เปลี่ยนลุค ปรับสไตล์ ทักษะการสื่อสารของผู้นำ ( Communication in the Workplace for Leader )

รหัสหลักสูตร: 66600

จำนวนคนดู 1033 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
เปลี่ยนลุค ปรับสไตล์ ทักษะการสื่อสารของผู้นำ ( Communication in the Workplace for Leader )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการ แนวคิดใหม่ๆ และเทรนด์ (Trends) การสื่อสารของผู้นำยุค 2022 เกี่ยวกับการสื่อสารให้ประสบผลสำเร็จตามศักยภาพการสื่อสารของผู้นำ
   2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีรูปแบบการสื่อสาร (Communication Tools) และสไตล์ผู้นำแบบมืออาชีพ ในการเลือกใช้วิธีการ ขั้นตอนอย่างเหมาะสมสภาวการณ์ หรือสถานการณ์ พร้อมทั้งมีวิธีการจัดการโมเดลเครือข่ายการสื่อสาร (Communication Model) ได้อย่างมีประสิทธิภาพกับการทำงานร่วมกัน
   3.  เพื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝึกทักษะและเทคนิคขั้นตอนการสื่อสารขั้นสูงของผู้นำ กับผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน ไปประยุกต์ใช้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางที่ดีในการทำงาน อันส่งผลต่อ การลดปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ลดความขัดแย้งของคน สร้างความไว้วางใจ และสร้างศรัทธาสำหรับผู้นำ
ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้ !!
   1.  นำหลักการแบบ International มาสู่การปฏิบัติแบบ DIY for Leader มิใช่วิชาการ 100% ของการฝึกอบรม
   2.  เน้นการรู้เรียนรู้ผสมผสานฝึกทักษะที่จำเป็น 2 ทาง คือ บทบาทผู้นำทีมการสื่อสาร และบทบาทผู้เข้าร่วมทีม
   3.  พัฒนาการสื่อสารให้กับทุกๆ ตำแหน่งงานในองค์กร ตั้งแต่ขั้น Elementary, Intermediate, Advance
   4.  ตรวจสอบ ประเมินศักยภาพรูปแบบการสื่อสารรายบุคคลได้ชัดเจน (DIY Communication Style Assessment)
   5.  ผู้นำมีวิธีการบริหารจัดการงาน คน ด้วยการลดปัญหา ข้อขัดแย้ง ระหว่างหัวหน้างานและลูกน้อง  เพิ่มศักยภาพ ทักษะการสื่อสารของผู้นำ ที่ต้องเปลี่ยนลุค ปรับสไตล์อย่างมืออาชีพ จาก WORKSHOP ตัวอย่างประกอบกรณีศึกษาที่ทันสมัย ใกล้กับการปฏิบัติงานจริง

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
ประเด็นการสัมมนา
   1.  การเตรียมความพร้อมของผู้นำสำหรับการสื่อสารที่ดี
            -    อะไรบ้างที่สำคัญในการสื่อสารของผู้นำในที่ทำงาน  (WHAT : Communication in the Workplace)
            -    ทำไมต้องให้ความสำคัญต่อทักษะการสื่อสารของผู้นำ (WHY : Leading Communication Skills)
            -    ผู้นำต้องทำอย่างไร ในการเปลี่ยนลุค ปรับสไตล์การสื่อสารของผู้นำ  (HOW : Communication Style)
            -    เปิดใจการเรียนรู้การสื่อสารใหม่ๆ เหมือนผู้นำธุรกิจ (Mastering Communication as a Business Leader)
   2.  เจาะลึก เข้าถึง #18 เทรนด์การสื่อสาร (Trends) ของผู้นำยุค 2022
            -    3 in 4 ความคิดเห็นของพนักงานต่อการสื่อสารของผู้นำ
            -    1 in 3 ความรู้สึกของพนักงานต่อการสื่อสารของผู้นำ
            -    70% ความต้องการของพนักงานต่อการสื่อสารของผู้นำ
            -    Case Study กรณีศึกษา #18Hastag ผู้นำกับการสื่อสารยุค 2022 ไม่มองข้าม...แต่ต้องใส่ใจ ใกล้ชิด
   3.  รูปแบบการสื่อสารของผู้นำที่ควรเลือกใช้ให้เหมาะสม และลงตัว (Communication Tools)
            -    การเลือกรูปแบบการสื่อสารต่างๆ Interpersonal, Verbal, Non-verbal, Written, Visual, Eye Contact, Listening, Email, Sign Language, Mass Communication)
            -    กิจกรรมการเรียนรู้ : ทำแบบสอบถาม “รูปแบบการสื่อสารของฉัน...เป็นอย่างไร” จำนวน 24 ข้อ พร้อมการวิเคราะห์ผลคะแนน เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาสไตล์การสื่อสารของผู้นำ โดยจำแนกเป็น 4 รูปแบบการสื่อสาร ซึ่งแบ่งตามระดับของ Assertiveness  (การยืนยันรักษาสิทธ์) และ Expressiveness (การแสดงออก ) คือ 1. Direct (กล้ายืนยันรักษาสิทธิ์ ไม่กล้าแสดงออก) 2. Spirited (กล้ายืนยันรักษาสิทธิ์ กล้าแสดงออก)3. Considerate (ไม่กล้ายืนยันรักษาสิทธิ์ กล้าแสดงออก) 4. Systematic (ไม่กล้ายืนยันรักษาสิทธิ์ ไม่กล้าแสดงออก)
    4.  ทักษะการสื่อสารของผู้นำ ที่ต้องเปลี่ยนลุค ปรับสไตล์อย่างมืออาชีพ
           -    การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ (Communication)
           -    การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Coordination)
           -    การสอนงาน (Coaching)    
           -    การให้คำปรึกษา (Counselling)
           -    การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล (Delegation)
           -    การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Feedback)
           -    การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ (Negotiation)
           -    การนำเสนอและเสนอแนวความคิดเห็น (Presentation)
           -    การจูงใจให้คล้อยตามแนวความคิด (Persuasion)
           -    WORKSHOP :  ฝึกทักษะการเรียนรู้  “การพัฒนาศักยภาพการสื่อสารของผู้นำในบทบาทผู้นำทีมงาน และบทบาทผู้เข้าร่วมทีมงาน” เพื่อประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริง สำหรับการบริหารจัดการงานและคน ตามสภาวการณ์และสไตล์การทำงาน อันส่งผลต่อความไว้วางใจ ลดความขัดแย้งของคน และสร้างศรัทธาสำหรับผู้นำ
   5.  แก่นสำคัญของการสื่อสารที่มีคุณภาพและการประยุกต์ใช้สำหรับผู้นำ
           -    Mindset กรอบความคิดการสื่อสารที่ดี
           -    Human Communication เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
           -    Tool Success Communication เครื่องมือสู่ความสำเร็จในการทำงาน
           -    Business Communication ประโยชน์ของการสื่อสารเชิงธุรกิจ
   6.  เทคนิคการสื่อสารขั้นสูงของผู้นำ (Advance Communication Skills)
           -    การให้คำแนะนำ และคำปรึกษาเกี่ยวกับ “คนทำงาน” และ “ผลงานของคนทำงาน”
           -    การแจ้งผลการปฏิบัติงานและให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์
   7.  สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา
วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา
   เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย
           -    การบรรยาย      
           -    กิจกรรม และเกม        
           -    การแสดงออก
           -    กลุ่มสัมพันธ์    
           -    การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร เปลี่ยนลุค ปรับสไตล์ ทักษะการสื่อสารของผู้นำ ( Communication in the Workplace for Leader )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เปลี่ยนลุค ปรับสไตล์ ทักษะการสื่อสารของผู้นำ, Communication in the Workplace for Leader

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด