การวางแผนและลำดับความสำคัญของงาน (Planning & Priority Setting)

รหัสหลักสูตร: 65711

จำนวนคนดู 148 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การวางแผนและลำดับความสำคัญของงาน (Planning & Priority Setting)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

        การที่องค์กรต่างๆ ได้นำเอาระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาใช้งานโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบการบริหารผลงาน (Performance Management System) นั้น ตั้งแต่การกำหนดเป้าหมายองค์กร การกระจายเป้าหมายองค์กรสู่หน่วยงานและกากรเชื่อมโยงถึงระบบการประเมินผลงานประจำปีของพนักงานถือเป็นสิ่งที่ดีและมีความสำคัญต่อการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

        แต่ถ้าองค์กรต้องการจะให้ระบบการบริหารผลงาน ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรในทุกระดับต้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้ด้วยตนเองไม่ใช่รอแต่เป้าหมายที่กระจายมาจากหัวหน้างานและองค์กรเพียงอย่างเดียวและที่สำคัญยิ่งไปกว่านี้ คือ บุคลากรในทุกๆ ระดับควรจะต้องสามารถทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับเป้าหมายในการทำงานได้ เพื่อการนำแผนปฏิบัติการนั้นไปปฏิบัติงานจริงต่อไป

        ดังนั้นองค์กรอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ในการดำเนินกิจการอยู่บ่อยครั้ง หากยังไม่สำเร็จตามเป้าหมาย และถ้ามีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานก็ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์นั้นๆด้วย เพราะต้องทำผลงานให้ได้ตัวเลขตามตัวชี้วัด(KPI) ที่ได้กำหนดไว้และแผนปฏิบัติงานนั้นๆ ต้องทำให้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วย คือ ต้องคำนึงถึงความสำเร็จตามเป้าหมาย การประหยัดทรัพยากร เงินทุน กำลังพล เวลา และอื่นๆในส่วนของปัจจัยการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายแบบยั่งยืน

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจในหลักการกำหนดเป้าหมายระดับองค์กรและหน่วยงานมีเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถกระจายเป้าหมายที่ได้รับจากผู้บริหาร ลงสู่หน่วยงานหรือบุคลากรในองค์กรได้

     2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ ปัจจัยใดบ้างที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ให้สำเร็จตามเป้าหมาย

     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถวางแผนปฏิบัติงาน ให้ตอบสนองต่อความสำเร็จตามเป้าหมายและประหยัดทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร เวลา ฯลฯ ในการดำเนินตามแผนรวมถึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อลูกค้า องค์กร หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

     4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการ­ปฏิบัติการที่มีประสิทธิผลสามารถนำไปใช้งานได้จริง

     5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดเป้าหมายการทำงานได้ตรงตามเป้าหมายขององค์กร

     6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม­สามารถจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่รองรับเป้าหมายขององค์กร


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

   ● ทักษะ 3 ด้านของผู้ปฏิบัติงาน

   ● ทักษะด้านเทคนิค (Technical Skill)

   ● ทักษะด้านมนุษย์ (Human Skill)

   ● ทักษะด้านความคิด (Conceptual Skill)

   ● เทคนิคการวางแผนงาน (Planning Techniques)

         ○ ความหมายและความสำคัญของการวางแผน

         ○ วัตถุประสงค์ของการวางแผน

         ○ ประเภทของการแผนงาน

         ○ ประโยชน์ของการวางแผนงาน

         ○ กระบวนการวางแผน

         ○ แผนงานที่ดีต้อง SMART เป็นอย่างไร ?

         ○ สาเหตุที่คนไม่ชอบวางแผน ?

