การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน (Excellent Attitude for Work)

รหัสหลักสูตร: 65718

จำนวนคนดู 148 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน (Excellent Attitude for Work)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     การสริมสร้างทัศนคติที่ดีและทัศนคติเชิงบวกเป็นเรื่องยาก แต่การทำให้แนวคิดนั้นอยู่กับเราไปนาน ๆ เป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าไม่ใช่เพราะว่าการการเสริมสร้างทัศนคติและการคิดบวกเป็นสิ่งที่แกล้งทำขึ้นมา แต่เป็นเพราะว่าบางครั้งบางคราว เราไม่อาจจะที่จะคิดบวกได้ เพราะเรากำลังอยู่ในภาวะที่เครียดและกดดันทางอารมณ์จนเกินไป ดังนั้น จึงเป็นเรื่องยากที่เราจะคิดบวกและมีทัศนคติที่ดีได้ตลอดเวลา

     การเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน จะเกิดมาจากที่เราเป็นคนที่คิดบวกจะทำให้สุขภาพจิตของเราดี และยังทำให้เกิดความสามัคคีกันภายในองค์กร ถ้าทุกคนในองค์กรเป็นคนที่คิดบวก มองโลกทั้งใบสดใส และมีแสงสว่าง แนวคิดนี้ไม่ได้มีคุณค่าเฉพาะการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปเท่านั้น แต่มีความสำคัญกับการทำงานด้วยเช่นกัน การทำงานที่รวมระหว่างทัศนคติที่ดีเข้ากับความคิดเชิงบวกจะช่วยให้คนทำงานก้าวผ่านอุปสรรคไปได้อย่างง่ายดาย จนบางครั้ง เราจะรู้สึกว่าปัญหาต่าง ๆ อยู่กับเราไม่นาน เดี๋ยวมันก็จะหายไป นั่นเป็นเพราะเรามีทัศนคติเชิงบวกนั้นเอง

     อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าการรักษาความคิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีให้อยู่กับเรานาน ๆ นั้นเป็นเรื่องยาก ปฏิเสธไม่ได้ว่าบางครั้งเราก็มีทัศนคติเชิงลบแทรกเข้ามาในจิตใจบ้าง เพราะเป็นเรื่องที่คิดได้ง่ายกว่า แต่นั่นย่อมไม่ใช่เรื่องที่ดี แต่ใครจะคิดแต่เรื่องดี ๆ และเป็นไปในเชิงบวกได้ตลอดเวลา แต่เชื่อเถอะว่าถ้ามันเป็นไปเองตามธรรมชาติไม่ได้ เราก็สามารถบังคับให้มันเป็นไปได้ การที่ได้เข้าอบรมเรื่องการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน (Excellent Attitude for Work) จะช่วยให้เราเป็นคนคิดบวกได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายและมีความสุขในการทำงานอยู่เสมอ อีกทั้งการคิดบวกและมีทัศนคติที่ดีภายในองค์กรนั้น ยังช่วยให้เราได้เห็นคุณค่าขององค์กรของเรามากขึ้นจะทำให้เรารักองค์กรและพร้อมที่จะช่วยกันพัฒนาองค์กรของเราให้เติบโตแบบยั่งยืนยิ่งๆ ขึ้นไป

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

   1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง ในเรื่องทัศนคติที่ดีในการทำงานจะทำให้คนในองค์กรนั้นมีความสุขในการทำงานเพิ่มขึ้น

   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจว่า “ สิ่งดีๆ และมีคุณค่าบางอย่างล้วนเกิดขึ้นได้เพราะความแตกต่างของคน ” เพราะฉะนั้นเราควรมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ว่า “รากฐานของการมีความคิดบวกอย่างสร้างสรรค์นั้นต้องเริ่มต้นที่การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน”

   4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “คุณค่าของการมีความสามัคคีกันภายในองค์กร” มาจากการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน

   5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ความรักต่อองค์กรนั้นมีความสำคัญมากแค่ไหน

   6. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการระดมสมอง เพื่อให้ได้มาซึ่งการคิดบวกอย่างสร้างสรรค์และการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานจะนำไปพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน

ภาพรวมของการคิดและการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน

     ● กระบวนการคิด (Thinking Process)

     ● ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking)

     ● ความคิดริเริ่ม (Initiative Thinking)

     ● ความคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking or Think out of the box)

     ● ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

     ● การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม

     1. กรณีศึกษาการคิดบวก และคิดลบ

     2. ประเมินคุณลักษณะคิดบวก คิดลบ

     3. กระบวนการคิดเพื่อการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน

     4. ความแตกต่างของการคิดบวก คิดลบ

     5. การพัฒนาทักษะการคิดให้เป็นคนคิดบวกและเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

     6. การตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นชิงบวก

     7. การพัฒนาคำพูดให้เป็นคนคิดบวกและมีทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อให้เกิดความสามัคคีกันภายในองค์กร

     8. ตัวอย่าง และกรณีศึกษาการคิดบวกและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

     9. การพัฒนาการคิดบวกและมีทัศนคติที่ดีในการทำงานกับการใช้ชีวิตประจำวัน

     10. การสร้างทีมงานให้เป็นคนคิดบวกและมีทัศนคติที่ดีในการทำงานอีกทั้งยังมีความรักในองค์กรของตัวเอง

Workshop กิจกรรมระดมความคิด

   ● กิจกรรมเพื่อการฝึกฝนพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์เพื่อนำมาซึ่งทัศนคติที่ดีในการทำงาน

   ● กิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกฝนการระดมสมอง (Brain Storming) ให้ได้มาซึ่งความคิดดีๆ เพื่อก่อเกิดทัศนคติที่ดีในการทำงาน

   ● เทคนิคในการให้ได้มาซึ่งความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์

   ● หลักการคิดด้วยมิติ 4 ย. (โยง,ใหญ่,แยก,ย่อย)

   ● การคิดด้วยหมวก 6 ใบ, การคิดแบบผู้ชนะ 10 คิด

   ● การดักจับความคิด (Idea spotting)

   ● กระบวนการจัดลำดับความคิด

   ● การประยุกต์ใช้ในการเขียนภาพภูมิความคิด (Mind Map & Concept Map)

   ● เทคนิค “Look Good…Look Bad” (ถ้าจะต้องดูดีและไม่ดูแย่…จะต้องทำอย่างไรบ้าง)

   ● เทคนิค “สมมุติว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้น…ถ้ามันเป็นอย่างนี้…แล้วจะทำอย่างไร”

   ● เทคนิค “ไม่พอใจกับสิ่งที่มีอยู่…หรือสิ่งที่เป็นอยู่”

   ● เทคนิค “ตรงกันข้าม”

   ● เทคนิค “คุณสมบัติและคุณประโยชน์” ของการมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

   ● เทคนิค “องค์ประกอบ”

ประโยชน์ที่ได้รับ

     1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง ในเรื่องทัศนคติที่ดีในการทำงานจะทำให้คนในองค์กรนั้นมีความสุขในการทำงานเพิ่มขึ้น

     2. ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจว่า “ สิ่งดีๆ และมีคุณค่าบางอย่างล้วนเกิดขึ้นได้เพราะความแตกต่างของคน ” เพราะฉะนั้นเราควรมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

     3. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ว่า “รากฐานของการมีความคิดบวกอย่างสร้างสรรค์นั้นต้องเริ่มต้นที่การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน”

     4. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ “คุณค่าของการมีความสามัคคีกันภายในองค์กร” มาจากการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน

     5. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ความรักต่อองค์กรนั้นมีความสำคัญมากแค่ไหน

     6. ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้วิธีการระดมสมอง เพื่อให้ได้มาซึ่งการคิดบวกอย่างสร้างสรรค์และการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานจะนำไปพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน

วิทยากร
ดูประวัติ

อนุภาพ พันชำนาญ

สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาทีม)

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, พนักงานทั่วไป และผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Simplex Training
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน (Excellent Attitude for Work)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน, อบรม Excellent Attitude for Work

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด