การพัฒนาทักษะหัวหน้ายุคใหม่ (Modern Supervisory Skills Development) รุ่นที่ 6 | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
newsletter signup
728x150 banner
search now

การพัฒนาทักษะหัวหน้ายุคใหม่ (Modern Supervisory Skills Development) รุ่นที่ 6

จำนวนคนดู 204 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
การพัฒนาทักษะหัวหน้ายุคใหม่ (Modern Supervisory Skills Development) รุ่นที่ 6
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ และความสำคัญของการเป็นหัวหน้างานยุคใหม่ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงาน

2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ และเทคนิคในการบริหารงาน และการบริหารคน สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ เพื่อความสำเร็จของตนเอง หน่วยงาน และองค์กร  

3. สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารงาน และบริหารคนในหน่วยงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพจับต้องเป็นรูปธรรมได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
ส่วนที่ 1 : ปฐมบทเรื่องควรรู้เกี่ยวกับหัวหน้างานยุคใหม่

o คุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นของหัวหน้างาน

o บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน (Leader) ในองค์กร 

o Head-Hand-Heart คุณลักษณะของหัวหน้างานที่ดีที่ "ลูกน้องยอมรับ" 

o Workshop 1 : ผู้นำองค์กรแบบ 3H ที่ลูกน้องต้องการและยอมรับ 

ส่วนที่ 2 : รู้เขา รู้เรา จิตวิทยาการบริหารคน สําหรับยอดหัวหน้างานยุคใหม่

o Workshop 2 : รู้เขา รู้เรา หัวหน้า 4 สไตล์ VS ลูกน้อง 4 สไตล์ 


ส่วนที่ 3 : 4 เทคนิคในการบริหารงานให้เพิ่มผลงาน สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่ 

o เทคนิคที่ 1 การวางแผน และการกำหนดเป้าหมาย (Planning and Goal Setting) 

o Workshop 3 : การจัดทำแผนงานและกำหนดเป้าหมาย 

o เทคนิคที่ 2 การสอนและพัฒนางาน (Coaching and Developing)  

o เทคนิคที่ 3 การสั่งงาน มอบหมายงาน และติดตามงาน ให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ (Directing, Delegation and Following) 

o Workshop 4 : Case Study การสั่งงานและมอบหมายงาน 

o เทคนิคที่ 4 การปรับปรุงงาน (Work Improvement) เพื่อการเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุน 

ส่วนที่ 4 : 4 เทคนิคในการบริหารคน เพื่อรักษาใจทีมงาน (Retention) สำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

o เทคนิคที่ 1 ภาวะผู้นำกับบทบาทของหัวหน้างานในการบริหารทีมงานให้คนอยากอยู่อยากทำงาน (Leadership and Teamwork) 

o Workshop 5 : แชร์-โชว์-ใช้ ภาวะผู้นำที่ลูกน้องยอมรับ 

o เทคนิคที่ 2 การสื่อสารระหว่างหัวหน้างานและพนักงานที่มีประสิทธิผล (Effective Communication and Coordination)  

o เทคนิคที่ 3 การจูงใจทีมงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Motivation for Performance)  

o เทคนิคที่ 4 การสร้างบรรยากาศแห่งความผูกพันของพนักงานในองค์กร (Employee Engagement) 

วิทยากร
 อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

  • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม PEOPLE DEVELOP CENTER 
  • วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ได้รับคำเชิญจาก 3 ใน 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำ (Top Five) ของไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์กรธุรกิจ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ไปบรรยายพิเศษจากประสบการณ์ในการทำงานและความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRM & HRD) ขององค์กรธุรกิจชั้นนำกว่า 26 ปี  
  • อดีตกรรมการบริหารสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย  

 

คำค้นประกาศนี้ Tags: Case Study การสั่งงานและมอบหมายงาน, 4 เทคนิคในการบริหารคน, การจัดทำแผนงานและกำหนดเป้าหมาย, บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหัวหน้างาน (Leade, Head-Hand-Heart, 4 เทคนิคในการบริหารงานให้เพิ่มผลงาน
การวางแผนและดำเนินงานสรรหาเชิงรุกอย่างได้ผล (Planning & Implementing Proactive Recruitment)
3900บาท
เทคนิคและข้อคิดสำหรับการปรับแนวทางสรรหาบุคลากรขององค์กรของท่านให้เป็นการสรรหาเชิงรุก (Proactive Recruitment) ผ่านการศึกษาแนวปฏิบัติขององค์กรชั้นนำ พร้อมทดลองวางแผนปฏิบัติงานสรรหาเชิงรุก (Proactive Recruitment Plan) ที่นำไปใช้งานในองค์กรได้จริง !!!
การจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานภาคปฏิบัติ (Succession Plan in Practice)
4000บาท
เพื่อช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านเตรียมความพร้อมของบุคลากรในเชิงรุก ด้วยการวางแผนหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อป้องกันปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรในตำแหน่งงานหลักที่สำคัญๆ
เสริมพลังผู้นำ - เพิ่มทักษะหัวหน้างาน
3800บาท
 การเป็นหัวหน้างานที่ดีไม่ใช่เรื่องง่ายท่ามกลางสังคมยุคปัจเจกนิยมนำหน้า และการแข่งขันในการทำงานที่ร้อนแรงมากขึ้นทุกวัน ดังนั้นการเป็นหัวหน้างานจึงต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ ต้องมีทั้งบู๊และบุ๋น มีทั้งพระเดชและพระคุณ หลักสูตรนี้จะมุ่งสอนทักษะการเป็นหัวหน้างา
การพัฒนาภาวะผู้นำบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์สมอง Brain Based Leadership
2990บาท
ผู้บริหาร , ผู้นำในองค์กร , หัวหน้างาน , ผู้ที่ทำงานกับคนจำนวนมาก
เทคนิคการบันทึกและหลักการเขียนรายงานการประชุม -ภาษาอังกฤษ
3900บาท
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การพัฒนาความสัมพันธ์ของทีมเพื่อความสำเร็จในการทำงาน
1,000.00บาท
ทีม หรือสมาชิกของหน่วยงาน จะต้องมีความรัก สามัคคี และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จึงจะสามารถทำงานที่ยาก ซับซ้อน หรือ รับผิดชอบดูแลเป้าหมายงานที่มีมูลค่าสูงๆ ได้ จนเป็นที่ไว้วางใจ เชื่อมั่นจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
การนำเสนองานอย่างมือโปร
3900บาท
ประสิทธิภาพของการนำเสนองาน ต้องคำนึงถึงผู้ฟังเป็นหลักว่าจะเข้าใจเรื่องที่นำเสนอหรือไม่ ประเด็นสำคัญที่ต้องการนำเสนอการบรรลุวัตถุประสงค์ ของการนำเสนอโครงสร้างการนำเสนออย่างมีขั้นตอน สื่อต่างๆที่ใช้ประกอบการนำเสนอ การถ่ายทอดการนำเสนอไปสู่ผู้ฟังที่ต้องใช้ทัก
กระบวนการ “นำเข้า-ส่งออก” Sales
3500บาท
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก 2. เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า (Incoterms 2010) - EXW - FCA - FAS – FOB - CFR - CIF - CPT - CIP - DAT - DAP- DDP 3. เครื่องมือที่ใช้ในการชำระค่าสินค้า หลักการและวิธีการของ - การชำระเงินด้วยเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (
ศาสตร์และศิลปะ...สู่ทักษะการนำเสนอ (SMART Presentation Skills)
3900บาท
"การนำเสนอ" ที่มีประสิทธิผล เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะที่ผู้นำเสนอจำเป็นต้องเข้าใจถึง หลักการ เทคนิค วิธีการ ตลอดจนการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การนำเสนองานดูเป็นธรรมชาติ และความเป็นมืออาชีพ