         ○ ปัญหาเกี่ยวกับการวางแผนงาน

   ● การบริหารงานในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

   ● บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของการทำงานยุคใหม่

   ● ความสำคัญและประโยชน์ของการตั้งเป้าหมาย

   ● กระบวนการและขั้นตอนในการตั้งเป้าหมาย

   ● เทคนิคการตั้งเป้าหมายที่ดี

   ● 7M 1E และ SIPOC สัมพันธ์กันอย่างไรกับการบรรลุเป้าหมาย

   ● เป้าหมายในการทำงานได้มาจากไหน มีกี่รูปแบบอะไรบ้าง

   ● การกำหนด KPI

   ● KPI กับหลักการบริหารแบบ PDCA

   ● รูปแบบในการวัดผลและการรายงานผล KPI

   ● การวางแผนงานประจำวัน (Daily Management)

         ○ ประเภทความสำคัญของงาน (งาน A B C D)

         ○ การกำหนด “จุดสำคัญ (Key Points)” ของงาน

         ○ แผนปฏิบัติการคืออะไร

         ○ แผนปฏิบัติการ เหมือนหรือต่างจากแผนงานอื่นๆ หรือไม่ อย่างไร

         ○ ทำไมต้องมีแผนปฏิบัติการ

         ○ การจัดทำแผนปฏิบัติการมีขั้นตอนอะไรบ้าง

         ○ การจัดทำแผนปฏิบัติการแบบ 4W 1H

         ○ จะประเมินจากอะไรว่าแผนปฏิบัติการมีประสิทธิภาพหรือไม่

   ● การจัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนของงาน (Priority Setting)

         ○ งานเร่งด่วนมาก สำคัญมาก

         ○ งานเร่งด่วนมาก สำคัญน้อย

         ○ งานเร่งด่วนน้อย สำคัญมาก

         ○ งานเร่งด่วนน้อย สำคัญน้อย

   ● กระบวนการในการบริหารเวลา (Time Management Process)

         ○ ความสำคัญของการบริหารเวลา

         ○ ความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับการบริหารเวลา

         ○ สาเหตุของการบริหารเวลาที่ผิดพลาด (สาเหตุเกิดจากตัวเอง คนอื่น และสิ่งแวดล้อม)

         ○ เทคนิคการบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานและการดำเนินชีวิต

   ● ฝึกปฏิบัติ และ Workshop การวางแผนงาน

   ● การจัดทำแผนงาน (Action Plan)

   ● ทักษะในการปฏิบัติตามแผนงาน

   ● การติดตามงานตามแผนงาน

   ● Workshop และกิจกรรมการบริหารแผนงาน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

   1. ผู้เข้าอบรม เข้าใจในหลักการกำหนดเป้าหมายระดับองค์กรและหน่วยงานมีเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถกระจายเป้าหมายที่ได้รับจากผู้บริหาร ลงสู่หน่วยงานหรือบุคลากรในองค์กรได้

   2. ผู้เข้าอบรม สามารถมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบ ปัจจัยใดบ้างที่จะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ให้สำเร็จตามเป้าหมาย

   3. ผู้เข้าอบรม สามารถวางแผนปฏิบัติงาน ให้ตอบสนองต่อความสำเร็จตามเป้าหมายและประหยัดทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร เวลา ฯลฯ ในการดำเนินตามแผนรวมถึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อลูกค้า องค์กร หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

   4. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการ­ปฏิบัติการที่มีประสิทธิผลสามารถนำไปใช้งานได้จริง

   5. ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดเป้าหมายการทำงานได้ตรงตามเป้าหมายขององค์กร

   6. ผู้เข้าอบรม­สามารถจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่รองรับเป้าหมายขององค์กร

รูปแบบหลักสูตร

   1.การบรรยาย 40 %

   2.เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop 60%

วิทยากร
ดูประวัติ

อนุภาพ พันชำนาญ

สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาทีม)

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, พนักงานทั่วไป และผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Simplex Training
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การวางแผนและลำดับความสำคัญของงาน (Planning & Priority Setting)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมการวางแผนและลำดับความสำคัญของงาน, อบรมPlanning & Priority Setting

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด