เทคนิคการพัฒนาศักยภาพและการบริหารเวลาอย่างคุ้มค่า ( Effective Task and Time Management Techniques )

รหัสหลักสูตร: 66650

จำนวนคนดู 1725 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการพัฒนาศักยภาพและการบริหารเวลาอย่างคุ้มค่า ( Effective Task and Time Management Techniques )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     ในยุคของการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้บุคคลจะต้องมีกระบวนการคิดที่ถูกต้องในการวางแผนการทำงานให้มีความสัมพันธ์กับเป้าหมาย การวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพย่อมหนีไม่พ้นที่จะต้องมีการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพด้วย กระบวนการในการจัดการเวลาเองก็เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ในการจัดการให้งานลุล่วงสำเร็จ และทันในช่วงเวลาที่ถูกกำหนดไว้
     ดังนั้นการบริหารเวลานั้นถือว่าเป็นทักษะพื้นฐานที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับทุกคนที่ปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จในการทำงานและในด้านอื่น ๆ ผู้ที่สามารถบริหารเวลาได้ดีย่อมสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากกว่า สามารถวางแผนในเรื่องต่าง ๆ จัดสรรเวลา เรียงลำดับความสำคัญของสิ่งต่าง ๆ ได้ดี เพื่อทำให้งานต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายในเวลาที่กำหนด
     การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพจะทำให้ 24 ชั่วโมงใน 1 วัน หรือ 8 ชั่วโมงในการทำงานแต่ละวันเป็นไปอย่างมีเป้าหมาย สร้างผลิตผลในด้านคุณภาพและปริมาณได้ดีกว่า รวมถึงการจัดสรรเวลาเพื่อทำกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวพนักงานเอง และองค์กรได้ด้วย การบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพ นอกจากแต่ละบุคคลจะต้องเห็นคุณค่าของเวลาแล้ว ยังจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เครื่องมือ และเทคนิคต่างๆ ในการบริหารเวลา เพื่อช่วยให้เกิดการกระทำที่เป็นรูปธรรม สามารถจับต้อง นำมาใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างดีขึ้นด้วย เวลาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีความสำคัญที่สุดสำหรับบุคคลและองค์กร การเข้าใจคุณค่าของเวลาว่ามีอยู่อย่างจำกัด การจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของงาน การวางแผนการทำงานและการทำงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคนิคการคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้องมีความสามารถในเรื่องเหล่านี้ อันจะช่วยทำให้บุคคลและองค์การไปสู่เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ได้ ดังคำที่กล่าวเอาไว้ว่า ผู้ที่สามารถเอาชนะเวลาได้ คือนักวางแผนการทำงานล่วงหน้าหรือ นักจัดการเวลามืออาชีพนั่นเอง
      องค์กรที่ประสบความสำเร็จในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว(Growth Hacking) จะต้องมีระบบการบริหารจัดการคนเก่ง ตั้งแต่ขั้นตอนการเสาะแสวงหาบุคลากร (Sourcing) การคัดกรอง (Screening) การคัดเลือก (Selection) การกระจายไปทำงาน (Deployment) การพัฒนาบุคลากร (Development) ตลอดจนการรักษาให้คงอยู่กับองค์กร (Retention) อย่างมีความสุข ทุกองค์ประกอบนั้นล้วนเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง  หลักสูตรนี้จึงได้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อการพัฒนาในด้านทุนมนุษย์ หรือบุคลากรของแต่ละองค์การ ให้มีคุณภาพ และศักยภาพ ในการทำงานมากขึ้น  รวมทั้งการบริหารจัดการเวลาในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย
วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ (Attitude) ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและองค์การ
   2.  เพื่อพัฒนาพฤติกรรม (Behavior) การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีระบบและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน อาทิเช่น การมีเป้าหมายและมีประโยชน์ร่วมกัน (Smart Goal) บทบาทหน้าที่ของผู้นำและผู้ร่วมงาน (Role) กระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ (Process)เพื่อพัฒนาศักยภาพของการทำงานของพนักงาน
   3.  เพื่อเสริมสร้าง ความเชื่อมั่น (Confidence) ในการนำความรู้ที่ได้รับไป ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง กระบวนการส่งมอบบริการและปฏิบัติงานให้เป็นรูปธรรม
   4.  เพื่อเพิ่มความรู้ และช่วยทำให้เห็นความสำคัญ และวิธีการจัดการบริหารเวลาการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป
   5.  เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และพลังคิดบวก ในการทำงาน
อบรมแล้วจะได้อะไร?
   1.  เข้าใจถึงขุมพลังบวกสร้างความสำเร็จเป็นยังไง
   2.  เปลี่ยนมุมมอง เป็นคนสนใจตนเอง รักตัวเอง ภูมิใจในอาชีพของตนเอง รักองค์กร และงานที่ทำมากยิ่งขึ้น
   3.  ยอดขายเพิ่มหากท่านเป็นพนักงานขาย ด้วยเอกลักษณ์ เสน่ห์เฉพาะตัวในรูปแบบของคุณเอง
   4.  พนักงาน จงรักภักดีต่อบริษัท มีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ
   5.  ธุรกิจเติบเติบโต เป็นที่รู้จัก
   6.  ผู้เข้าอบรมจะเห็นเป้าหมายของตนเองชัดเจนขึ้น เพื่อแนวทางการตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จ ที่ดีในอนาคตในการรวมถึงการ พัฒนาศักยภาพการทำงานสูงสุด รู้จักการบริหารจัดการเวลามากขึ้น

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรมและกิจกรรม
Part 1 : Change your mind, Change your life?
   1.    กิจกรรมละลายพฤติกรรม
   2.    กิจกรรมปลุก “พลังแห่งชีวิต” (The Power of Life)
   3.    ใช้ศักยภาพสูงสุดในการงาน และชีวิตที่ยอดเยี่ยม
   4.    Mindsets สู่ความมหัศจรรย์ของการทำงานอย่างมีสุข
   5.    ปลุกพลังความสุข สู่พลังความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยม
   6.    เสริมพลังชีวิต คิดเชิงบวก (Positive Thinking)
Part 2 : ขั้นตอนการพัฒนาตนเองสู่มืออาชีพ
   1.    จุดเด่น จุดด้วยในตนเอง
   2.    ขั้นตอนการพัฒนาตนเองสู่มืออาชีพ
                 -    มีเป้าหมาย (Goal)
                 -    กล้าเผชิญ (Confrontation)
                 -    มีความสามัคคี (Unity)
                 -    มีการประนีประนอม (Compromise)
                 -    ร่วมมือ (Co-Cooperative)
                 -    สร้างทีม (Team Building)
                 -    มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm)
                 -    มีการตัดสินใจร่วมกัน (Joint decision – making)
   3.    เป้าหมาย (SMART Goal) เพื่อการทำแผนการทำงาน
   4.    ขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ
วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
1.  บริษัทหรือองค์การ ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรของท่าน ให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง รักองค์การ ภูมิใจในงานที่ทำ มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย และการทำงานร่วมกับผู้อื่น
2.  บุคคลทั่วไปที่ต้องการ ดึงพลังและความสำเร็จในอนาคต เพื่อองค์การ และส่วนรวมอย่างมีแบบแผน
3.  ผู้ที่รู้สึกหมดพลัง สิ้นหวัง ต้องการกลับมารักและศรัทธา เพิ่มไฟในตัวเองอย่างเต็มหัวใจ และเตรียมพร้อมพัฒนาองค์การ
4.  ทุกท่านที่ต้องการเรียนรู้การบริหารจัดการเวลาใน การทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
5.  ผู้ที่เตรียมตัวติดต่อประสานงานภายในองค์กร  และเตรียมพบนำเสนองานลูกค้า และเตรียมพร้อมก้าวไปข้างหน้าไปพร้อมๆกัน
6.  เจ้าของธุรกิจทุกแขนงอาชีพ
7.  พนักงานออฟฟิศที่ต้องติดต่อประสานงานกับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงาน แบบ Face To Face หรือ ทางโทรศัพท์
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการพัฒนาศักยภาพและการบริหารเวลาอย่างคุ้มค่า ( Effective Task and Time Management Techniques )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการพัฒนาศักยภาพและการบริหารเวลาอย่างคุ้มค่า, Effective task and Time Management Techniques

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด