อบรมฟรี! เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้สัมฤทธิ์ผล

จำนวนคนดู 828 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอเชิญเข้าร่วม  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการฟรี เรื่อง"เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้สัมฤทธิ์ผล"ระหว่างวันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2552ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์(EN6) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอบรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหลักการและเหตุผลในปัจจุบันเทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเรามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีด้านพลังงาน ส่วนหนึ่งของความสำเร็จเหล่านั้นมาจากผลของการวิจัยพัฒนา ซึ่งมีแหล่งทุนของภาครัฐและ เอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการวิจัยในองค์กรต่างๆ ถึงอย่างไรก็ดี พบว่าบุคลากรในองค์กรยังมีทักษะที่สำคัญด้านงานวิจัยไม่มากเท่าที่ควร ทำให้ไม่ได้รับโอกาสสนับสนุนจากแหล่งทุนดังนั้น เพื่อเป็นพัฒนาทักษะด้านงานวิจัยให้มากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยหน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้สัมฤทธิ์ผล" สำหรับบุคลากรในหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน นักศึกษา อาจารย์และนักวิจัย ในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนประชาชน บุคคลทั่วไปที่สนใจ อันจะเป็นการพัฒนาทักษะด้านงานวิจัยให้ดียิ่งขึ้น ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการสร้างผลงานวิจัยต่อไปในอนาคตวัตถุประสงค์1. เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ประสบความสำเร็จในการขอทุนวิจัยได้ดียิ่งขึ้น2. เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศด้านงานวิจัยที่ดี ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการสร้างผลงานวิจัยต่อไปในอนาคต3. เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายด้านงานวิจัยที่มากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ชื่อเสียงของคณะและมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นรูปแบบการฝึกอบรมลักษณะการบรรยายให้เห็นถึงกรอบแนวคิดการวิจัยในช่วงต้นของการฝึกอบรม พร้อมทำ Work Shop เพื่อฝึกการวิเคราะห์และปรับปรุงข้อเสนอโครงการ โดยเน้นหัวข้อที่สำคัญ 2 ส่วนคือ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และ การพัฒนารายงานการวิจัยให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพหน่วยงานที่รับผิดชอบหน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวิทยากร1. รศ.ดร. เกรียงไกร โชประการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี2. รศ.ดร.กิตติ วงส์พิเชษฐ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานีผลที่คาดว่าจะได้รับ1. มีการพัฒนาทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและประสบความสำเร็จในการขอทุนวิจัยได้ดียิ่งขึ้น2. เกิดการสร้างบรรยากาศด้านงานวิจัยที่ดี ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการสร้างผลงานวิจัยต่อไปในอนาคต3. เกิดการสร้างเครือข่ายด้านงานวิจัยที่มากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต4. การประชาสัมพันธ์ ชื่อเสียงของคณะและมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นกลุ่มเป้าหมายบุคลากรในหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน นักศึกษา อาจารย์และนักวิจัย ในสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนประชาชน บุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวน 50 คนการลงทะเบียน1. ลงทะเบียนโดยกรอกรายละเอียดใบสมัครในแผ่นพับและส่งมาตามที่อยู่ซึ่งแจ้งไว้<< ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่นี่> >[attachments size=small label=doctitle docid=1707]โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้สัมฤทธิ์ผล"หน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตู้ ปณ.3 ปณจ.วารินชำราบอ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 341902. ลงทะเบียนโดยแฟกซ์รายละเอียดใบสมัครในแผ่นพับและส่ง มาที่ 045-353333 หรือ โทรศัพท์ สายตรง ลงทะเบียน ที่ 045-353319 , 353300 ติดต่อ คุณธิติกานต์ บุญแข็ง หรือ คุณเฉลิมพร แสนทวีสุข3. ลงทะเบียน online ผ่านเวบไซต์ http :\\\\web.eng.ubu.ac.th\\~research\\seminar\\web21** ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน โดยคณะผู้จัดมีอาหารว่างและอาหารกลางวันไว้บริการ เมื่ออบรมครบตามกำหนดจะได้รับใบประกาศนียบัตรในการรับรองการเข้าอบรมครั้งนี้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหน่วยสนับสนุนการวิจัยและบริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190โทร.045353300, 045353319คุณธิติกานต์ บุญแข็ง/คุณเฉลิมพร แสนทวีสุขหมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมอบรมควรเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัย /รายงานการวิจัย เพื่อประโยชน์ในการฝึกการวิเคราะห์และปรับปรุงข้อเสนอโครงการ / รายงานการวิจัย ในการฝึก
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด