เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)

จำนวนคนดู 87 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
รอบที่

1

วันที่จัดงาน 19 สิงหาคม 2563

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สมัครรอบนี้

จะเริ่มในอีก 10 วัน


กรุณาเลือกรอบที่ต้องการสมัคร จากตัวเลือกทางด้านบนนี้

•หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบวิธีการและขั้นตอนการแก้ไขในการทำงานบ่อยครั้งมักเกิดคำถามขึ้นว่า “ปัญหาคืออะไร” และมักไม่ได้รับคำตอบจากผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือปัญหานั้นไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริง ซึ่งเห็นได้จากการที่ปัญหาเดิมเกิดขึ้นซ้ำอยู่เสมอ ยิ่งไปกว่านั้นคือมีคนจำนวนมากมักจะแก้ปัญหาจากประสบการณ์และความรู้สึก หรือใช้อารมณ์ ทำให้การแก้ไขไม่มีแนวทางที่ชัดเจน และไม่สามารถทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายได้

•ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง 5 ขั้นตอน อีกทั้งได้ทดลองฝึกใช้เครื่องมือการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ เพื่อนำเทคนิค และแนวทางดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจของตน และองค์กรอย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1.เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการยอมรับปัญหาและกระบวนการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

2.เพื่อเรียนรู้และฝึกใช้งานขั้นตอนการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

3.เพื่อเรียนรู้และฝึกใช้เครื่องมือที่น่าสนใจเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

4.เพื่อได้แนวทางในการพัฒนาทักษะการแก้ไขปัญหาของตน


หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้อการอบรม-สัมมนา

สาเหตุและปัจจัยที่ทำให้การแก้ปัญหาและตัดสินใจไม่ง่ายอย่างที่คิด

1.ปัญหาของคน : เรียนรู้วิธีการจัดการกับคน ไม่ให้ปัญหาเกิดปัญหาด้านอารมณ์

2.ปัญหาของงาน : เรียนรู้วิธีการจัดการกับระบบงาน เงื่อนไข เป้าหมายของงานที่ขัดแย้งกัน

1.ในแต่ละฝ่ายงาน

2.ปัญหาของสถานการณ์ : เรียนรู้วิธีการจัดการกับข่าวลือ สถานการณ์ที่ไม่คาดคิดปัจจุบันทันด่วน

กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจ 4 ขั้นตอน

1. การวิเคราะห์สถานการณ์ ด้วยหลักการ E-I-P พร้อมกรณีศึกษา

 - วิเคราะห์เหตุการณ์ (Event)

 - ลำดับความสำคัญ (Importance)

 - กระบวนการที่ใช้ (Process)

2. การวิเคราะห์การแก้ปัญหา 5 ขั้นตอน พร้อมกรณีศึกษา

 - กำหนดปัญหา

 - วิเคราะห์ข้อมูลของปัญหา

 - ค้นหาสาเหตุของปัญหา

 - การแก้ปัญหา

 - การติดตามผล

3. กระบวนการตัดสินใจ 5 ขั้นตอน พร้อมเครื่องมือและฝึกจากกรณีศึกษา

 - กำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์

 - กำหนดมาตรฐานเปรียบเทียบ

 - สำรวจทางเลือก

 - ประเมินทางเลือก

 - การตัดสินใจเลือก

4. กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาที่น่าจะเกิดขึ้น (เชิงป้องกัน) 4 ขั้นตอน พร้อมกรณีศึกษา

 - กำหนดแผนปฏิบัติงาน

 - ระบุปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น

 - การป้องกันและแผนสำรอง

 - การทบทวนแผนและซักซ้อม

สรุปหลักการและแนวทางการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

แถมด้วยเทคนิคการจัดการความขัดแย้งระหว่างบุคคลในการทำงานร่วมกัน

สุดยอดหลักการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q.)

เกมหรือกรณีศึกษา : ที่ออกแบบไว้แล้วหรือออกแบบตามความต้องการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม


วิทยากร

อาจารย์พรเทพ ฉันทนาวี

หัวข้ออบรมสัมมนาอื่นๆ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาหัวข้อบรรยาย1. หมวดการบริหารจัดการ : การวางแผนงาน การแก้ปัญหาและตัดสินใจ / การสั่งงาน การสอนงาน การมอบหมายงาน / ภาวะผู้นำการจูงใจ / การบริหารความขัดแย้ง/ การบริหารเวลา / การประเมินผลงาน / การพัฒนาทีมงาน / เทคนิคการนำเสนอ / Train the trainer 2. หมวดบริหารทรัพยากรบุคคล : การจัดทำ Competency ในงานบุคคล / การวางแผนพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) / การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม(Training Needs Survey) / การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Planning) / การกำหนดดัชนีชี้วั...

คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน  ผู้จัดการ ผู้บริหาร
สถานที่จัดงาน

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ (Jasmine City Hotel)

เขตวัฒนา | กรุงเทพมหานคร

โปรโมชั่น/ส่วนลดพิเศษ
ราคา 3,800.00 บาท ค่าสัมมนาท่านละ 3800 บาท (ไม่รวม VAT 7%)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:Professional Training Solution(PTS)
ชื่อผู้ติดต่อ:คุณอรัญญา(ตุ้ม)
เบอร์โทรศัพท์ :021753330,0868929330

หากท่านต้องการสมัคร เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


คำค้นประกาศนี้ Tags: เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด