หลักสูตร Change Management

รหัสหลักสูตร: 66678

จำนวนคนดู 725 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร Change Management
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     การเปลี่ยนแปลงในโลกการทำงานสมัยใหม่ บ่อยครั้งที่คนทำงานอย่างเราต้องเผชิญกับปัญหา อุปสรรคหรือสถานการณ์ที่ทำให้เครียดหรือหาทางออกไม่ได้ ทำให้มีผลต่ออารมณ์ในการใช้ชีวิตทั้งด้านการงานและชีวิตส่วนตัว หลายคนคงเคยได้ยินว่า Mindset เป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยเฉพาะถ้าเราต้องทำงานที่ท้าทาย ต้องเจอสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย และต้องทำงานกับคนเยอะและหลากหลายประเภท
     หลักสูตร CHANGE MANAGEMENT เป็นหลักสูตรสำหรับการเตรียมความพร้อมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้สามารถนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้เทคนิคการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล ผ่านกรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์จำลองต่างๆ ได้แก่ การกำหนดเป้าหมาย สร้าง และกำหนดทางเลือก วางแผน และปฏิบัติตามแผน ประเมินผล และการเสริมแรงด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งนี้ เมื่อจบการฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กรอย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับได้เรียนรู้หลักการและขั้นตอนการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ
   2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงองค์กรและหน่วยงาน
   3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถพัฒนาระบบการทำงานของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผล ให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
    หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้
       - ผู้ผ่านการฝึกอบรมสามารถนำแนวคิดการทำงานในยุคการเปลี่ยนแปลง และแสดงบทบาทของผู้นำทีมงานสมัยใหม่ที่เข้าใจตนเองและความแตกต่างของบุคคลทีมงาน และสามารถเลือกใช้เครื่องมือในการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์
       - ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้จักเครื่องมือ เทคนิค และวิธีการต่างๆ ที่จะช่วยสร้างบริหารอารมณ์ตนเองเมื่อเผชิญกับสถานการณ์กดดันในการทำงานที่มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา และพัฒนากรอบความคิดตนเองให้เป็น Growth Mindset ได้
       - ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงองค์กรและหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร
   1. การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่กระทบกับชีวิตคนทำงานในปัจจุบัน (Leading and Change) วัตถุประสงค์ : สร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความจำเป็นในการปรับตัวให้ทำงานเชิงรุก เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต
            1.1.การเปลี่ยนแปลงที่กระทบกับการทำงานในปัจจุบัน
            1.2.คนทำงานยุคใหม่กับการเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง (Business in 4.0 Era, Technology Disruption and Roles of Managers in Digital Economy Transformation)
            1.3.การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
                     -    บทบาทผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความสำเร็จทางธุรกิจ
                     -    Fix Mindset Vs. Growth Mindset
                     -    เทคนิคการบริหารอารมณ์เมื่อต้องเผชิญกับความกดดันกดดันในสถานการณ์ต่างๆ
            1.4.Workshop: ฝึกปฏิบัติการจัดการกับอารมณ์ตนเอง และการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตของตนเองและทีมงาน
   2. ขั้นตอนการบริหารการเปลี่ยนแปลง(Change Management) วัตถุประสงค์ : เรียนรู้หลักการและขั้นตอนการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ และแนวทางการประยุกต์ใช้การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาระบบการทำงานขององค์กรและหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
            2.1.กรณีศึกษา การบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กรชั้นนำ
            2.2.ขั้นตอนในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
            2.3.การพัฒนาแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กร 8 ขั้นตอน
            2.4.การเตรียมการและจัดทำแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง
            2.5.การดำเนินการและจัดการช่วงเปลี่ยนผ่านของการเปลี่ยนแปลง
            2.6.Workshop: ฝึกปฏิบัติการวางแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ในสถานการณ์ต่างๆ
   3. ผู้นำการเปลี่ยนแปลง(Transformational Leadership) วัตถุประสงค์ : ฝึกทักษะในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร
            3.1.บทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความสำเร็จของธุรกิจ
            3.2.องค์ประกอบหลักของการพัฒนาผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
                      -    Emotional Intelligence
                      -    Personality Traits
                      -    Mindset
            3.3.ขั้นตอนในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ
            3.4.กิจกรรม : Roleplay พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
   4. ฝึกปฏิบัติการสร้างการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานในสถานการณ์ต่างๆ วัตถุประสงค์ : เสริมสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรและหน่วยงานอย่างเป็นระบบ
            4.1.กรณีศึกษา ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงแห่งยุค
            4.2.เครื่องมือและเทคนิคสำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลง
            4.3.ข้อพึงระวัง และ Key Success Factor ในบทบาทการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent)
            4.4.Workshop : กรณีศึกษาและแนวทางการสร้างการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานในสถานการณ์ต่างๆ


ลักษณะการเรียนรู้
       - บรรยายหลักการ และยกตัวอย่างประกอบ                    20%
       - การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย กรณีสึกษา และ Workshop        40%
       - ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion            40%

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
    - ผู้บริหาร / หัวหน้างาน
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Change Management
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร Change Management, Change Management

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด