เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

การพัฒนาความคิด ( Creating Your THINK for Your SUCCESS )

รหัสหลักสูตร: 66155

จำนวนคนดู 538 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การพัฒนาความคิด ( Creating Your THINK for Your SUCCESS )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักการทำงานของสมองทั้งซีกซ้ายและขวา ในแง่มุมที่สามารถนำมาใช้กับชีวิตจริงและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถคิดเป็น คิดออกแบบได้ วิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาได้ เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่อการจัดระบบ พัฒนากระบวนการคิดในการเชื่อมโยงข้อมูล พร้อมสามารถจับกฎเกณฑ์ และฝึกหัดเขียนผังความคิดของตนเองด้วยเครื่องมือต่างๆ แบบ Life Coach ได้อย่างมั่นใจในการปฏิบัติงาน และชีวิตจริงอย่างถูกต้องเหมาะสม

   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถคิดอย่างเป็นระบบและทำงานอย่างเป็นขั้นตอน จัดการปัญหาต่างๆของตนเอง ขององค์กร และของผู้อื่น ได้อย่างมีหลักการและมีประสิทธิภาพ

   4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างนวัตกรรมในฝึกทักษะของการคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation) ไปใช้ในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

1. การคิดและการจัดการความคิดของทำงานของสมองซีกซ้าย-ขวา

2. การนำเสนอด้วยคำ/ภาพ/สี กับแผนที่ความคิดในกิจกรรมต่างๆ

WORSHOP : การฝึกเขียน Mind Map จาก Key Concept ไปหา Key Word

3. การนำการคิดงาน นำเสนอฉับไวด้วยเครื่องมือต่างๆ กับกิจกรรมชีวิตและงาน

         - การประชุมและนำเสนอผลงาน

         - การบริหารงาน การจัดการให้มีประสิทธิภาพ

         - การวางแผนกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรและชีวิตประจำวัน

WORKSHOP : การฝึกคิด การเขียน การนำเสนออย่างเป็นระบบ โดยใช้สูตร 5W 1H : อะไร (What) ใคร (Who) ที่ไหน (Where)  เมื่อใด (When)  ทำไม (Why)  อย่างไร (How)

4. การคิดอย่างเป็นระบบให้ครบสูตร (Systematic Thinking)

         - ความเชื่อมโยงของระบบการคิด ระบบการทำงานสู่ความสำเร็จขององค์กร

         - กรอบความคิดและกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

         - การพัฒนากรอบความคิดที่สำคัญในการทำงาน

         - การจัดลำดับความสำคัญของงานและการใช้เครื่องมือช่วยคิดอย่างเป็นระบบ

WORKSHOP : การคิดอย่างเป็นระบบภายใต้สถานการณ์วิกฤติ หรือมีเงื่อนไขที่ตนเองดูแลรับผิดชอบ

5. การคิดเชิงนวัตกรรมทำให้มีสิ่งใหม่ (Innovative Thinking)

         - ความสำคัญของความคิดเชิงนวัตกรรมในการทำงาน

         - ทักษะการสร้างนวัตกรรมแบบนักเก็บข้อมูล : การตั้งคำถามและการสังเกต (ค้นหา)

         - ทักษะการสร้างนวัตกรรมแบบนักคิด : การหาไอเดียใหม่และการระดมสมอง (ค้นพบ)

         - ทักษะการสร้างนวัตกรรมแบบนักทำ : การทำต้นแบบ (ลองทำ)

         - ทักษะการสร้างนวัตกรรมแบบนักสื่อสาร : การนำเสนอ

Workshop 1 : Personality Poker

         - การค้นหาจุดแข็งของตนในทักษะทั้ง 4 ของการสร้างนวัตกรรม ค้นพบจุดแข็งของตนในการสร้างนวัตกรรม เพื่อการสร้างนวัตกรรมร่วมกับทีมงานได้

Workshop 2 : การทำต้นแบบ

         - การระดมสมองหาไอเดียที่จะสร้างนวัตกรรมร่วมกัน แล้วฝึกสร้างต้นแบบอย่างง่ายจากเทคโลยี เข้าใจวิธีการสร้างต้นแบบ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจไอเดียที่เสนอได้ชัดเจนมากขึ้น

Workshop 3 : การนำเสนอ

         - ฝึกนำเสนอไอเดียหรือแนวคิดของตนให้ผู้อื่นเข้าใจนวัตกรรมของตน สามารถเรียบเรียงเนื้อหาที่จะใช้ในการเสนอไอเดียให้น่าสนใจได้

6. สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

   เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

          - การบรรยาย 

          - กิจกรรม และเกม

          - การแสดงออก

          - กลุ่มสัมพันธ์

          - การแสดงความคิด ถาม – ตอบ


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การพัฒนาความคิด ( Creating Your THINK for Your SUCCESS )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนาความคิด, Creating Your THINK for Your SUCCESS

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด