หลักสูตร จิตสำนึกความรับผิดชอบและการสื่อสารในองค์กรแบบ 360 องศา (built mindset of responsibility & communication 360)

รหัสหลักสูตร: 67451

จำนวนคนดู 375 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร จิตสำนึกความรับผิดชอบและการสื่อสารในองค์กรแบบ 360 องศา (built mindset of responsibility & communication 360)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

           ภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ (responsibility) ถือว่าเป็นตัวชี้วัดที่มีความสำคัญของการปฏิบัติงานในองค์กร ในการ ความรับผิดชอบแต่ละตำแหน่งงานมีผลกับความสำเร็จขององค์กรดังคำที่ว่า “คนเวิร์ค แผนกเวิร์ค องค์กรเวิร์ค” ไม่ว่าจะเป็น ตำแหน่งเล็กหรือใหญ่ ระดับปฏิบัติการหรือผู้บริหาร ก็มีผลกับความสำเร็จขององค์กร ในความเป็นจริงแล้วการมีคนเก่งเพียง อย่างเดียวก็มิอาจจะทำให้การทำงานได้ตามเป้าหมายเสมอไปองค์กรต้องการพนักงานที่มี Mindset ที่ดีต่อองค์กร หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน รวมถึงงานที่ตนเองรับผิดชอบด้วย และเมื่อมี mindset ที่ดี การทำงานเป็นทีมที่ดี (Team Work) จะตามมา ด้วยการสื่อสารที่ดีกับทุกคนที่เข้ามาในคนๆ นั้น สำหรับพนักงานที่มีจิตสำนึกในการทำงานที่ดีจะสังเกตได้ ผลงาน พฤติกรรม ที่แสดงออกกับผู้อื่น ผลงานที่ดีมาจากความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และมีมุมมองรับผิดชอบในเป้าหมายขององค์กร แสดงพฤติกรรมที่ดีกับบุคคลรอบข้าง การมีจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กรคือ การมีหัวใจเป็นเจ้าของ ด้วยการพัฒนาทัศนคติในการ ทำงานและมีความสุขกับการทำงาน รับรู้และเข้าใจในเป้าหมายนโยบายขององค์กร และมุ่งสู่การปฏิบัติเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ ร่วมกันขององค์กร


วัตถุประสงค์

1. ผู้รับการอบรมเข้าใจถึงความสำคัญของการมีเป้าหมายในงานที่ชัดเจน องค์ประกอบ และผลลัพธ์จากการทำงาน ด้วยจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบ

2. ผู้รับการอบรมเข้าใจและพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำของตนเองเพื่อเข้าใจในวิธีการสื่อสารกับบุคคลแบบ 360 องศา

3. ผู้รับการอบรมเข้าใจ สามารถสร้างแนวคิด และแนวทางในการมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความรู้สึกกับการ ทำงานร่วมกันมีความรักในองค์กร บุคคลรอบข้างมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน

4. ผู้รับการอบรมเข้าใจเทคนิค วิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง มีความเชื่อมั่น และสามารถพัฒนาตัวเองและทีม ได้อย่างต่อเนื่อง

หัวข้ออบรมสัมมนา
Module 1 : Mindset และความหมาย responsibility แนวคิดความรับผิดชอบต่อหน้าที่

 • 10 ทักษะของคนทำงาน ในโลกของการทำงานยุค New Normal ตั้งแต่ปี 2021 ถึง 2025 ที่องค์กรต้องการจาก World Economic Forum’s Future of Jobs Report
 • เรียนรู้ความหมาย และนิยามของคำว่า responsibility VS accountable
 • เรียนรู้แนวความคิดเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และความรับผิดชอบในส่วนรวม
 • คุณลักษณะของบุคคลในองค์กรที่จะประสบผลสำเร็จในการทำงาน
Workshop: ประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง

Module 2 : การสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบในเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย

 • มีคำถามเชิงโค้ชเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทบทวนตามแบบฟอร์มที่วิทยากรเตรียมมา ตัวอย่างคำถามเพื่อให้เกิดความตระหนักและเปลี่ยนแปลงตัวเอง
 • เป้าหมายของการทำงานของเราสำคัญอย่างไร
 • ผลกระทบอะไรบ้างที่เกิดขึ้นหากเราไม่สามารถรับผิดชอบหรือดำเนินการได้ตามที่ได้รับ
 • หากเราไม่สามารถปฏิบัติได้ตามเป้าหมายมีวิธีการอย่างไรบ้างเพื่อให้สำเร็จ
 • ถ้างานนั้นสำเร็จเราจะรู้สึกอย่างไร มีผลอย่างไรกับเรา
 • หลุมพรางความคิดที่ฉุดรั้งการแสดงออกที่ดีต่อความรับผิดชอบต่อเป้าหมาย
 • เทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • การปรับปรุง วิเคราะห์กระบวนการที่อาจให้เกิดข้อผิดพลาด หรือผลเสียกับผลสำเร็จในงา

Workshop: ฝึกการวางเป้าหมาย และการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
Workshop: Association Word Map นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง


Module 3 : พัฒนาทักษะการมีภาวะผู้นำกับบุคคลรอบทิศทาง

 • คุณลักษณะของคนที่มีภาวะผู้นำ
 • ความรับผิดชอบการเป็นผู้นำในระดับต่าง ๆ (ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง)
Workshop: Brain storming ความรับผิดชอบในแต่ละระดับ แนวทางการปฏิบัติงานให้สำเร็จ (วิทยากรให้คำแนะนำ)


Module 4 : พัฒนาการสื่อสารแบบ 360 องศา

 • เข้าใจธรรมชาติของบุคคล และลักษณะของบุคคล
 • การพูดโน้มน้าวเพื่อให้ได้งานตามเป้าหมาย
 • การเจรจาต่อรองในงาน
 • การสื่อสารเพื่อการประสานความร่วมมือที่ดี
 • เทคนิคการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ในงานที่เกิดขึ้น และบุคคลที่เข้าไปติดต่อประสานงาน
 • สื่อสารในการ Feedback อย่างสร้างสรรค์
Workshop: ฝึกการปรับการพูด การสื่อสารในการทำงานร่วมกัน (วิทยากรให้คำแนะนำ)

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • พนักงาน / เจ้าหน้าที่ ช่าง / หัวหน้าทีม / หัวหน้างาน /หัวหน้าส่วน / หัวหน้าแผนก / วิศวกร / ผจก.แผนก 
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร จิตสำนึกความรับผิดชอบและการสื่อสารในองค์กรแบบ 360 องศา (built mindset of responsibility & communication 360)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Mindset, ความรับผิดชอบในส่วนรวม, การสร้างจิตสำนึก, ความคิดที่ฉุดรั้ง, สื่อสารแบบ 360 องศา, เจรจาต่อรอง

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด