เคล็ด (ไม่ลับ) ในการบริหารจัดซื้อ เพื่อเพิ่มกำไรให้กับบริษัท

รหัสหลักสูตร: 66127

จำนวนคนดู 1726 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
เคล็ด (ไม่ลับ) ในการบริหารจัดซื้อ เพื่อเพิ่มกำไรให้กับบริษัท
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          ในการบริหารการจัดการยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงและรวดเร็ว ทั้งในด้านเทคโนโลยี และพฤติกรรมผู้บริโภค ประกอบกับการแข่งขันกันสูง ซึ่งทุกองค์กร ต่าง ๆ ก็มุ่งมั่นในสร้างความแตกต่าง เพื่อให้มีจุดแข็งที่สามารถแข่งขันได้ ประกอบกับมีการพัฒนากระบวนการการดำเนินการเพื่อเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุนในการดำเนินการ

          แต่กระนั้นก็ตาม การลดต้นทุนการดำเนินการภายในอย่างเดียวไม่พอ เพราะประตูด่านแรกของต้นทุนขององค์กร คือ ต้นทุนที่เกิดจากการจัดซื้อ เพราะถือว่าได้ว่า เมื่อฝ่ายจัดซื้อ วัตถุดิบ หรือ สินค้ามา ก็ถือว่าเป็นต้นทุนวัตถุดิบทางตรง หรือ ต้นทุนสินค้าขายทันที ดังนั้นกระบวนการการบริหารการจัดซื้อ ถือว่าเป็นกระบวนการการดำเนินการที่สำคัญอีกกระบวนการหนึ่ง ซึ่งผู้บริหาร ต้องให้ความใส่ใจในการบริหารการจัดซื้อ พร้อมทั้งเรียนรู้เทคนิคเคล็ด (ไม่ลับ) ในการจัดซื้อเพื่อเพิ่ม กำไรให้กับองค์กร

วัตถุประสงค์

   1. เพื่อให้สามารถนำเทคนิคกระบวนการจัดซื้อไปปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   2. เพื่อนำ Model การเรียนรู้ Suppliers และการอ่าน Suppliers ให้เป็นนำไปสู่การสื่อสารและการเจรจาต่อรองได้เกิดประสิทธิผล

   3. การเข้าใจที่ Suppliers มองสถานะการจัดซื้อขององค์กรในสถานะไหน ทำให้สามารถปรับกลยุทธ์ให้เกิดความเหมาะสม

   4. นำความเข้าใจบุคลิกภาพและคุณลักษณะของบุคลากร ทั้งในส่วนของ Suppliers และคนในองค์กรเอง ไปปรับรูปแบบการสื่อสาร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องนำมาสู่การวางแผนการจัดซื้อ

   5. เรียนรู้เคล็ดลับด้านต่าง ๆ เพื่อบริหารงานด้านการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่าย

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการอบรม

   1. กรอบความคิด (Growth Mind Set)

             Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้และทำความเข้าใจในด้านกรอบความคิดด้านความเป็นเจ้าของ ทัศนคติในการทำงานด้านการจัดซื้อ กระบวนการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายนอก และ ภายในองค์กร

   2. หลุมพรางด้านการจัดซื้อ

              Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดการตระหนักรู้หลุมพรางที่เจอแต่ไม่เคยมองเห็นว่าคือหลุมพราง ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารงานด้านการจัดซื้อ และผลกำไรของบริษัท

   3. สมรรถนะด้านการวิเคราะห์ ของบุคลากรด้านการจัดซื้อ

              Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ถึงสมรรถนะด้านการวิเคราะห์ของผู้ที่ทำหน้าที่จัดซื้อ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน เป็นอันส่งผลต่อการบริหารงานด้านการจัดซื้อ และการควบคุมค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับองค์กร โดยจะให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทำความเข้าใจให้เกิดความเข้าใจเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้

   4. การอ่าน Suppliers และบุคคลในองค์กร เป็น ช่วยการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ต้นทุนที่ต้องการ

              Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักและทราบถึงความหมายของบุคลิกลักษณะของคน ว่าแต่ละแบบทั้งการสื่อสารกับบุคคลภายใน และบุคคลภายนอกควรมีการสื่อสารกันอย่างไร เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สามารถเจรจากับทางด้าน Suppliers ได้อย่างดี

   5. Spend Analysis ส่งผลต่อ รายงานทางการเงินอย่างไร

              Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของการจัดซื้อมีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทอย่างไร โดยให้พิจารณาผลกระทบในรูปของงบฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน และเกิดตระหนักรู้การวิเคราะห์ภาระค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทที่เกิดจากกระบวนการจัดซื้อ พร้อมทั้งชี้แนะในการปรับปรุงแก้ไขเพื่อปรับลดภาระค่าใช้จ่าย เพิ่มผลกำไรให้กับบริษัท

   6. กระบวนการการบริหารงานผลิต บริหารงานคลังสินค้า ส่งผลต่อการจัดซื้อและภาระค่าใช้จ่ายการจัดซื้ออย่างไร

              Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและเกิดการตระหนักรู้ถึงงานด้านการบริหารการผลิต การบริหารวัตถุดิบคงคลัง เพื่อนำมาพิจารณา ว่าเมื่อไรถึงจะจัดซื้อได้อย่างเหมาะสม ในเวลาที่ใช่ ในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้การบริหารการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้เกิด Over Stock และได้ต้นทุนที่เหมาะสม

   7. ทำไมต้องเข้าใจ Supplier Positioning Model และ Supplier Preferencing Model

               Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจและตระหนักรู้ในมุมมองของสองโมเดลนี้ เพื่อให้เกิดการตกผลึกความคิดในการบริหารการจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   8. เทคนิคการการรู้ Cost ต้นทุนการผลิตและต้นทุนรวมของ Suppliers

               Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักรู้ถึงกระบวนการการผลิต หรือ การบริการของ suppliers เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดซื้อสามารถประมาณราคาต้นทุนผลิต และต้นทุนรวมคร่าว ๆ ได้ เพื่อใช้เป็นฐานในการเจรจาต่อรอง

   9. เทคนิคการเจรจาต่อรอง

               Work Shop and Group Coaching เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถระบุความต้องการของการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ พร้อมเทคนิคพื้นฐานด้านการเจรจาต่อรองในรูปแบบ NLP
วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
- พนักงานฝ่ายจัดซื้อ ผู้บริหารฝ่ายจัดซื้อของ บริษัท
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เคล็ด (ไม่ลับ) ในการบริหารจัดซื้อ เพื่อเพิ่มกำไรให้กับบริษัท
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เคล็ด (ไม่ลับ) ในการบริหารจัดซื้อ เพื่อเพิ่มกำไรให

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด