สัมมนา Online : เคล็ดลับการจัดทำ Objective & Target แนวทางปฏิบัติจริงเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ

จำนวนคนดู 176 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
ไลฟ์สอนสดออนไลน์
บทนำ

ในระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 มีการกำหนดให้จัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายไว้ในข้อกำหนดที่ 6.2 เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการต่างๆ ในองค์กรจะมีการดำเนินการตามนโยบายคุณภาพด้วยการบริหารคุณภาพอย่างเป็นระบบ มีการติดตามวัดผลการปฏิบัติการ ตรวจวัดสมรรถนะของกระบวนการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุผลตามความต้องการและข้อกำหนดของลูกค้า ข้อกำหนดและนโยบายคุณภาพ วิสัยทัศน์ขององค์กร และสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นการทำความเข้าใจเคล็ดลับการจัดทำ Objective & Target ตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 และแนวทางปฏิบัติจริง เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ตั้งแต่เทคนิคในการกำหนดประเด็นวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมจากภาระหน้าที่และความรับผิดชอบหลัก Core Value ของแต่ละกระบวนการในองค์กร เทคนิคการกำหนดเป้าหมายหรือตัวชี้วัดผลสำเร็จที่เหมาะสมตามความต้องการหรือเกณฑ์ของลูกค้า ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อระดับความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงการบรรลุสู่เป้าหมายใหญ่และทิศทางขององค์กรอีกด้วย

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ที่ถูกต้อง 

2. เพื่อให้สามารถกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละกระบวนการต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ตามข้อกำหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ข้อกำหนดขององค์กร และข้อกำหนดของลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าและการบรรลุผลสำเร็จขององค์กร 

3. เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามภายใน Internal Audit ตามข้อกำหนด 9.2 และการเตรียมพร้อมในการนำเข้าข้อมูลสู่การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร Management Review ตามข้อกำหนด 9.3.2 ของระบบ ISO 9001:2015     

4. เพื่อให้เกิดโอกาสในการปรับปรุง Improvement การเปลี่ยนแปลง Change และการสนับสนุน Support ในการพิจารณาความเพียงพอของทรัพยากรที่จำเป็นในอันที่จะทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมาย Objective & Target สามารถบรรลุผลสำเร็จ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และความเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ 

1. ผู้บริหาร, ผู้จัดการฝ่าย, ผู้จัดการแผนก 

2. หัวหน้าฝ่าย, หัวหน้าแผนก ของแต่ละสายงาน 

3. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแผนกต่างๆ ขององค์กร 

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time) 

· หลักสูตร ONLINE 3 ชั่วโมง เวลา 13:00 - 16:00 น. 

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

1. Zoom Online Meeting บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา สนทนาและตอบข้อซักถาม 

2. เอกสารประกอบการบรรยายจะจัดส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ก่อนวันอบรม 2-3 วัน

ไลฟ์สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาหลักสูตร

บทที่ 1: เคล็ดลับในการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

· หลักทฤษฎีในการจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมาย Objective & Target 

· หัวใจหลักของการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย Objective & Target 

· เทคนิคในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน 

บทที่ 2: การบริหารความเสี่ยงกับการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

· ประเภทของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร 

· เทคนิคในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง Risk Assessment 

· เทคนิคในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายจากการบริหารความเสี่ยง 

บทที่ 3: เทคนิคการดำเนินการเพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

· เทคนิคการจัดทำแผนการดำเนินการ Quality Management Plan 

· ตัวอย่างและรูปแบบในการจัดทำแผนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

· ประโยชน์ในการจัดทำแผนการดำเนินการ Quality Management Plan 

บทที่ 4: การติดตามผล ตรวจวัดและประเมินผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

· รูปแบบในการติดตามผล ตรวจวัดและประเมินผลวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

· เทคนิคการติดตามผล ตรวจวัดและประเมินผล Monitoring & Measurement 

· เทคนิคการสรุปรายงานการติดตาม ตรวจวัดและประเมินผลวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

· การกำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข และการพัฒนาเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 

บทที่ 5: เทคนิคการเตรียมพร้อมสำหรับการตรวจติดตามภายใน Internal Audit 

· เทคนิคในการจัดทำ Audit Check Lists ที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

· วิธีการตอบและแสดงผลของวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการตรวจติดตามภายใน 

บทที่ 6: เทคนิคการเตรียมพร้อมในการรองรับการตรวจสอบจากภายนอก 

· การวางแผนรองรับการตรวจสอบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

· เทคนิคการตอบและแสดงผลของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย Objective & Target 

บทที่ 7: เทคนิคในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เหมาะสมในปีถัดไป 

· ปัจจัยหลักในการพิจารณาเพื่อจัดทำวัตถุประสงค์และเป้าหมายในปีถัดไป 

· เทคนิคในการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในปีถัดไปให้เหมาะสม 

· หัวใจแห่งความสำเร็จขององค์กร และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ต้องการลงชื่อ waiting list กดได้ที่นี่เลยค่ะ
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
คำค้นประกาศนี้ Tags: Knctrainingcenter, Objective & Target, ISO 9001:2015, Target, Online, ออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด