โปรแกรมอบรมพัฒนาทักษะและศักยภาพการเป็น หัวหน้างาน (Supervisory Skill Development Program)

รหัสหลักสูตร: 67600

จำนวนคนดู 266 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
โปรแกรมอบรมพัฒนาทักษะและศักยภาพการเป็น หัวหน้างาน (Supervisory Skill Development Program)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และการบริหารสำหรับหัวหน้างานในการสร้าง มาตรฐานระดับความสามารถของหัวหน้างานที่สามารถนำทีมงานให้ปฏิบัติงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
  2. เพื่อเรียนรู้วิธีที่จะพัฒนาตนเองอย่างหัวหน้างานมืออาชีพ ต้องค้นหาและพัฒนาตนเอง ความสำเร็จในการทำงานโดยมององค์กร เพื่อนร่วมงาน และลูกน้องอย่างเข้าใจ พร้อมจะพัฒนาไปด้วยกัน
  3. เพื่อพัฒนาทักษะหัวหน้างานสู่ความสำเร็จในอาชีพ วิธีการคิด หลักการสื่อสาร การจูงใจ การประสานงานการสอนงาน การสร้างความร่วมแรงร่วมใจเป็นทีมซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติงานประสบความสำเร็จ
  4. เพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งความสำเร็จ ผสมผสานหลักการบริหาร การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ โดยร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากร และผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านอื่นๆ จากประสบการณ์จริงที่สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

หัวข้ออบรมสัมมนา
1.การวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจธรรมชาติของคน

2.บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและการบริหารสำหรับหัวหน้างาน

3.คุณสมบัติของหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมการเรียนรู้ : ภาวะผู้นำที่หัวหน้างานจำเป็นต้องทราบ โดยทำแบบทดสอบภาวะผู้นำ 7 ทักษะของหัวหน้างาน (Leadership Assessment) เพื่อการพัฒนาสู่ความสำเร็จในการทำงานของตนเอง

4.กระบวนการบริหารจัดการของหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ

5.วิธีการพัฒนาทักษะความสามารถการบริหารสำหรับหัวหน้างานที่มุ่งความสำเร็จในองค์กร

6.ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ “ทักษะการเป็นหัวหน้างาน”

WORKSHOP : ภาวะผู้นำกับการสื่อสารและการประสานงานด้วยบริหารคนอย่างมีกระบวนการอย่างมีเทคนิค

7.สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา


ส่วนที่ 1 ผู้นำและภาวะผู้นำ (Leader and Leadership)

  1.  ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้นำและภาวะผู้นำ
  2.  กระบวนการบริหารจัดการของผู้นำเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
  3.  ทักษะภาวะผู้นำ (Leadership Competency) กับความสามารถการบริหารจัดการที่มุ่งความสำเร็จขององค์กร

 WORKSHOP ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ “ภาวะผู้นำของหัวหน้างานในการทำงาน”


ส่วนที่ 2 การบริหารพัฒนาคน (People Development)

  1.  ความเข้าใจใน บุคลิกภาพ (Personality) และการรับรู้ (Perception)
  2.  การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ (New Age Leadership) และพัฒนาทีมงานสไตล์ CPA
  3.  ผู้นำกับการพัฒนาทีมงานสไตล์โค้ช (Leader as Coach)

WORKSHOP ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้ “การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ (New Age Leadership) ด้วยการประยุกต์ใช้ CPA กับการปฏิบัติงานจริง และสื่อสารกับทีมงานอย่างมี ศิลปะ “ART”


A : Approach : เข้าหาและการบริหารคนตามสภาวการณ์และสไตล์การทำงาน

R : Rapport : พิชิตจิตใต้สำนึกและจูงใจทีมงานกับความแตกต่างทางบุคลิกภาพอัน ส่งผลต่อความไว้วางใจ และความขัดแย้งของผู้คน

T : Trust : การสร้างความไว้วางใจ และสร้างศรัทธาสำหรับผู้นำ

สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร โปรแกรมอบรมพัฒนาทักษะและศักยภาพการเป็น หัวหน้างาน (Supervisory Skill Development Program)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ภาวะผู้นำ, วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของคน, ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมคน, บริหารจัดการหน้าที่เฉพาะ, การสอนงาน เป็นพี่เลี้ยง, ผู้นำ” กับ “ภาวะผู้นำ”

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด