เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

อบรมหลักสูตร เทคนิคการลดต้นทุนและกําจัดความสูญเปล่าด้วย 7 Wastes (7 Waste for Cost reduction)

รหัสหลักสูตร: 65935

จำนวนคนดู 891 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
อบรมหลักสูตร เทคนิคการลดต้นทุนและกําจัดความสูญเปล่าด้วย 7 Wastes (7 Waste for Cost reduction)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          การดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและเพิ่มคุณภาพให้กับสินค้า ทําให้สามารถได้กําไรในการผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งง่ายกว่าการขึ้นราคาสินค้ามาก เทคนิคการลดต้นทุนทั้งในและนอกกระบวนการผลิตมีอยู่หลายวิธี MUDA MURI MURA เป็นเทคนิคแนวคิดของประเทศญี่ปุ่ นในการบริหารงาน Muda หรือความสูญเปล่า อาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น ความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอ การเคลื่อนย้าย การปรับเปลี่ยน การทําใหม่ การถกเถียง


          ความสูญเปล่าทั้ง 8 ประการ (7+1 wastes)

                 - ความสูญเปล่าที่ 1 ความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)

                 - ความสูญเปล่าที่ 2 ความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตของเสีย (Defect)

                 - ความสูญเปล่าที่ 3 ความสูญเสียที่เกิดจากการล่าช้าหรือการรอคอย (Delay or Waiting)

                 - ความสูญเปล่าที่ 4 ความสูญเสียที่เกิดจากการมีวัสดุคงคลังที่ไม่จําเป็น (Inventory / working - process)

                 - ความสูญเปล่าที่ 5 ความสูญเสียที่เกิดจากการขนส่งหรือขนย้าย (Transport)

                 - ความสูญเปล่าที่ 6 ความสูญเสียเกิดจากการกระบวนการผลิต (Process)

                 - ความสูญเปล่าที่ 7 ความสูญเสียที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จําเป็น (Motion)


          ตามทฤษฎีเดิม 7 wastes ได้มีเพิ่มความสูญเปล่าตัวที่ 8 (ความสูญเปล่า 7+1 ประการ) ความสูญเปล่าที่ 8 การใช้คนไม่เป็น (Underutilized people) Mura หรือความไม่สมํ่าเสมอ งานที่มีความไม่สมํ่าเสมอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องปริมาณงาน ทําให้เกิดความไม่สมํ่าเสมอของผลงานตามไปด้วย และความไม่มีมาตรฐานของการทํางาน Muri หรือการฝืนทํา การฝืนทําสิ่งใด ๆ ก็ตามมักทําให้เกิดผลกระทบบางอย่างในระยะยาว

สรุปคือ MUDA ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น MURI ความยากลําบากความไม่เป็นธรรมชาติและ MURA ความไม่สมํ่าเสมอในการทํางาน ความหมายรวมคือการเปรียบเทียบระหว่างจุดประสงค์(สิ่งที่ต้องการ) กับวิธีการ (วิธีที่จะทําให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ) วิธีการต่างเกินไปน้อยเกินไปหรือไม่สมํ่าเสมอก็จะทําให้เกิดความสูญเปล่าได้ทั้งสิ้น ดังนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุ ดังกล่าวข้างต้น ว่าจะมีแนวทางป้องกันแก้ไขด้วยวิธีการง่ายๆได้อย่างไรและสามารถนําไปประยุกต์ปฏิบัติใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลเกิดประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานเพิ่มขึ้น

          หลักสูตรนี้จึงเป็นคําตอบที่ดีของการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการทํางานได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับพนักงานในระดับปฏิบัติการและการรวมกลุ่มทํากิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ในการแก้ไขปัญหาด้วยหลักการ 7 Waste เป็นอย่างดีอีกด้วย


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการลดความสูญเสียในการผลิต อย่างเป็นระบบ
  2. เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ
  3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชํานาญในการทํางานเป็นกลุ่ม
  5. เพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคคลากรภายในหลังการฝึกอบรม
  6. เพื่อสร้างการทํางานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
  7. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม


   1. หลักการดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมและงานบริการในปัจจุบัน

   2. “กําไร” ขององค์กรเกิดขึ้นจากสิ่งใด

   3. ความหมายและความสําคัญของคําว่า “ต้นทุน”

   4. ความท้าทายที่จําเป็นต้องมุ่งเน้นที่ “ความสูญเสีย”

   5. ความหมายของหลักการลดต้นทุนด้วย “7 Waste’

   6. แนวความคิดหลักเกี่ยวกับความสูญเปล่าและต้นทุน

             - ความสูญเปล่าที่ 1 ความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)

             - ความสูญเปล่าที่ 2 ความสูญเสียที่เกิดจากการผลิตของเสีย (Defect)

             - ความสูญเปล่าที่ 3 ความสูญเสียที่เกิดจากการล่าช้าหรือการรอคอย (Delay or Waiting)

             - ความสูญเปล่าที่ 4 ความสูญเสียที่เกิดจากการมีวัสดุคงคลังที่ไม่จําเป็น (Inventory / working - process)

             - ความสูญเปล่าที่ 5 ความสูญเสียที่เกิดจากการขนส่งหรือขนย้าย (Transport)

             - ความสูญเปล่าที่ 6 ความสูญเสียเกิดจากการกระบวนการผลิต (Process)

             - ความสูญเปล่าที่ 7 ความสูญเสียที่เกิดจากการเคลื่อนไหวที่ไม่จําเป็น (Motion)

             - ตามทฤษฎีเดิม 7 wastes ได้มีเพิ่มความสูญเปล่าตัวที่ 8 (ความสูญเปล่า 7+1 ประการ)

             - ความสูญเปล่าที่ 8 การใช้คนไม่เป็น (Underutilized people)

   7. เทคนิคการวิเคราะห์ความสูญเสียด้วย Flow diagram อย่างง่าย

   8. การประยุกต์ใช้เครื่องมือ ไคเซ็น, Visual control และ Poka Yoke เพื่อลดความสูญเสีย

   9. เทคนิคของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วยหลัก PDCA เพื่อลดความสูญเปล่าในการทํางาน

  10. ตัวอย่างต่างๆ ที่ประสบความสําเร็จในการลด Waste ขององค์กรอื่น ๆ

        Work Shop1 “ระดมสมองเพื่อวิเคราะห์ความสูญเสียในการทํางาน”

        Work Shop2 “ใจเขาใจเรากับคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ”

        Work Shop3 “มาสร้างเป้าหมายการทํางานร่วมกันด้วยการทํางานเป็นทีม”

   11. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถามตอบ


ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ ่

   1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์ปัญหาอย่างถูกต้อง

   2.ผู้เข้าอบรมสามารถนําหลักการขจัด 7 Waste ไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่น

   4.ผู้เข้าอบรมมีจิตสํานึกเรื่องคุณภาพและทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ

   5.ผู้เข้าอบรมมีความรู้กับการทํากิจกรรมลดต้นทุนการผลิตในองค์กรมากขึ้น

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร อบรมหลักสูตร เทคนิคการลดต้นทุนและกําจัดความสูญเปล่าด้วย 7 Wastes (7 Waste for Cost reduction)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการลดต้นทุนและกําจัดความสูญเปล่า, 7 Wastes 7 Waste for Cost reduction, อบรม การลดความสูญเปล่า ด้วยหลักการ 7 Wastes, หลักสูตร การลดความสูญเปล่าและเพิ่มผลผลิต, อบรม online, อบรม เพิ่มผลผลิต ด้วยหลักการ 7 Wastes

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

Recommended
฿2,500
ขอเชิญอบรม หลักสูตร นักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (The Ultimate HR) #เน้นให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญของเครื่องมือในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เพราะทรัพยากรบุคคลถือเป็นต้นทุนที่มีค่ามาก สามารถพัฒนาได้แบบไม่มีขีดจำกัด
คนดู 6830 ครั้ง