หลักสูตร พื้นฐานสำคัญของภาวะผู้นำ (LEADERSHIP FUNDAMENTALS) (อบรมวันที่ 19 พ.ค.61) | สัมมนาดีดี ดอท คอม
สนใจรับข่าวสารสัมมนาดีดี สามารถติดตามได้ทางช่องทางเหล่านี้ -->
เพิ่มเพื่อน
registration steps
หมวดหมู่สัมมนาดีดี
newsletter signup
728x150 banner
search now

หลักสูตร พื้นฐานสำคัญของภาวะผู้นำ (LEADERSHIP FUNDAMENTALS) (อบรมวันที่ 19 พ.ค.61)

จำนวนคนดู 72 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
หลักสูตร พื้นฐานสำคัญของภาวะผู้นำ (LEADERSHIP FUNDAMENTALS) (อบรมวันที่ 19 พ.ค.61)
สัมมนานี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
หลักการเเละเหตุผล

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบัน โดยเฉพาะจากความก้าวหน้าของนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลสูงต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตของคน และผู้บริโภคต่างๆ รวมไปถึงความจำเป็นยิ่งขององค์กรในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาองค์กรเพื่อความอยู่รอด สามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ แข็งแรง และเติบโตได้อย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

                ดังนั้น องค์กรจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีการสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะที่ทันสมัย เท่าทัน สามารถตอบโต้กับสิ่งแวดล้อมและบริบทขององค์กรที่เปลี่ยนไปได้ และสร้างผลงานที่มีคุณค่าต่อความสำเร็จขององค์กร

ด้วยเหตุนี้ การที่จะเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่หรือเป็นผู้นำที่ประสบ

ความสำเร็จได้ ผู้นั้นจะต้องมีพื้นฐานสำคัญของภาวะผู้นำ ซึ่งหมายถึงลักษณะของผู้นำที่มีประสิทธิภาพในการบริหารตนเอง บริหารคน และบริหารงาน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารต้องมีและสร้างเพื่อให้เป็นผู้นำที่พึงประสงค์ สามารถขับเคลื่อนหน่วยงานและองค์กรให้บรรลุเป้าหมายของความสำเร็จได้

วิธีการอบรม

การบรรยาย ยกตัวอย่าง และบทบาทสมมุติ

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้ออบรม

· ความหมายและความแตกต่างของคำว่าภาวะผู้นำกับผู้นำ

· คุณสมบัติสำคัญและจำเป็นของผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

ด้วยมิติการบริหารตน (Self-Leading)

บริหารคน (People Leading)

บริหารงาน (Work Leading)

และบริหารองค์กร (Organization Leading)

· วิเคราะห์และประเมินพฤติกรรมของภาวะผู้นำของตนเอง

· แนวคิดการบริหารร่วมสมัย ทักษะ และเครื่องมือที่จำเป็นต่อการเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

· เข้าใจความหมาย ของคำว่า ภาวะผู้นำ

· สามารถจำแนก คุณสมบัติของผู้นำที่มีประสิทธิภาพ


· สามารถประเมินพฤติกรรมของผู้นำในตนเองที่มีอยู่ในปัจจุบันและวางเป้าหมายพัฒนาตนเองได้ในอนาคต

ความท้าทายของผู้นำในวันนี้

 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้นำ

 รูปแบบผู้นำที่มีประสิทธิภาพ

เคล็ดลับภาวะผู้นำ เพื่อพัฒนาคน และผลงาน

หลักการบริหารที่ผู้นำควรรู้เพื่อพัฒนาคน และผลงาน

สรุป/มอบรางวัล/ถ่ายรูปร่วมกัน/มอบใบประกาศผ่านการอบรม (CERTIFICATE)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

· กรรมการผู้จัดการ/เจ้าของกิจการ

· ผู้บริหาร ขององค์กร

· ผู้สืบทอดตำแหน่งงาน

     

วิทยากร
ราคาเพียงท่านละ 3,900 บาท

ลงทะเบียน 2 ท่านเพียง 3,500 บาท


ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไปเพียงท่านละ 3,000 บาท

หลักการโน้มน้าว และการสร้างแรงจูงใจเพื่อความสำเร็จในการทำงาน (Persuasive principle and motivation for success)
2,500บาท
หลักการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองของผู้ปฏิบัติงาน หลักการสร้างทัศนคติที่ดีในตัวสินค้า บริการ และองค์กร ซึ่งถือเป็นการสร้างแรงจูงใจภายใน จนมากเพียงพอและนำไปสู่กระบวนการโน้มน้าว จูงใจ ถ่ายทอดความเชื่อมั่นดังกล่าวไปสู่ลูกค้า
เทคนิคการจัดการกับข้อผิดพลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
3900บาท
เหมาะสม และจำเป็นต่อการพัฒนาบุคลากรอีกหนึ่งหลักสูตร ที่สามารถตอบโจทย์ในการส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรทุกระดับชั้น
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิผล
3500บาท
เพื่อให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถขจัดข้อขัดข้อง – อุปสรรคต่างๆได้อย่างถูกจุด ตรงประเด็น การสนับสนุนให้มีหลักในการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา และจัดหาทางเลือก จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาและการดำเนินงาน
เคล็ดไม่ (ลับ) สู่การเป็นผู้นำที่ทรงประสิทธิภาพ
3900บาท
เพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบและขั้นตอนของการทำงาน และปรับวิธีการทำงานให้เข้ากับผู้ใต้บังคับบัญชากับ และเป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา
เคล็ดลับ “การบริหารจัดการ ยุค 4.0” สู่ความเป็นมืออาชีพ
3900บาท
เพื่อการสร้างความมั่นใจอีกระดับหนึ่งในการบริหารจัดการงาน เพื่อสร้างความก้าวหน้าในอาชีพให้เป็นรูปธรรม
อบรมฟรี หลักการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์สำหรับธุรกิจอาหาร
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ภายใต้ "โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างความแข็งแกร่งและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย"
หลักสูตร การสั่งงาน การมอบหมายงานและการติดตามงาน (Directing, Delegation and Monitoring Skill)
3900บาท
ลงทะเบียนและชำระค่าอบรมภายใน 21 ส.ค.60 รับส่วนลดทันที่ 500 บาท/ท่าน พิเศษสุด!! 4 ท่านขึ้นไป รับสิทธิ์ท่านละ 2,900 บาท เท่านั้น..
การออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path in Practice)
4000บาท
กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่องค์กรชั้นนำยุคใหม่นิยมนำมาใช้ในการสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจให้พนักงานในองค์กร คือ การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน ให้บุคลากรมองเห็นโอกาสความก้าวหน้าในชีวิตการทำงานในอนาคตของตนเอง