บันทึกสำเร็จ...

อาจารย์เหรียญชัย  นำชัยศรีค้า

ผู้เชี่ยวชาญด้าน: สำหรับองค์กร (การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร, การผลิต)

จำนวนเข้าชม 6367 ครั้ง

ประวัติการศึกษา

 • 2526 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2531 MBA (Finance) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


ประกาศนียบัตร

 • Apex IBIZ จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • Lean Master จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • Logistics Master จาก สำนักโลจิสติกส์ กระทรวงอุตสาหกรรม
 • Ware House Management สำนักโลจิสติกส์ กระทรวงอุตสาหกรรม
 • Green Lean Concept and Implement จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • โค้ชโดยการใช้ Card จาก ปราณณา และ Point of you
 • Wealth Dynamics ในการพิจารณาบุคคลในหลายรูปแบบ จาก Roger Hamilton
 • Flow Consultant จาก Roger Hamilton
 • B.A.N.K Code and Power Script เพื่อประโยชน์ด้านการขาย จาก Ultimate Success
 • TPM Total Productive Maintenance Certificate จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • Lean Environment จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • Business Continuity Management จาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • Point of You จาก COS


ประสบการณ์

พ.ศ.2526 – พ.ศ.2529

- วิศวกรไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง พ.ศ.2531 – พ.ศ.2537

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนกิจ จก (มหาชน)

พ.ศ.2537 – พ.ศ.2538

- ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ และฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทย จก (มหาชน)

พ.ศ.2538 – พ.ศ.2539

- ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ กรุงศรีอยุธยา จก(มหาชน)

พ.ศ.2539 – พ.ศ.2540

- ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายวางแผน ธนาคารไทยธนาคาร จก (มหาชน)


ตำแหน่งปัจจุบัน

-อาจารย์พิเศษ สอน ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

- มหาวิทยาลัย

- หอการค้าไทย

- มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

- มหาวิทยาลัย รังสิต

- มหาวิทยาลัย เกริก

- มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

การทำงาน ด้านที่ปรึกษา

- ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร

- ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลงานและการจัดทำ KPI

- ที่ปรึกษาด้านการจัดทำแผนกลยุทธ์

- ที่ปรึกษาด้านการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต

- ทีปรึกษาด้านการจัดทำแผนงบประมาณ

- ที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

- ที่ปรึกษาด้านการวางแผนทางการเงิน


การทำงาน วิทยากรอบรมทางด้าน

-การจัดการ ภาวะผู้นำ

- การพัฒนาองค์กร การสื่อสาร

- การลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

- การวางแผนงบประมาณ

- การจัดทำ

- KPI และการประเมินผลงาน

- การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

- การจัดทำ competency

- การเงินสำหรับผู้ที่ไม่ได้ทำงานด้านการเงิน

วิทยากรคอร์สสัมมนา

-หลักสูตร ความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี และการเงิน และการประยุกต์ใช้เบื้องต้นสำหรับพนักงานที่ไม่ได้อยู่สายบัญชีการเงิน

-หลักสูตร การวางแผนและการจัดทำงบประมาณ เพื่อควบคุมทางการเงินและกำไร

Sponsored
หลักสูตรอบรม ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ ISO9001:2015 (1 Day)

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบเพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำเอกสารให้ ...

ดูรายละเอียด
Introduction to Investment in Global Spot Market of Gold, Oil, Stock, and Currency

สัมมนาฟรี หลักสูตร Introduction to Investment in Global Spot Market of Gold, Oil, Stock...

ดูรายละเอียด

คอร์สสัมมนาที่สอนโดย อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

 • ทั้งหมด
 • การเป็นผู้นำ / ผู้บริหาร
 • การขาย
 • การวางแผนเชิงกลยุทธ์
 • การสร้างรายได้
 • งานจัดซื้อ

วิทยากรในสาขาเดียวกัน ดูวิทยากรทั้งหมด »