หลักสูตร ระบบข้อมูลวัสดุสากล Advance International Material Data System (IMDS)

รหัสหลักสูตร: 67378

จำนวนคนดู 291 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร ระบบข้อมูลวัสดุสากล Advance International  Material Data System (IMDS)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากธุรกิจด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้าแล้ว นอกจากเราต้อง ดำเนินการ Set up ระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้สามารถทำการผลิตให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการแล้วนั้น สิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทจะมองข้ามไม่ได้ คือ สินค้าต้องปราศจากสารปนเปื้อนที่เป็นพิษและส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ นั่นก็คือ สารเคมีที่จัดอยู่ในจำพวกสารโลหะหนักนั่นเองอาทิ เช่น โครเมียม แคดเมียม ปรอท ตะกั่ว และอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องยาก ถ้าผู้ประกอบการไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอเพราะนอกจากผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ว่าด้วยเรื่องการควบคุมสารปนเปื้อนคือ SOC / ELV / RoHs 1.0 / RoHs 2.0 / REACH Annex VI / XV / XIV / AVII / SVHC / PFOS / PFOA / DMF / VOC / MDA / SCCPs / POPs / Prop65 / ELV Annex II / ELV Waste Packaging Waste / Lead in Solder / CMR / GADSL / IMDS / IMDS-a2 / IMDS-AI / CAMDS / CDX etc. ข้อกำหนด 3R (Reuse / Recycle / Recovery) Recyclability และ Recoverability ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 22628 ตลอดจนข้อกำหนดสารเคมีชนิดอื่นๆ ที่ทาง OEM และหน่วยงานที่ทำการควบคุมและบังคับใช้กฎหมายได้ประกาศควบคุมหรือห้ามใช้ ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่ทุกบริษัท จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตลอดจนต่อไปในอนาคต IMDS : International Material Data System หรือระบบข้อมูล วัสดุสากล ซึ่งเป็นระบบที่สำคัญมากที่เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรม ไฟฟ้า ดังนั้นทุกโรงงาน/บริษัท ไม่ว่าจะเป็นเทรดดิ้งจำเป็นต้องดำเนินการทำข้อมูลในระบบนี้เพื่อ Support ให้กับคู่ค้าของตน ซึ่งทางผู้ผลิตจะต้องดำเนินการกรอกข้อมูลวัตถุดิบข้อมูลสารเคมีเข้าไปในระบบ IMDS และดำเนินการส่งให้คู่ค้าของตน แต่ ปัญหาคือ ผู้ผลิตยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายซึ่งว่าด้วยเรื่องการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนด ในกลุ่มประเทศทาง EU / Asia และข้อกำหนดในระบบ IMDS หากบริษัทฯ ใดไม่ดำเนินการจะถูกสั่งห้ามไม่ให้ทำการผลิต ห้ามส่งออกและซื้อขายสินค้าโดยเด็ดขาด

 ผู้รับช่วงผลิตจะต้องแนบข้อมูล IMDS Report ในเอกสาร “อนุมัติชิ้นส่วนการผลิต (PPAP)” เพื่อเป็นการรับประกัน คุณภาพผลิตภัณฑ์ของตัวเองว่าปราศจากสารปนเปื้อนและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายซึ่งผู้รับช่วงผลิต (Suppliers) ต้องไม่มีโอกาสผิดพลาดแม้แต่ครั้งเดียวเพราะนั่นหมายถึงองค์กรของท่านจะถูกย้ายเข้าไปอยู่ในบริษัทฯกลุ่มเสี่ยงที่อันตรายทันทีและทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาล

 หลักสูตรนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ข้อกำหนดของกฎหมายด้านการควบคุมสารปนเปื้อน SOC / ELV / RoHs 1.0 / RoHs 2.0 / REACH Annex VI / XV / XIV / AVII / SVHC / PFOS / PFOA / DMF / VOC / MDA / SCCPs / POPs / Prop65 / ELV Annex II / ELV Waste Packaging Waste / Lead in Solder / CMR / GADSL / IMDS / IMDS-a2 / IMDS-AI / CAMDS / CDX etc. ข้อกำหนด 3R (Reuse / Recycle / Recovery) Recyclability และ Recoverability ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 22628 ในผลิตภัณฑ์ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจริงในระบบ IMDS เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ นำกลับไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ขององค์กรได้อย่างถูกต้อง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้เข้าใจเป้าหมายการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อกฎหมาย ในอุตสาหกรรม ยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

2.เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนและวิธีการดำเนินการควบคุมสารต้องห้าม หรือสารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์ที่ มีผลต่อ สิ่งแวดล้อม และมนุษย์ในผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

3.เพื่อให้สามารถกรอกข้อมูลและจัดทำรายงานการควบคุมสารปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ตามหลักข้อ กฎหมายและมาตรฐานสากล

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถกรอกข้อมูลในระบบ IMDS และจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้อง

5.เพื่อให้เข้าใจหลักการและการดำเนินการด้านการจัดการควบคุมสารต้องห้ามหรือสารเคมีอันตรายในผลิตภัณฑ์ ในองค์กร ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดข้อกฎหมายของอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์

หัวข้ออบรมสัมมนา
1. IMDS Administration & Implementing IMDS in Organization

•Client Manager Administration Functions

•New User Setup ( IMDS Team - Roles and responsibilities ), Password Reset, Editing

•Scoping your IMDS workload and calculating necessary resource

•The role of IT Solutions in IMDS

•Setting your IMDS Account - when should you use Organizational Units ?

•Function of a client manager and contact person

•Setting your IMDS Account - when should you use Organizational Units ?


2. Management of Data Received by Suppliers

•Establishing Data Quality Standards

•Review / Analysis of Data Inflowing

•Identification of Problematic Data

•Supplier Communication

•Data Tracking Methods

•Establishing tracking and management systems for your suppliers

•IMDS Check Function

•How to handle suppliers who cannot / will not provide IMDS data

•Processing Suppliers Submissions - Setting data quality standard and accepting and rejecting supplier MDSs


3. Advance Data Entry Functions

•Time - Saving Techniques

•Internal Data Libraries

•MDS Request Functionality

•Needs for New Submissions

•Analyzing Data for REACH SVHCs

•Using the MDS Request function in IMDS


4. Material and Restricted Substance Issue

•Global Automotive Declarable Substance List ( GADSL ) List

•of Restricted Substances and Declarable Substance

•OEM IMDS Requirement and acceptance criteria

•IMDS Data Recommendations

•ELV Annex II Exemptions

•Reporting a printed Circuit Board in IMDS ( Using Generic published part data from the IMDS

•Steering Committee )

•ELV Annex II Exemptions


5. IMDS Management Issue

•Implementing IMDS

•Integrating IMDS into Quality Programs

•Establishing Internal and suppliers Data Quality Standards

•Data Needs / System Requirements

•Completing your assembly and submitting to your customer Using the Analysis function to Check overall SVHC Content

•Supply Chain Management


คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย


ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร ระบบข้อมูลวัสดุสากล Advance International Material Data System (IMDS)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: ระบบ IMDS, New User Setup, Establishing Data Quality Standards, Data Tracking Methods, Time - Saving Techniques, The role of IT Solutions in IMDS

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด