การบูรณาการมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมกับระบบการจัดการพลังงาน (Integration of ISO 14001: 2015 and ISO 50001: 2018)

รหัสหลักสูตร: 65876

จำนวนคนดู 1508 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การบูรณาการมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมกับระบบการจัดการพลังงาน  (Integration of ISO 14001: 2015 and ISO 50001: 2018)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          ปัจจุบันองค์กรมาตรฐานสากล (The International Organization for Standardization) หรือ ISO ได้กำหนดมาตรฐานต่าง ๆ โดยองค์กรจะใช้ข้อกำหนดมาตรฐานเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะของแต่ละมาตรฐาน เช่น เป้าหมายของมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001: 2015) จะเน้นที่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและบริหารจัดการของเสียที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขณะที่เป้าหมายของมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน (ISO 50001: 2018) จะเน้นที่การปรับปรุงสมรรถนะพลังงาน ดังนั้น การที่องค์กรต้องนำมาตรฐานทั้ง 2 มาใช้งานโดยไม่มีการบูรณาการ หรือ แยกการปฏิบัติเป็นอิสระต่อกันจะทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากรเกินความจำเป็น พนักงานที่รับผิดชอบต้องทำงานเพิ่มขึ้น และอาจนำไปสู่ความล้มเหลวของระบบทั้งสอง

          ปัจจุบันองค์กรมาตรฐานสากล ได้ปรับปรุงโครงสร้างข้อกำหนดของมาตรฐานต่าง ๆ ให้เหมือนกัน คือ มี 10 ข้อกำหนดหลัก ซึ่งในโครงสร้างใหม่นี้จะมีข้อกำหนดที่เหมือนกัน (ทุกระบบ) และต่างกัน (ขึ้นอยู่กับเป้าหมาย) เพื่อให้ง่ายต่อการบูรณาการระบบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน

          สำหรับแนวทางการอบรมนี้ จะบรรยายโครงสร้างใหม่ของข้อกำหนด ข้อกำหนดใดที่เหมือนและต่างกันระหว่าง ISO 14001 version 2015 และ ISO 50001 version 2018 ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจความหมาย การนำไปใช้งานและหลักฐานที่แสดงว่าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดแต่ละข้อ เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายของแต่ละระบบได้ รวมถึงการขอการรับรองระบบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


วัตถุประสงค์ 

     •เข้าใจ “คุณสมบัติ” ของผู้จะได้การรับรองตามมาตรฐานระบบทั้งสอง

     •เข้าใจ “โครงสร้างใหม่ของข้อกำหนดทั้งสอง” (Annex SL)

     •เข้าใจ แนวคิดหลัก ความเหมือนและความแตกต่างของ ISO 14001: 2015 และ 50001: 2018 การนำไปใช้งานและหลักฐานที่ใช้แสดงความสอดคล้องในแต่ละข้อกำหนด


ผลที่คาดว่าจะได้รับหลังการอบรม

     •สามารถมองภาพรวมและเข้าใจภาพย่อยของระบบการจัดการทั้งสอง

     •สามารถบูรณาการระบบทั้งสองอย่างมีประสิทธิภาพ (เช่น ลดการทำงานซ้ำซ้อน ลดขั้นตอนการทำงาน เป็นต้น)

     •สามารถประยุกต์ข้อกำหนดมาใช้งานให้เหมาะสมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบและองค์กร


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
ตารางกำหนดเวลาฝึกอบรม หลักสูตร “การบูรณาการมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมกับระบบการจัดการพลังงาน” (Integration of ISO 14001: 2015 and ISO 50001: 2018)


08.45 – 09.00 น. : (ลงทะเบียน)

09.00 – 10.30 น. : คุณสมบัติของผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO  (องค์กรต้องทำอะไร มีอะไร เพื่อแสดงว่าได้ผนวกระบบการจัดการตามมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ)

10.30 – 10.45 น. : Coffee/Tea Break

10.45 – 12.00 น. : โครงสร้างข้อกำหนด การเปรียบเทียบข้อกำหนด และสาระสำคัญแต่ละข้อกำหนด (ข้อกำหนดให้ทำอะไร ทำอย่างไร และหลักฐานอะไรที่แสดงความสอดคล้อง)

12.00 – 13.00 น. : พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.15 น. : (ต่อ) สาระสำคัญแต่ละข้อกำหนด (ข้อกำหนดให้ทำอะไร ทำอย่างไร และหลักฐานอะไรที่แสดงความสอดคล้อง)

14.15 – 14.30 น. : Coffee/Tea Break

14.30 – 15.15 น. : (ต่อ) สาระสำคัญแต่ละข้อกำหนด (ข้อกำหนดให้ทำอะไร ทำอย่างไร และหลักฐานอะไรที่แสดงความสอดคล้อง)

15.15 – 15.45 น. : ทำแบบทดสอบ หรือ กิจกรรมกลุ่มย่อย เพื่อวัดผลการอบรม

15.45 – 16.00 น. : ถาม-ตอบ

เกี่ยวกับผู้ดำเนินการสัมมนา

          พลวิวัฒน์ ทรงฉายชัยศิริ: สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และระดับปริญญาโทสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม/พลังงานหมุนเวียน จาก Victoria University of Technology ประเทศออสเตรเลีย มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาและเป็นวิทยากรบรรยายด้านการลดต้นทุนผ่านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับอุตสาหกรรมและอาคารประเภทต่าง ๆ มากกว่า 15 ปี นอกจากนี้ยังเป็นนักวินิจฉัยและที่ปรึกษาอิสระให้กับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการวินิจฉัยระดับขีดความสามารถการแข่งขันของสถานประกอบการต่าง ๆ Lead Auditor/Technical Expert สำหรับงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 และ Auditor สำหรับงานตรวจสอบและรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001: 2015 และ มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015


คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อม/พลังงาน คณะผู้ตรวจประเมินระบบฯ และพนักงานที่สนใจ
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การบูรณาการมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมกับระบบการจัดการพลังงาน (Integration of ISO 14001: 2015 and ISO 50001: 2018)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบูรณาการมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม, ระบบการจัดการพลังงาน, Integration of ISO 14001: 2015 and ISO 50001: 2018

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด