การทำงานเป็นทีมเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนกิจการ : DRIVING LOGISTICS COLLABORATION IN SUPPLY CHAINS AND TEAMWORK

รหัสหลักสูตร: 66213

จำนวนคนดู 961 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การทำงานเป็นทีมเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนกิจการ : DRIVING LOGISTICS COLLABORATION IN SUPPLY CHAINS AND TEAMWORK
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการ/แนวความคิด

          ปัจจัยและแรงกดดันต่างๆในปัจจุบันทั้งในเรื่องของเทคโนโลยี ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ต่างๆ และความผันผวนทั้งฝั่งอุปสงค์และอุปทาน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการซัพพลายเชนที่เปลี่ยนแปลงไป ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า คือ เป้าหมายหลักที่องค์กรต้องให้ความสำคัญและรักษาไว้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ควบคู่กับการบริหารต้นทุนและผลกำไรเพื่อคงไว้ซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขันและความยั่งยืนของกิจการ

          การขับเคลื่อนด้วยโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งซัพพลายเชน จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ผู้ค้า ผู้ผลิต และผู้ให้บริการ จำนวนมากต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันกับความต้องการของลูกค้าและรูปแบบการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป แต่สิ่งสำคัญและท้าทายที่สุดในการปรับเปลี่ยนการทำงานใน โลจิสติกส์และซัพพลายเชนขององค์กร คือ การสร้างความสัมพันธ์และการทำงานร่วมกันในทีมเพื่อลดช่องว่างระหว่างแผนกและระหว่างองค์กร

          การวิจัยของ APQC (American Productivity & Quality Center)ปี 2019 เน้นย้ำถึงความจำเป็นที่องค์กรจะต้องพัฒนาวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมจากภายในแผนกและการทำงานร่วมกันของแต่ละแผนกภายในองค์กร ก่อนที่จะขยายออกไปให้ตลอดทั้งซัพพลายเชน เพราะการทำงานเป็นทีมในซัพพลายเชนนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานประสานกันด้วยเป้าหมายเดียวกัน ประโยชน์ร่วมกันที่จะทำให้กระบวนการต่างๆไม่หยุดชะงัก ไม่เกิดความสูญเปล่า เพราะการทำงานร่วมกันเป็นทีม คือ ส่วนสำคัญในการสร้างประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถในการแข่งขัน

          ในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน องค์กรควรที่จะพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงานและสื่อสารกับพนักงานอย่างชัดเจนว่าพฤติกรรมที่องค์กรต้องการ คืออะไร และการทำงานร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกขององค์กรและผู้นำให้ความสนใจ จากนั้นสร้างให้พนักงานตระหนักว่าการทำงานร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำวัน ส่งเสริมการสร้างความไว้วางใจต่อกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมหลักขององค์กร

          หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้พนักงานในองค์กรเกิดความตระหนักถึงเป้าหมายเดียวกัน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เห็นคุณค่าการทำงานเป็นทีมและความสำคัญของงาน เพื่อประสานช่องว่างระหว่างรอยต่อของแผนกและองค์กรให้เป็นส่วนเดียวกันได้ พร้อมทั้งให้พนักงานมีทักษะความรู้ที่สำคัญในการสร้างความสำเร็จและการแก้ปัญหาการทำงานได้ โดยเฉพาะในส่วนงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนรวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและนำไปสู่การส่งมอบสินค้าและบริการที่ยอดเยี่ยมสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

วัตถุประสงค์ต่อผู้เข้ารับการอบรม

   1. เข้าใจหลักการและความสำคัญของการจัดการสมัยใหม่ที่เน้นการพัฒนาทักษะการทำงานควบคู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานภายในซัพพลายเชนของกิจการ

   2. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตัวเองและทีมงาน ในฐานะส่วนสำคัญที่เชื่อมโยงคุณค่าของกิจการเข้าไว้ด้วยกัน

   3. เข้าใจปัญหาและความท้าทายในการทำงานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และสามารถใช้เทคนิคที่เป็นประโยชน์สำหรับการจัดการปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพได้  

   4. เห็นความสำคัญของการเป็นจุดเริ่มต้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในองค์กรได้

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

   1. ความหมายและความสำคัญของการทำงานเป็นทีมเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนกิจการ

   2. อุปสรรคและความท้าทายของการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนปัจจุบันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

   3. ความสำคัญของการปรับตัวและความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

   4. กิจกรรม 1: บทบาทและหน้าที่ของแต่ละแผนกในองค์กรกับความสัมพันธ์ในซัพพลายเชน

   5. หลักการบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชนกับคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ

   6. องค์ประกอบต่างๆที่สำคัญในซัพพลายเชนของกิจการ

   7. ทุกคนมีส่วนช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร ?

   8. กิจกรรม 2: ทำไมการทำงานเป็นทีมถึงจำเป็นและเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความสำคัญ

   9. ปัญหาและความเสี่ยงที่มักเกิดขึ้นในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

   10. ตัวชี้วัดความสำเร็จและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาสาเหตุในการแก้ไขร่วมกัน

   11. กิจกรรม 3: การค้นหาปัญหาในงานและแนวทางการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ

   12. เครื่องมือและเทคนิคสำคัญในการแก้ไขปัญหาด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

   13. การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) และการทำงานเป็นทีมเพื่อการแก้ไขปัญหาและสร้างเป้าหมายร่วมกัน (win-win)

   14. กิจกรรม 4: การประยุกต์ใช้เทคนิคสำคัญในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

   15. บทสรุป เราจะทำงานร่วมกันอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในกิจการและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปสู่ความสำเร็จ

รูปแบบการฝึกอบรม

    - two-way communication ( 40-50% workshop)

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร
สัมมนานี้ไม่ได้รับประกาศนียบัตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การทำงานเป็นทีมเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนกิจการ : DRIVING LOGISTICS COLLABORATION IN SUPPLY CHAINS AND TEAMWORK
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การทำงานเป็นทีมเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จของโลจิสติ, ขับเคลื่อนความสำเร็จของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนกิจก, DRIVING LOGISTICS COLLABORATION IN SUPPLY CHAINS

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต