การคิดแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ (Complex problem solving & Decision Making)

รหัสหลักสูตร: 67103

จำนวนคนดู 563 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การคิดแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ (Complex problem solving & Decision Making)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     ในการทำงานเรามักจะต้องพบเจอกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานอยู่เสมอหากไม่มีหลักวิธีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบก็จะยิ่งทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคทวีคูณขึ้นหลายต่อหลายเท่าตัวส่งผลกระทบรุนแรงต่อทีมงานและองค์กร เครื่องมือช่วยคิดเป็นเทคนิคสำคัญที่จะช่วยให้คนทำงานจัดการความคิดให้เป็นระบบและช่วยให้ทาความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนจนส่งผลกระทบซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพหลักสูตรการคิดแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและคิดตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ทำให้ผู้เรียนสามารถคิดเชื่อมโยงข้อมูลให้สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบโดยมุ่งเน้นการนาเครื่องมือช่วยคิดมาใช้ในการพัฒนาการคิดเชิงระบบ จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นขั้นตอนรู้จักวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีเหตุผลผ่านเครื่องมือช่วยคิดต่างๆ เช่น Why Why Diagramเป็นต้น พร้อมนำเสนอตัวอย่างของเครื่องมือช่วยคิดในแต่ละแบบนอกจากนั้นยังนำเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้เครื่องมือช่วยคิดอย่างเป็นระบบในการทำงานผ่านกรณีศึกษาจริงที่คนทำงานมักพบเจอในชีวิตประจำวัน


วัตถุประสงค์

  1.  ผู้เข้าอบรมเรียนรู้เครื่องมือช่วยคิดอย่างเป็นระบบมาใช้ในการพัฒนาการคิดเชิงระบบของตนเอง
  2.  ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบอย่างเป็นขั้นตอนรู้จักวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีเหตุผลซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อนทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว
  3.  ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือช่วยคิดมาใช้ในการพัฒนาการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาของตนเองเพื่อจัดการงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หัวข้ออบรมสัมมนา
     HIGHLIGHTS: การออกแบบหลักสูตรเกิดจากการศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรกลุ่มหัวหน้างานและพนักงานให้มีทักษะการคิดเพื่อการแก้ไขปัญหาจากการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบให้สอดคล้องกับเป้าหมายของธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

  • หลุมพรางวิธีคิดที่ผิดพลาดของคนทำงานที่มักเกิดขึ้นและผลกระทบต่อทีมงานและองค์กร
  • หลักการคิดอย่างเป็นระบบ
  • เครื่องมือช่วยคิดเพื่อพัฒนาการคิดเชิงระบบในการทำงาน
  • กรณีศึกษา : พัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบเพื่อแก้ไขปัญหาหน้างานในสถานการณ์ต่างๆ
  • แนวทางการประยุกต์เครื่องมือช่วยคิดอย่างเป็นระบบในการทำงาน

1.บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานและพนักงานในการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ

   เพื่อเสริมสร้างทัศนคติเชิงรุกและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในการทำงานระดับต่างๆ

      •บทบาทหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจตามขอบเขตหน้าที่ของพนักงานระดับต่างๆ

      •แนวทางการสร้างทัศนคติเชิงรุกเพื่อความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาในการบริการลูกค้า

2.หลุมพรางวิธีคิดที่ผิดพลาดของคนทำงานที่มักเกิดขึ้น

   เสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงหลุมพรางของวิธีคิดของคนทางานมักพบเจอและผลกระทบที่มักเกิดขึ้นเช่น ไม่คิดถึงผลกระทบสุดท้ายไม่คิดล่วงหน้ารอคำสั่งไม่คิดเชิงป้องกัน เป็นต้น

      •กิจกรรม : กระตุ้นพลังสมองพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบ

      •7 หลุมพรางการคิด ควรระวังและผลกระทบที่เกิดขึ้น

      •ปรับการคิดของตัวเองสู่กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ

      •Workshop: กรณีศึกษาการคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการคิดอย่างเป็นระบบ

3.เครื่องมือช่วยคิดเพื่อพัฒนาการคิดเชิงระบบในการทำงาน

   เรียนรู้เครื่องมือช่วยคิดเพื่อพัฒนาการคิดเชิงระบบในการทำงาน

      •Why Why Diagram

      •Tree Diagram

      •Mind Mapping

      •Fishbone Diagram

      •Turtle Diagram

      •ตัวอย่างของเครื่องมือช่วยคิดในแต่ละแบบ

4.ฝึกปฏิบัติการพัฒนาทักษะการคิดเชิงระบบเพื่อแก้ไขปัญหาหน้างานในสถานการณ์ต่างๆ

   เสริมสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญในการคิดอย่างเป็นระบบในสถานการณ์ต่างๆ ที่เหมาะสม

     Workshop: ฝึกปฏิบัติการคิดเป็นระบบในสถานการณ์ต่างๆที่มักเกิดขึ้นในหน้างานจริงด้วยเทคนิค DMAIC

      - Define ระบุปัญหาให้ชัดเจน

      - Measure ตรวจสอบความรุนแรงของปัญหา

      - Analyze วิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นต้นตอ

      - Improve เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย

      - Control ควบคุมและติดตามผลเพื่อปรับปรุง

      •ข้อเสนอแนะเพื่อนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบไปปรับใช้ในการทางานจริง


ลักษณะการเรียนรู้

   1.บรรยายและยกตัวอย่างประกอบ 30%

   2.การแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ด้วย Activity และ Workshop 30%

   3.ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion 40%


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้

   •ผู้เข้าอบรมจะได้รับการฝึกฝนทักษะการคิดอย่างเป็นระบบโดยเน้นการใช้เครื่องมือช่วยคิดรูปแบบต่างๆ และสามารถนาไปปรับใช้ในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ได้จริง

   •ช่วยแก้ไขปัญหาขาดทักษะการคิดเมื่อเกิดปัญหาในงานที่รับผิดชอบเช่นไม่คิดล่วงหน้ารอรับคำสั่งคิดไม่รอบด้าน

   •ช่วยแก้ไขปัญหาขาดหลักการและขั้นตอนการคิดอย่างเป็นระบบ

   • ช่วยพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือช่วยคิดแบบต่างๆ

   •ช่วยพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย

• หัวหน้างาน

• จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน25 คน/รุ่น

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร การคิดแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ (Complex problem solving & Decision Making)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: Complex problem solving & Decision Making, Define ระบุปัญหาให้ชัดเจน, Improve เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย, Analyze วิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นต้นตอ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด