้ เพื่อสามารถที่จะวางแนวทางการปรับเปลี่ยนการบริหารภายในองค์กรให้สอดคล้องกับข้อกำหนดใหม่นี้ และเกิดประโยชน์กับองค์กรอย่างแท้จริง

สำหรับสถานประกอบการที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โดยส่วนใหญ่มีระบบบริหารคุณภาพ สองระบบคือ ISO 9001 และ ISO/TS 16949 ดังนั้น จะต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เอกสารที่มีอยู่ให้เกิดการผสมผสาน ที่สามารถประยุกต์ได้ทั้งสองระบบ เพื่อให้การบริหารองค์กร และการผลิต เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

หัวข้ออบรมสัมมนา

1.บทนำ

 • ประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงจาก ISO 9001: 2008 เป็น ISO 9001: 2015
 • ISO/TS 16949 ฉบับใหม่ประกาศใช้ 1 ตุลาคม 2016 แล้ว และเปลี่ยนชื่อเป็น IATF 16949 สิ่งที่องค์กรต้องดำเนินการ ตามกรอบระยะเวลาที่ IATF กำหนด
 • ประวัติความเป็นมาของการจัดทำมาตรฐาน ISO/TS 16949
 • การอธิบายหลักการของ Process Approach
 • การกำหนด customer-oriented processes, support processes และ management processes

2.การอธิบายข้อกำหนดหลักที่สำคัญ และการประยุกต์ใช้ โดยยึดข้อกำหนด ISO 9001:2015 เชื่อมโยงกับข้อกำหนด IATF 16949:2016

     2.1 บริบทขององค์กร (Context of Organization)

 • ความเข้าใจในบริบทองค์กร (Understanding the organization and its context)
 • ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Understanding the need and expectations
 • กำหนดขอบเขตระบบการบริหารระบบคุณภาพ (Determine the scope of the QMS)
 • การบริหารระบบคุณภาพและกระบวนการ (Quality Management system and its process)
    2.2 ภาวะผู้นำ (Leadership)
 • ภาวะผู้นำ และความมุ่งมั่น (Leadership and commitment)
 • นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)
 • บทบาทองค์กร ความรับผิดชอบและอำนาจ (Organizational roles, responsibilities and authorities)
    2.3 การวางแผนสำหรับระบบคุณภาพ (Planning for the quality management system)
 • การดำเนินการกับความเสี่ยงและโอกาส (Actions to Address Risks and Opportunities)
 • วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแผนงานด้านคุณภาพ (Quality Objectives and Planning to Achieve Them)
 • การวางแผนในการเปลี่ยนแปลง (Planning of Changes)
   2.4 การสนับสนุน (Support)
 • ทรัพยากร (Resources)
 • ความสามารถ (Competence)
 • ทัศนคติ Awareness
 • การสื่อสาร (Communication
 • ข้อมูลเอกสาร (Documented Information)
   2.5 การปฏิบัติ (Operation)
 • การวางแผน และการควบคุมตามแผนงาน (Operation Planning and Control)
 • การพิจารณาความต้องการของตลาด และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าDetermination of requirements for products and services
 • การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ (Design and development of products and services)
 • การควบคุมการได้มาจากภายนอกของผลิตภัณฑ์และบริการ (Control of External Provision of Goods and Services)
 • การผลิตสินค้า และการจัดให้มีการบริการ (Production of Goods and Provision of Services)
 • การส่งมอบผลิตภัณฑ์ และบริการ (Release of products and services)
 • การควบคุมสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (Control of nonconforming)
  2.6 การประเมินผลการดำเนินงาน (Performance evaluation)
 • การเฝ้าติดตาม การวัด การวิเคราะห์ และการประเมิน (Monitoring, Measurement, Analysis and Evaluation)
 • การตรวจติดตามภายใน (Internal Audit)
 • การตรวจสอบการบริหารจัดการ (Management review)
  2.7 การปรับปรุง (Improvement)
 • การปรับปรุง (Improvement)
 • ความไม่สอดคล้อง และการแก้ไข (Nonconformity and Corrective Action)
 • การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual improvement)

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

 • ผู้แทนฝ่ายบริหาร ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงานที่ดำเนินงานในระบบบริหารคุณภาพและผู้สนใจทั่วไป

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ความตระหนัก และข้อกำหนด IATF 16949:2016 มาตรฐานผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ IATF 16949:2016 Awareness and Requirements
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ISO 9001: 2008, ISO 9001: 2015, ISO/TS 16949, IATF 16949, Process Approach, ระบบคุณภาพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด