การพัฒนาทักษะของหัวหน้างาน Supervisor Skill Development

รหัสหลักสูตร: 65897

จำนวนคนดู 131 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การพัฒนาทักษะของหัวหน้างาน Supervisor Skill Development
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

     การพัฒนาตนเอง หรือ Empower yourself นั้นผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ต้องมองไปในทิศทางเดียวกันว่า เราเป็นใคร เราอยู่ที่ไหน กําลังทําอะไรอยู่ และทําไปเพื่ออะไร ในเรื่องของ "การพัฒนา" นั้น "Mindset" หรือ “จิตสํานึก” ถือเป็นหัวใจสําคัญของการทํางานทุกประเภท ทั้งงานที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต การปลูกฝังสร้างความรู้ ที่ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง เป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะแนวคิด (Concept) วิธีการ (How to) ที่ถูกต้องและสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างง่ายดายเพื่อช่วยให้องค์กรพัฒนาบุคคลากรโดยเฉพาะระดับหัวหน้างาน ให้มีความรู้ มีแนวคิดในการพัฒนาทักษะของตนเองไปสู่ความสําเร็จ และนําไปสู่การพัฒนาองค์กรร่วมกันได้ในที่สุด ทั้งนี้ 7 ทักษะเพื่อการทํางานที่สําคัญเพื่อให้การทํางานในระดับหัวหน้างานมีประสิทธิภาพ ได้ถูกกล่าวไว้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในยุคที่โลกได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเพิ่มทักษะให้กับบุคคลากรในระดับหัวหน้างานในองค์กรยิ่งมีความสําคัญ ทั้งทางด้าน Soft skills และ Hard Skills โดยทักษะที่สําคัญ คือ

          1.ทักษะภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง

          2.ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบในการทํางาน

          3.ทักษะการบริหารเวลาและจัดลําดับความสําคัญของงาน

          4.ทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา

          5.ทักษะการสื่อสารกับผู้ร่วมงาน

          6.ทักษะการวางแผนและปรับปรุงงาน

          7.ทักษะการทํางานเป็นทีม

     หลักสูตรนี้จึงเป็นคําตอบที่ดีของการสร้าง “การพัฒนาทักษะสําหรับหัวหน้างาน” ในยุคปัจจุบันเป็นการรวบรวมเครื่องมือและแนวคิดที่ใช้ในการปรับปรุงการทํางานกับบุคคลากรในระดับหัวหน้างานและฝึกการรวมกลุ่มทํากิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการพัฒนาตนเองได้เป็นอย่างดีอีกด้วย


วัตถุประสงค์

     1. เพื่อสร้างพฤติกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

     2. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน สําหรับหัวหน้างาน

     3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดให้เกิดการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

     4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เพิ่มทักษะในการทํางานในระดับหัวหน้างานเพื่อสอดคล้องกับการทํางานในอนาคต

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม (เวลา 09.00 – 16.00 น.)


      1.คุณลักษณะที่สําคัญของการพัฒนาตนเอง

      2.”งาน” คืออะไร ทําไมต้องพัฒนาตนเองและงาน

      3. การพัฒนาตนเองกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

      4. ความหมายและความสําคัญของคําว่า “หัวหน้างาน”

      5. แนวความคิดหลักเกี่ยวกับการจัดการในระดับหัวหน้างาน

      6. การพัฒนาทักษะสําหรับหัวหน้างาน

                6.1 ทักษะภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง

                6.2 ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดนอกกรอบในการทํางาน

                6.3 ทักษะการบริหารเวลาและจัดลําดับความสําคัญของงาน

                6.4 ทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา

                6.5 ทักษะการสื่อสารกับผู้ร่วมงาน

                6.6 ทักษะการวางแผนและปรับปรุงงาน

                6.7 ทักษะการทํางานเป็นทีม

     7. แนวคิดในการสร้างเป้าหมายความสําเร็จร่วมกันของคนในองค์กร

- Work Shop1 “ใจเขาใจเรากับคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ”

- Work Shop2 “มาสร้างเป้าหมาย” ให้กับทุกคนในทีม


ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ ่

      1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการพัฒนาทักษะสําหรับหัวหน้างานได้อย่างถูกต้อง

      2.ผู้เข้าอบรมสามารถนําหลักการ ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่น

      4.ผู้เข้าอบรมมีจิตสํานึกในการพัฒนางานและการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ

      5.ผู้เข้าอบรมมีสํานึกการรักองค์กรมากขึ้น


รูปแบบการสัมมนา

      1. การบรรยาย 40 %

      2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนําเสนอผลงานกลุ่ม 50%

      3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10 %

วิทยากร
ดูประวัติ

ไมตรี บุญขันธ์

สำหรับองค์กร (ทักษะความชำนาญทั่วไป, การผลิต)

วิทยากรและที่ปรึกษา

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การพัฒนาทักษะของหัวหน้างาน Supervisor Skill Development
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนาทักษะของหัวหน้างาน, Supervisor Skill Development

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด