บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์เหรียญชัย  นำชัยศรีค้า

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: อบรมสำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การผลิต)

จำนวนเข้าชม 11702 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

 • 2526 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2531 MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


ประกาศนียบัตร

 • Apex IBIZ จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • Lean Master จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • Logistics Master จาก สำนักโลจิสติกส์ กระทรวงอุตสาหกรรม
 • Ware House Management สำนักโลจิสติกส์ กระทรวงอุตสาหกรรม
 • Green Lean Concept and Implement จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • โค้ชโดยการใช้ Card จาก ปราณณา และ Point of you
 • Wealth Dynamics ในการพิจารณาบุคคลในหลายรูปแบบ จาก Roger Hamilton
 • Flow Consultant จาก Roger Hamilton
 • B.A.N.K Code and Power Script เพื่อประโยชน์ด้านการขาย จาก Ultimate Success
 • TPM Total Productive Maintenance Certificate จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • Lean Environment จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • Business Continuity Management จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • Point of You จาก COS


ประสบการณ์

พ.ศ.2526 – พ.ศ.2529

- วิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง พ.ศ.2531 – พ.ศ.2537

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จก (มหาชน)

พ.ศ.2537 – พ.ศ.2538

- ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ และฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทย จก (มหาชน)

พ.ศ.2538 – พ.ศ.2539

- ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จก(มหาชน)

พ.ศ.2539 – พ.ศ.2540

- ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผน ธนาคารไทยธนาคาร จก (มหาชน)


ตำแหน่งปัจจุบัน

-อาจารย์พิเศษ สอน ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

- มหาวิทยาลัย

- หอการค้าไทย

- มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

- มหาวิทยาลัย รังสิต

- มหาวิทยาลัย เกริก

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

การทำงาน ด้านที่ปรึกษา

- ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร

- ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลงานและการจัดทำ KPI

- ที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนกลยุทธ์

- ที่ปรึกษาด้านการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต

- ทีปรึกษาด้านการจัดทำแผนงบประมาณ

- ที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

- ที่ปรึกษาด้านการวางแผนทางการเงิน


การทำงาน วิทยากรอบรมทางด้าน

-การจัดการ ภาวะผู้นำ

- การพัฒนาองค์กร การสื่อสาร

- การลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

- การวางแผนงบประมาณ

- การจัดทำ

- KPI และการประเมินผลงาน

- การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- การจัดทำ competency

- การเงินสำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำงานด้านการเงิน

วิทยากรคอร์สสัมมนา

-หลักสูตร ความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี และการเงิน และการประยุกต์ใช้เบื้องต้นสำหรับพนักงานที่ไม่ได้อยู่สายบัญชีการเงิน

-หลักสูตร การวางแผนและการจัดทำงบประมาณ เพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร

Sponsored
อบรมหลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้จัดการ ( SMART MANAGER SKILLS ) ผู้บริหารระดับสูง - Class Room

แนวทางการพัฒนา :      -    Shared Goals(Business Concept), Result-based Goals (Manageri...

ดูรายละเอียด
หลักสูตรอบรม การพัฒนา Mindset เพื่อการทำงานและการความสัมพันธ์ในองค์กร (Mindset for Performance and Relationships in workplace)

วัตถุประสงค์           การพัฒนาชุดความคิด หรือการปรับ Min...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

 • ทั้งหมด
 • อบรม บัญชี
 • อบรม การขาย
 • อบรม การตลาด
 • อบรมเพิ่มผลผลิต
 • อบรม จัดซื้อ
 • อบรม ลดต้นทุนคลังสินค้า
 • อบรม Business Development
 • อบรม HR
 • อบรม บริหารงานคุณภาพ
 • อบรม Project management
 • อบรม Thinking

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »