ทักษะการควบคุม 4D โดยหัวหน้างาน (4D Supervisory Skill )

รหัสหลักสูตร: 65738

จำนวนคนดู 402 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
ทักษะการควบคุม 4D โดยหัวหน้างาน (4D Supervisory Skill )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     การทำธุรกิจในยุคแห่งการแข่งขันที่ไร้พรมแดน มีเงื่อนไขในกระบวนการทำธุรกิจที่ซับซ้อนมากขึ้น แต่ละองค์กรต้องปรับตัวเพื่อการแข่งขันทั้งองค์กรธุรกิจในประเทศและในต่างประเทศ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรถือเป็นกุญแจสำคัญในการตระเตรียมความพร้อมเพื่อการรับมือและเพื่อการสร้างโอกาสในโลกธุรกิจยุค(New Economy) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

     การเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ที่จะประสบความสำเร็จตามที่ได้วางไว้ได้อย่างดีมีองค์ประกอบมากมายที่จะนำมาพิจารณาการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและไปในทิศทางเดียวกันนั้นจะใช้ความรู้ความสามารถเพียงด้านเดียวคงจะไม่พอต่อการถึงจุดหมายปลายทาง การพัฒนาระดับความสามารถในด้านต่างๆ ของหัวหน้างานยุคใหม่นั้น จึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่จะทำให้หัวหน้างานเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงานและส่งให้ชีวิตการทำงานดีขึ้นไปด้วยจึงจะเรียกว่า การเป็นผู้นำและนักบริหารมืออาชีพ

     หลักสูตร ทักษะการควบคุม 4D โดยหัวหน้างาน (4D Supervisory Skill ) จึงออกแบบมาโดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาทักษะในหลากหลายมิติของความคิดอุปนิสัยและแนวทางปฏิบัติ สู่ความเป็นหัวหน้างานและผู้จัดการที่ยอดเยี่ยมเป็นการเพิ่มพลังองค์กรให้สามารถก้าวสู่ผลประกอบการตามเป้าหมายและเพื่อการเติบโตของธุรกิจ

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้หัวหน้างานรู้จักเข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่มีภาวะผู้นำในการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการของ 4D Supervisory Skill

    2. เพื่อให้หัวหน้างาน มีความกล้า มีความมั่นใจ ในการสื่อสารโดยการมอบหมายงาน การติดตามงาน การสอนงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านการสื่อสารประชุมงานก่อนเริ่มต้นทำงานในทุก ๆ วัน

    3. เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาและพร้อมที่จะสื่อสารเชิงบวกไปให้ เพื่อนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

    4. เพื่อให้หัวหน้างานเข้าใจวิธีการสื่อสารทั้งการชื่นชมและการตำหนิเพื่อให้เกิดการปรับปรุงงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อเป้าหมายร่วมกันด้วยหลักของ 4D Supervisory Skill

    5. เพื่อให้หัวหน้างานสามารถนำองค์ความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสำคัญในการเรียนรู้

    ● หัวหน้างานคือใคร ?

    ● ความสำคัญของตำแหน่ง “หัวหน้างานยุคใหม่”

    ● บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้างานในฐานะผู้บริหารระดับต้นขององค์กร

    ● แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์กร

    ● รู้เรา : ทําความรู้จักตัวตน และสไตล์การทำงานของตนเอง

    ● รู้เขา : กลเม็ดและสไตล์ในการทํางานกับลูกน้อง 4 ประเภท

    ● Workshop : กลเม็ดในการบริหารลูกน้อง 4 ประเภทให้เข้ากับสไตล์การทำงานของตน

    ● กรณีศึกษาและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน

    ● กรณีศึกษาการเป็นหัวหน้างานที่ดีสู่ความสำเร็จ

    ● บทบาทและทักษะที่หัวหน้างานควรมี

    ● กิจกรรม: คุณลักษณะของหัวหน้างานที่ดีและการประเมินตนเอง

           ○ คุณลักษณะใดที่ท่านยังแสดงออกน้อยไป

           ○ คุณลักษณะใดที่ท่านยังนำไปสู่แนวทางปฏิบัติไม่ถึง

           ○ คุณลักษณะใดที่ท่านอยากจะเก่งมากขึ้น

           ○ คุณลักษณะใดที่ท่านควรปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้น

    ● ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์เพื่อการจัดการในยุค 4.0 (การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน)

    ● Teamwork (การทำงานเป็นทีม)

    ● Achievement Motivation (แรงจูงใจสู่ความสำเร็จ)

    ● Accountability (ความรับผิดชอบอย่างผู้นำ) ซึ่งประกอบไปด้วย

    ● มีวิสัยทัศน์ (Visioning Goal Setting & Leading others )

    ● มีทักษะการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง (Change Management Skills)

    ● สอนงานเป็นและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ (Coaching & Develop others)

    ● มีแนวกรอบแนวคิดในการทำงาน (Conceptual Thinking)

    ● มีทักษะการบริหารจัดการทรัพยากรของ (Resource Management Skill)

    ● กล้าตัดสินใจ (Decision Making)

    ● มีทักษะการบริหารจัดการลูกน้อง (People Management Skills)

    ● สามารถจูงใจลูกน้องได้ (Motivate Subordinate)

    ● การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

    ● การบริหารความขัดแย้งภายในองค์กร (Conflict Management)

    ● 4D Supervisory Skill : Motivation for High Productivities

    ● การสร้างแรงจูงใจจากกลยุทธ์ เป้าหมายหรือทิศทางองค์กร

    ● การตั้งเป้าหมาย: SMART Goal

    ● กิจกรรม: การตั้งเป้าหมาย SMART-D

    ● เทคนิคการสร้างแรงจูงใจจากภายใน (Inner Mental):

    ● วิธีการสร้างแรงจูงใจ

    ● ข้อผิดพลาดในการสร้างแรงจูงใจ

    ● การประยุกต์การบริหารการสื่อสารแบบ HO-REN-SO

    ● HO – การรายงาน คือหน้าที่เป็นอย่างไร

    ● เทคนิคในการสรุปรายงาน / ลักษณะการรายงานที่ดี

    ● REN – การประสานงาน คือการใส่ใจอย่างไร

    ● สรุปหลักการ และวิธีการติดต่อ-ประสานงาน

    ● ศิลปะในการติดต่อ-ประสานงาน

    ● SO – การปรึกษา เพื่อแก้ไขเป็นอย่างไร

    ● วิธีและขึ้นตอนการปรึกษาหารือ

    ● เครื่องมือที่เข้ามาช่วยในการปรึกษาหารือ เพื่อแก้ไขปัญหา

    ● Communication for Happy Life and Effective Work

    ● การสื่อสารของหัวหน้าอย่างมีประสิทธิผล

    ● ระบบการสื่อสาร

    ● Communication-Report-Consults

    ● Assertiveness

    ● ภาษา-ภาษาพูด-ภาษาใจ

    ● ทักษะการฟัง

    ● กิจกรรม: ทักษะการฟัง

    ● กิจกรรม: แบบทดสอบทักษะการฟัง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม

   1. หัวหน้างานรู้จักเข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่มีภาวะผู้นำในการเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการของ 4D Supervisory Skill

   2. หัวหน้างาน มีความกล้า มีความมั่นใจ ในการสื่อสารโดยการมอบหมายงาน การติดตามงาน การสอนงานต่อผู้ใต้บังคับบัญชาผ่านการสื่อสารประชุมงานก่อนเริ่มต้นทำงานในทุก ๆวัน

   3. หัวหน้างานเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชา และพร้อมที่จะสื่อสารเชิงบวกไปให้เพื่อนำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

   4. หัวหน้างานเข้าใจวิธีการสื่อสารทั้งการชื่นชมและการตำหนิเพื่อให้เกิดการปรับปรุงงานให้เกิดประสิทธิภาพต่อเป้าหมายร่วมกันด้วยหลักของ 4D Supervisory Skill

   5. หัวหน้างานสามารถนำองค์ความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

วิทยากร
ดูประวัติ

อนุภาพ พันชำนาญ

สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป, การบริหาร, การวางแผนเชิงกลยุทธ์, ฝ่ายบุคคล, การพัฒนาทีม)

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน, พนักงานทั่วไป และผู้ที่ต้องการพัฒนาตัวเอง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Simplex Training
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร ทักษะการควบคุม 4D โดยหัวหน้างาน (4D Supervisory Skill )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: อบรมการควบคุม 4D โดยหัวหน้างาน, อบรม4D Supervisory Skill

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

อบรมหลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Teamwork Skills)

หลักสูตร ทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Teamwork Skills) มุ่งเน้นการนำเทคนิคการวางแผน เทคนิคการประสานงาน และเทคนิคการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ ผ่านเครื่องมือที่เป็นระดับสากล เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมอง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเดิม ๆ