หลักสูตร การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและการตัดสินใจ ( Root Cause Analysis )

รหัสหลักสูตร: 67444

จำนวนคนดู 363 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและการตัดสินใจ ( Root Cause Analysis  )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล

          การดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการแข่งขันในการสร้างผลกำไรและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญของผู้ประกอบการทั้งด้านการผลิตและบริการ ซึ่งการให้ผู้ปฏิบัติงานทั้งในระดับผู้บริหาร หัวหน้างาน และฝ่ายปฏิบัติการ ได้เรียนรู้กระบวนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ รู้จักเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ มีการเตรียมการสำหรับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากที่ได้ทำการตัดสินใจไปแล้ว นอกจากการเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาแล้ว ผู้ปฏิบัติงานควรได้เรียนรู้ถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างสมบูรณ์ เช่น เทคนิคการวิเคราะห์สาเหตุตามหลัก 4M (สาเหตุของปัญหาจาก คน, เครื่องจักร, วัตถุดิบ และวิธีการ) เทคนิคในการตัดสินใจเลือกวิธีในการแก้ไขในระดับต่าง เช่น การแก้ไขปัญหาระยะสั้น ระยะกลาง และการวางแผนแก้ไขในอนาคต รวมถึงเทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจ เป็นต้น ก็จะพบการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานไปในทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน เช่นลดต้นทุนการดำเนินงาน ลดปัญหาความเสียหาย ลดความสูญเปล่าจากการแก้ไขการรอคอยงาน การขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและยังสามารถสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับบุคลากรภายในได้

         หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาการทำงานได้อย่างเป็นระบบและเห็นผลได้อย่างแน่นอน เป็นการรวบรวมเครื่องมือที่ใช้แก้ไขปัญหากับผู้ปฏิบัติงานและฝึกการรวมกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อช่วยกันระดมสมอง ได้พูดได้คุยกันมากขึ้นในการแก้ไขปัญหาประจำวันได้เป็นอย่างดีและยังสอดแทรกแนวคิดการปรับปรุงงานที่มีประสิทธิภาพหลังการแก้ไขปัญหา ตามหลักการ PDCA ให้กับผู้เข้าอบรม อีกด้วย


วัตถุประสงค์

1.เพื่อสร้างแนวคิดในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาอย่างเป็นระบบ

2.เพื่อเสริมสร้างแนวคิดการป้องกันการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นมีรูปแบบ

3.เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง

4.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง

5.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญในการทำงานเป็นกลุ่ม

6.เพื่อสร้างกลุ่มคุณภาพ ให้เกิดขึ้นจากบุคคลากรภายในหลังการฝึกอบรม

7.เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี

8.เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

หัวข้ออบรมสัมมนา

1.หลักการจัดการองค์กรเพื่อการแข่งขันในปัจจุบัน

2.ความสำคัญของการแก้ไขปัญหาในองค์กร

3.Mindset ในการแก้ไขปัญหา ระหว่าง Fixed mindset & Growth mindset

4.ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานที่ผิดพลาด

  • ปัจจัยการกระทำของคน ที่ทำให้เกิดความผิดพลาด
  • ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Workshop1: แชร์ประสบการณ์ปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดของการทำงานปัจจุบัน

5.เทคนิคการลดความผิดพลาดในการทำงานเบื้องต้น 10 ข้อ

Workshop2: ป้องกันความผิดพลาดจากการทำงานเบื้องต้น

6.ปัจจัย 4 ด้าน ที่ส่งผลต่อคุณภาพในการทำงาน

Workshop3: วิเคราะห์ปัจจัย 4 ด้านที่ส่งผลต่อปัญหาในการทำงาน

7.เกี่ยวกับปัญหา และการตัดสินใจ

  • ปัญหา คืออะไร / สาเหตุหลักของปัญหา / ประเภทของปัญหา
  • การตัดสินใจ คืออะไร / ประเภทของการตัดสินใจ

Workshop4: วิเคราะห์ประเภทของปัญหาในการทำงาน

8.กระบวนการตัดสินใจ แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบด้วย PDCA

9.เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาที่มีโครงสร้างชัดเจนและไม่มีโครงสร้างชัดเจน

  • หลักการคัดกรองปัญหาเบื้องต้นด้วย 5W2H
  • Relations diagram
  • Cause and Effect Analysis (Fishbone diagram)
  • Why why Analysis

Workshop5: ระดมสมองเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน

10.สรุป/ตอบข้อซักถาม

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • หัวหน้างาน พนักงาน และผู้ที่สนใจทั่วไป
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและการตัดสินใจ ( Root Cause Analysis )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การแก้ไขปัญหาในองค์กร, Mindset, Fixed mindset &, Growth mindset, การลดความผิดพลาด, ปัจจัย 4 ด้าน

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต