สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup

บริษัทมาใหม่

ดูบริษัทจัดสัมมนาทั้งหมด »

วิทยากรมาใหม่

ดูวิทยากรทั้งหมด »
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
180x180 banner
728x150 banner
search now

Strategic Center : จัดอบรม หลักสูตร Excellent Supervisory Skill วันพุธที่ 24 มค.61

Strategic Center : จัดอบรม หลักสูตร Excellent Supervisory Skill วันพุธที่ 24 มค.61
หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์
 • 1. ทราบถึงบทบาทของการเป็นหัวหน้ายุคใหม่ 

2. เรียนรู้เทคนิคการสั่งงาน มอบหมายงาน และสื่อสารงานกับทีมงาน

3. เรียนรู้การพัฒนาคุณลักษณะของหัวหน้างาน หรือผู้บริหารที่เปี่ยมประสิทธิผล

วันที่จัดงาน
วันพุธที่ 24 มกราคม 2561


ลงทะเบียนเวลา 08.30 น. 

อบรมเวลา         09.00 น.- 16.00 น.

หัวข้ออบรมสัมมนา
 • ข้อคิดด้านการบริหารการจัดการงานยุคใหม่ Management 4.0 
 • คุณลักษณะของหัวหน้างานที่ดี และการเสริมสร้างภาวะผู้นำ 

              - ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้างาน (ผู้นำทีม) พนักงาน และ ผลงาน

              - ความจริงที่ต้องรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการด้านความสามารถและความกระตือรือร้นของพนักงาน

              - หน้าที่และคุณลักษณะสำคัญ ของหัวหน้างานสไตล์ผู้นำ

 • ทักษะสำคัญ 4 ประการของหัวหน้างานในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ทีมงาน 

              - ทักษะการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเข้าใจตรงกัน

              - ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิผล

              - ทักษะการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

              - ทักษะการมอบหมายงานให้ได้ทั้งงานและได้ทั้งใจคน

 • เทคนิคการตั้งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 • การกำหนดเป้าหมายด้วย SMART Model 

 • เทคนิคการสื่อสารอย่างชัดเจนด้วยหลัก What/When/Why/How 

 • เทคนิคการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (Active Listening) 

 • เทคนิคการตั้งคำถามอันทรงพลัง (Powerful Questioning) 

 • แนวทางการให้ Feedback อย่างมืออาชีพ 

 • Role Play: Who am I? 

 • ค้นหารูปแบบและลักษณะของบุคลากรที่แตกต่างไป 

 • ความเข้าใจในลักษณะลูกน้องแบบต่าง ๆ และวิธีที่จะใช้ในการพัฒนาให้เหมาะกับลูกน้องแต่ละแบบ 

 • เทคนิค/หลักการสำคัญสำหรับผู้สอนงานเพื่อการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน 

 • ลูกน้องหลากหลายประเภทกับวิธีพัฒนาที่เหมาะสม

วิทยากร
ดร.ชนะกัญจน์ ศรีรัตนบัลล์


Key Account Manager บริษัท โนเกีย โซลูชั่น แอนด์ เน็ตเวิรค์ (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่จัดงาน
ราคา/โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 5,900.00 บาท 5900 ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ:ชญานิน (แนน)
อีเมล์:
เบอร์โทรศัพท์ :02-5592146 ต่อ 109

หากท่านต้องการสมัคร Strategic Center : จัดอบรม หลักสูตร Excellent Supervisory Skill วันพุธที่ 24 มค.61
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เห็นความสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร “ทีมงาน” และร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรยุค 4.0 ได้อย่างยั่งยืน
3800บาท
 สำหรับ ฝ่ายบุคคล-ฝึกอบรม , หัวหน้า , ผู้ช่วยหัวหน้า และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ IDP   วัตถุประสงค์ 1. ทราบความหมายและประโยชน์ของการจัดทำ IDP 2. ทราบวิธีการ – ขั้นตอน ในการจัดทำ IDP 3. สามารถกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรานบุคคล (IDP) ได้อย่างเหมาะสมกับบุ
3900บาท
สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาสายงานธุรการในองค์กรได้ด้วยตนเอง
3900บาท
ติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร In House & Public Training www.tesstraining.com Tel : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908 E-mail: contact.tesstr@gmail.com Line id : @Tesstraining Facebook : tesstrainingpage
1,000.00บาท
หลักการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองของผู้ปฏิบัติงาน หลักการสร้างทัศนคติที่ดีในตัวสินค้า บริการ และองค์กร ซึ่งถือเป็นการสร้างแรงจูงใจภายใน จนมากเพียงพอและนำไปสู่กระบวนการโน้มน้าว จูงใจ ถ่ายทอดความเชื่อมั่นดังกล่าวไปสู่ลูกค้า
2900บาท
Update กฎหมายคุ้มครองแรงงานใหม่ เช่น เรื่องการเกษียณอายุ ,การจัดทำข้อบังคับบริษัท การเพิ่มสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างเป็นต้น
3800บาท
วางแผน ประเมินผล นำสู่การพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์  ให้คำแนะนำในการออกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานต่างๆ  กำหนดวิธีการที่ดีในการประเมินผลงาน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่ต่อเนื่องอย่าง ถูกทิศทาง
4,500บาท
องค์กรทั้งในปัจจุบัน และในอนาคตย่อมที่จะต้องเสาะแสวงหาหัวหน้างานที่เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ
4000บาท
การที่องค์การจะเติบโตอย่างยั่งยืนได้ ต้องอาศัยผู้บริหารระดับกลางทั้งผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการการ หัวหน้าแผนกอาวุโส และหัวหน้าแผนก ซึ่งเป็น Keyman ในการขับเคลื่อนและร่วมกันผลักดันการบริหารจัดการหน่วยงานไปสู่เป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้