หลักสูตร เทคนิคการวางแผนการจัดซื้อให้เกิดมีคุณภาพและต้นทุนในระดับที่ยอมรับได้

รหัสหลักสูตร: 66109

จำนวนคนดู 2433 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร เทคนิคการวางแผนการจัดซื้อให้เกิดมีคุณภาพและต้นทุนในระดับที่ยอมรับได้
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          ในการบริหารการจัดการยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงและรวดเร็ว ทั้งในด้านเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบกับการแข่งขันกันสูง ซึ่งทุกองค์กร ต่าง ๆ ก็มุ่งมั่นในสร้างความแตกต่าง เพื่อให้มีจุดแข็งที่สามารถแข่งขันได้ ประกอบกับมีการพัฒนากระบวนการการดำเนินการเพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนในการดำเนินการ แต่กระนั้นก็ตาม การลดต้นทุนการดำเนินการภายในอย่างเดียวไม่พอ เพราะประตูด่านแรกของต้นทุนขององค์กร คือ ต้นทุนที่เกิดจากการจัดซื้อ เพราะถือว่าได้ว่า เมื่อฝ่ายจัดซื้อ วัตถุดิบ หรือ สินค้ามา ก็ถือว่าเป็น         

           ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง หรือ ต้นทุนสินค้าขายทันที ดังนั้นกระบวนการการบริหารการจัดซื้อ ถือว่าเป็นกระบวนการการดำเนินการที่สำคัญอีกกระบวนการหนึ่ง ซึ่งผู้บริหาร ต้องให้ความใส่ใจในการบริหารการจัดซื้อ และต้องมีการวางแผนการจัดซื้อ ที่ก่อให้เกิดระดับที่เหมาะสมในราคาที่ยอมรับได้ในแต่ละสถานการณ์

วัตถุประสงค์
   1. เพื่อให้สามารถนำเทคนิคกระบวนการจัดซื้อไปปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   2. เพื่อนำ Model การเรียนรู้ Suppliers และการอ่าน Suppliers ให้เป็นนำไปสู่การสื่อสารและการเจรจาต่อรองได้เกิดประสิทธิผล
   3. การเข้าใจที่ Suppliers มองสถานะการจัดซื้อขององค์กรในสถานะไหน ทำให้สามารถปรับกลยุทธ์ให้เกิดความเหมาะสม
   4. สามารถวางแผนการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร
   5. นำเทคนิคเจรจาต่อรองไปสู่การได้มาซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพ
   6. นำความเข้าใจบุคลิกภาพและคุณลักษณะของบุคลากร ทั้งในส่วนของ Suppliers และคนในองค์กรเอง ไปปรับรูปแบบการสื่อสาร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องนำมาสู่การวางแผนการจัดซื้อ

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

     1. กรอบความคิด  ( Growth Mind Set )

              - Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้และทำความเข้าใจในด้านกรอบความคิดด้านความเป็นเจ้าของ ทัศนคติในการทำงาน การทำงานร่วมกับผู้อื่น

     2. สมรรถนะที่สำคัญของผู้ที่ทำหน้าที่จัดซื้อ

              - Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ถึงสมรรถนะที่สำคัญของผู้ที่ทำหน้าที่จัดซื้อ ว่าต้องมีอะไรบ้าง เพื่อเพิ่มสมรรถนะที่ขาดหรืออ่อน ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อพัฒนาไปสู่การจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ

     3. หน้าที่ของการจัดซื้อ มีผลกระทบต่อ รายงานทางการเงินอย่างไร

              - Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของการจัดซื้อมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทอย่างไร โดยให้พิจารณาผลกระทบในรูปของงบฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน

     4. ข้อมูลที่สำคัญทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในที่ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ต้องทราบ

              - Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและเกิดการตระหนักรู้ถึงปัจจัยด้านต่าง ๆ ทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน ที่ต้องการทราบและเพื่อให้การบริหารการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ต้นทุนที่เหมาะสม

     5. ทำความเข้าใจกระบวนการจัดซื้อยุค digital transformation

              - Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้และเข้าใจกระบวนการให้สอดรับกับยุค digital transformation เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการปรับตัวต่อการปรับรูปแบบของการนำเทคโนโลยี เข้ามาเสริมเพื่อให้งานกระบวนการจัดซื้อเกิดมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนการจัดซื้อได้อย่างไร

     6. ทำไมต้องทราบกระบวนการผลิต หรือกระบวนการให้บริการ หรือกระบวนการดำเนินงาน

              - Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้ถึงความเข้าใจในกระบวนการทำงานของหน่วยงานภายในองค์กร สะท้อนถึงความต้องการในการวางแผนการจัดซื้ออย่างไร

     7. ทำไมความเข้าใจในคุณสมบัติของวัตถุดิบ หรืออุปกรณ์ เครื่องมือ มีส่วนสาระสำคัญของการจัดซื้อ

              - Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ถึงกระบวนการทำความเข้าใจ Specification ของวัตถุดิบแต่ละชนิดให้ชัดเจน โดยทำการสื่อสารกับฝ่ายบริหารงานผลิต ให้เกิดความชัดเจนของความต้องการและ Spec

     8. ทำความเข้าใจ ระดับวัตถุดิบคงคลัง ส่งผลกระทบต่อการจัดซื้ออย่างไร

              - Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักรู้และเห็นถึงความสำคัญของระดับวัตถุดิบคงคลัง ส่งผลกระทบต่อการจัดซื้อ และได้มาซึ่งคุณภาพวัตถุดิบอย่างไร

     9. ทำการศึกษาแหล่งกำเนิดของวัตถุดิบ และอุปกรณ์เครื่องใช้

              - Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงแหล่งต้นกำเนิดของวัตถุดิบ และแนวทางวิเคราะห์แหล่งกำเนิดนั้นจะมีผลกระทบต่อการผลิต อย่างไร

     10. วิเคราะห์ Suppliers ส่งผลกระทบต่อการจัดซื้ออย่างไร

              - Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดความชัดเจนใน Suppliers ต่าง ๆ ที่ดำเนินการจัดการให้ได้มาวัตถุดิบ หรือ เครื่องไม้ อุปกรณ์ต่าง ๆที่เกิดขึ้น นั้นส่งผลต่อแผนการผลิต และต้นทุนของตัวสินค้าอย่างไร

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
   -  พนักงานฝ่ายจัดซื้อ ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อของ บริษัท
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร เทคนิคการวางแผนการจัดซื้อให้เกิดมีคุณภาพและต้นทุนในระดับที่ยอมรับได้
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการวางแผนการจัดซื้อให้เกิดมีคุณภาพ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด