กลยุทธ์การสื่อสารด้านการเขียน (ภาษาอังกฤษ) บันทึกและจดหมายธุรกิจ ให้เกิดผล

รหัสหลักสูตร: 22310

จำนวนคนดู 1206 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม

.2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาทักษะความเป็นสากลให้แก่บุคลากร  เพื่อส่งเสริมบทบาทของบุคลากรในองค์การต่อประชาคมอาเซียน  จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานและเป็นการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรในการแข่งขันกับพลเมืองอื่นของอาเซียนเพื่อก้าวย่างสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียน  ยังผลให้เกิดการเข้าใจ  รับรู้  เกิดการปรับตัว  และอยู่อย่างมีความสุข 
      การสื่อสารด้วยภาษากลางของภูมิภาคอาเซียน นั่นคือ  ภาษาอังกฤษ จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นยิ่งที่บุคลากรในองค์การต้องเรียนรู้  โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านการเขียนภาษาอังกฤษ  บันทึกและจดหมายธุรกิจ  ให้สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน  และเพื่อพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายหลังการจัดตั้งประชาคมอาเซียน


วัตถุประสงค์
    1.  เข้าใจพื้นฐานในการสื่อสารด้านการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเขียนประโยคซับซ้อน  เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษในการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : Asean Economic Community)
    2. รู้ถึงการจัดระบบความคิดเพื่อผลิตประโยคในการสื่อสารด้านการเขียนภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างไม่รู้จบ
    3.  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาตนเอง  ด้านการสื่อสารการเขียน (ภาษาอังกฤษทางธุรกิจให้เกิดผล

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อสัมมนา
    1. มาตรฐาน  (Standard)
      -  จุดมุ่งหมายของการสื่อการเขียน  (Business writing purpose)
      -  ความสำคัญและหลักการในการ  “เขียนที่ดี”  เชิงธุรกิจ  (Effectiveness of business writing)
      -  มาตรฐานการพัฒนา  และขั้นตอนการ  “เขียนที่ดี”  (Basic for good business Writing skills)
      -  เทคนิคการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อการ  “เขียนที่ดี”  (English business writing Technic)
   2.   กลยุทธ์  (Strategies)
      -  กลยุทธ์ และกระบวนการ “นักเขียนที่ดี”  (Standard and  process of  good writing strategies)
      -  รูปแบบการเขียน  “จดหมาย”   “บันทึก”  และ  “E-mail”  (Standard  Patterns of  Letter,  Memo and  E-mail)
  3. กรณีศึกษากลุ่ม  และฝึกปฏิบัติ   (Group Case Study / Workshop)
      -  ฝึกปฏิบัติกลุ่ม  (Group Case Study)
      -  การนำเสนอผลงาน  (Presentation)
      -  การประเมินผล  (Analysis)
  4.  สรุปผล – คำถาม / คำตอบ   (Conclusion – Q & A)
ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด