หลักสูตร การสอนงานสำหรับหัวหน้างาน (COACHING TECHNIQUES in PRACTICE) (หลักสูตร 2 วัน)

รหัสหลักสูตร: 67257

จำนวนคนดู 583 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การสอนงานสำหรับหัวหน้างาน (COACHING TECHNIQUES in PRACTICE) (หลักสูตร 2 วัน)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

     การพัฒนาความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้กับพนักงานที่เป็นสมาชิกใหม่ขององค์กร เพื่อจูงใจ ให้พนักงานใหม่สามารถทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก้าวเดินไปพร้อมๆ กับองค์กรได้นั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยว ข้องสำคัญที่สุด คือหัวหน้างานหรือพนักงานรุ่นพี่ ซึ่งจำเป็นจะต้องมีทักษะในการสอนงาน และเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นพี่เลี้ยง ที่ดี โดยมีทัศนคติเชิงบวกกับองค์กร รวมถึงมีเทคนิคการให้คำปรึกษาสำหรับสมาชิกใหม่ที่ดี

     หลักสูตร “การสอนงานสำหรับหัวหน้างาน” เป็นหลักสูตรสำคัญในการสร้างให้ “หัวหน้างาน” ตระหนักถึงคุณค่า ของการเป็นพี่เลี้ยงด้วยความภาคภูมิใจ เต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ “สอนและถ่ายทอดงาน” และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้สอน งานมืออาชีพได้ อันจะเป็นการสร้างพื้นฐานของระบบการพัฒนาบุคลากรที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่องค์กร ซึ่งจะส่งผลให้การ Implement ระบบการสอนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


วัตถุประสงค์

 1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงความสำคัญของทักษะการโค้ช ในฐานะเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาผลการ ปฏิบัติงานของทีมงานและองค์กร
 2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้และฝึกทักษะการโค้ช เพื่อปรับปรุงพฤติกรรม และผลการปฏิบัติงานของทีมงาน สร้างบรรยากาศการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมและผลการปฏิบัติ งาน และสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี
 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ทักษะ กระบวนการในการโค้ชได้อย่างเป็นระบบและ เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style) รวมถึงวัฒนธรรมแบบคนไทย


หัวข้ออบรมสัมมนา
1ก้าวสู่การเป็นผู้สอนงาน

- มืออาชีพมีความภาคภูมิใจ ความเต็มใจในการปฏิบัติหน้าที่ “พี่สอนงานและถ่ายทอดงาน” และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

 •  ทัศนคติที่ดี และความภาคภูมิใจในบทบาทของ “ผู้สอนงาน” ในองค์กร
 • ความสำคัญและประโยชน์ของการสอนงาน
 • คุณสมบัติและความสามารถของ “ผู้สอนงาน” ที่สำคัญและจำเป็น
 • เครื่องมือพัฒนาศักยภาพทีมงาน สมัยใหม่

2Coaching เครื่องมือสร้างทีมงานและพัฒนาผลการปฏิบัติงานประสิทธิภาพสูง

- เรียนรู้เครื่องมือการพัฒนาศักยภาพทีมงานแต่ละคน

 • ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ “Coaching”
 • ทัศนคติที่ดี และความภาคภูมิใจในบทบาทของ “การเป็นโค้ช” ในองค์กร
 • คุณสมบัติและความสามารถของ “Coach” ที่สำคัญและจำเป็น เช่น การสร้างความไว้วางใจ การฟัง การถาม การสะท้อนกลับ กระบวนการโค้ชชิ่ง เป็นต้น

3การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style) เพื่อเลือกใช้เครื่องมือการพัฒนาได้อย่างเหมาะสม

- เรียนรู้เทคนิคการเลือกใช้เครื่องมือพัฒนาศักยภาพทีมงานที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style)

การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style) เพื่อเลือกใช้เครื่องมือการพัฒนาได้ อย่างเหมาะสม

การเลือกใช้เครื่องมือพัฒนา ศักยภาพทีมงาน ที่เหมาะสมกับ ลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style)

 • การโค้ชชิ่ง
 • การสอนงาน
 • การให้คำปรึกษาแนะนำ
 • การจูงใจและสร้างแรง บันดาลใจ

4การสอนงานและการแนะนำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

- เสริมทักษะในการเป็น “สอนงานมืออาชีพ” ในการดูแลช่วยเหลือและถ่ายทอดความรู้ให้พนักงาน

ขั้นตอนของการสอนงานและการแนะนำงานอย่างมีประสิทธิภาพแบบ 4P

 • Preparation
 • Presentation
 • Perform in Action
 • Put to Work Evaluation
 • ฝึกปฏิบัติการสอนงานแบบ On the Job Training


ลักษณะการเรียนรู้

 • การแลกเปลี่ยนแนวคิด และประสบการณ์ ด้วย Workshop และ Activity50%
 • ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion30%
 • บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ20%


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หลังผ่านการอบรมหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เข้าอบรมควรจะมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ ได้ดังนี้

 • ผ่านการอบรมสามารถนำแนวคิด หลักการเป็นพี่เลี้ยง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทีมงานของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้ผ่านการอบรมมีสัมพันธภาพต่อกันมากขึ้น สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกันได้ดีขึ้น บรรยากาศการทำงานดีขึ้น
 • เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นแล้ว ยังทำให้ลดการลาออกของพนักงาน และกระตุ้นให้เกิดการทำงานแบบทีมเวิร์ค มากขึ้นด้วย อันจะส่งผลให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายได้


วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
 • หัวหน้างาน / หัวหน้าทีม / หัวหน้าส่วน / วิศวกร

***เพื่อประสิทธิภาพในการฝึกอบรมจำนวนผู้เข้าร่วมที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 25 ท่าน


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การสอนงานสำหรับหัวหน้างาน (COACHING TECHNIQUES in PRACTICE) (หลักสูตร 2 วัน)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การสอนงานสำหรับหัวหน้างาน, การสอนงานและการแนะนำงานอย่างมีประสิทธิภาพ, การวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต