การบริหารงานคล่องตัว (Agile Management)

รหัสหลักสูตร: 65901

จำนวนคนดู 1321 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การบริหารงานคล่องตัว (Agile Management)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

          เคยไหม? ที่เจองานหลายๆงานแล้วงานเสร็จล่าช้าไม่ตรงตามกําหนด งบประมาณบานปลาย ทีมงานทํางานยุ่งทํางานไม่เสร็จกับทีมงานที่ว่างไม่รู้จะทําอย่างไร? จะรักษา balance ในการทํางานของทีมงานได้อย่างไร? เพื่อจัดการกับปัญหาเหล่านี้การทํางานแบบ Agile ถือเป็นอีกทางรอดขององค์กรให้เกิดการทํางานที่เร็วขึ้น และตอบสนอง ความต้องการกับกลุ่มเป้าหมายสูงสุด เนื่องจากมีหลายๆคนที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านช่วยกันวางแผน พัฒนานําไปสู่การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ 

          หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับนักบริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจที่จะพัฒนาทักษะการทํางานแนวใหม่แบบ Agile โดยนําเทคนิคมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการวางแผน และทํางานไปทีละนิดๆ และค่อยๆ ประเมินว่า "ไปต่อดีหรือถูกทางไหม" แล้วจึงเดินหน้าต่อนั่นหมายถึง การกําหนดเป้าระยะสั้นและค่อยเป็นค่อยไป เมื่อเจอปัญหาหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงจะสามารถรับมือแก้ไขได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

          การที่จะนําไปสู่ผลลัพธ์ของการดําเนินงานตามนโยบายและเป้าหมาย ที่บริษัทกําหนด และสิ่งสําคัญคือการอบรมให้พนักงานทุกคนทราบขั้นตอนการดําเนินงานตามหลักคิดนี้จึงเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให้พนักงานดําเนินกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกันก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและทําให้บริษัท ประสบความสําเร็จตามเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายขององค์กร ที่สามารถต่อยอดเพื่อสร้างประสิทธิภาพให้แก่องค์กร ไปสู่โครงการอื่น ๆ ต่อไป


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความเข้าใจต่อต้นทุนการผลิต และสร้างผลกําไรให้กับบริษัท
  2. เพื่อสร้างแนวคิดในการประยุกต์ใช้ หลักการ Agile ในการสร้างประสิทธิผลต่องานที่ทํา
  3. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเชื่อมั่นและกล้าถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ ความชํานาญในการทํางานร่วมกัน
  5. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทํางานให้กับผู้เข้ารับการอบรม
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

     1.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการ Agileอย่างถูกต้อง

     2.ผู้เข้าอบรมสามารถนําหลักการของ Agileไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     3.ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทํางานร่วมกับผู้อื่น

     4.ผู้เข้าอบรมมีจิตสํานึกในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ

     5.ผู้เข้าอบรมมีสํานึกการรักองค์กรมากขึ้น

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการอบรม


         1. Agile การบริหารอย่างคล่องตัว และฉับไว

                          - อะไรคือแนวคิดการบริหารงานแบบ Agile

                          - แนวคิดการบริหารงานขององค์กรยุคใหม่ และตัวอย่างขององค์กรที่นํา “Agile” เข้ามาใช้ในการทํางาน

                          - ความแตกต่างระหว่างการทํางานแบบทั่วไปกับแบบ Agile

                          - Agile Mind-set

                          - Waterfall Process

                          - ข้อดี-ข้อเสียของการทํางานแบบทั่วไปกับแบบ Agile

                          - แบบสํารวจความเหมาะสมในการใช้ Agile ในองค์กร

       รายละเอียด อธิบายถึงที่มาของการทํา Agile ทําไมจึงเกิดแนวคิดนี้ขึ้น และแนวคิด Agile เหมาะสมกับองค์กรแบบไหน ทําไมบางองค์กรใช้แล้วสําเร็จ บางองค์กรใช้แล้วไม่ได้ผล ซึ่งการทํา Agile สิ่งสําคัญที่สุด

คือ การปรับ Mindset ของคนทํางาน ไม่ให้ยึดติดวิธีการเดิม แต่ต้องปรับตังให้รวดเร็วตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

         2. การบริหารโครงการแบบ Agile วิธีการทํางานตามแนวคิดของ Agile

                          - ไม่เน้นกระบวนการและเอกสาร

                          - ยอมรับความเปลี่ยนแปลง

                          - ทําทีละนิดแต่ทําบ่อย ๆ

                          - ผิดพลาดให้เร็ว

                          - ทํางานเป็นทีมมากกว่าที่จะสนใจกระบวนการ

                          - Framework และ SCRUM

      รายละเอียด อธิบายถึงองค์ประกอบของการทํา Agile และแนวคิดที่ประยุกต์มาจากบริษัทที่ทํา Software

computer เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องในการปรับตามความ

ต้องการของลูกค้า สู่การทํา Agile ในสายการผลิต

          3. ตําแหน่งสําคัญใน Agile

                          - Product Owner

                          - Scrum M aster

                          - Development Team

                          - Case Study ของการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในการทํางาน

     รายละเอียด อธิบายถึงบทบาทหน้าที่และวิธีการทํา Agile ที่สําคัญของตําแหน่งต่าง ๆ ที่สําคัญ ที่จะ

ขับเคลื่อนแนวคิด Agile ให้เป็นรูปธรรม รวมถึงการใช้ Framework / KANBAN / User Story / AS a (role)

เพื่อระบุบทบาทของผู้ใช้งาน / I want (goal) เพื่อระบุว่าผู้ใช้งานต้องการอะไร / So that (benefit) เพื่อระบุ

ว่าผู้ใช้งานจะได้รับอะไร / Acceptance criteria เกณฑ์วัดผลว่าสามารถตอบสนองความต้องการได้แล้ว

          4. เทคนิคการใช้บัตรความคิด 

                          - Workshop1: Scrum Workshop: ฝึกปฏิบัติ “Developing Work Innovation”

                          - นําเสนอ “Work Innovation” และ/หรือ ประเด็นการนําเสนอที่ทางองค์กรต้องการูปแบบแบ่งกลุ่ม

                          - นําเสนอกลุ่มละ 15-20 นาที

กําหนดการ

  9.00 - 09.15 น : กิจกรรมละลายพฤติกรรม 

                            a. กิจกรรมสร้างมนุษย์สัมพันธ์

                                   - ทำความรู้จักคนอยู่รอบตัว

                                   - แนะนำตัวเอง

                             รูปแบบการเรียนการสอน : ทำกิจกรรมให่เกิดการยอมรับและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและผู้เรียนกับวิทยากร 

  9.15 - 10.30 น. : Agile คืออะไร?

                             1. Agile การบริหารอย่างคล่องตัว และฉับไว

                                      - อะไรคือแนวคิดการบริหารงานแบบ Agile

                                      - แนวคิดการบริหารงานขององค์กรยุคใหม่และตัวอย่างขององค์กรที่นำ “Agile” เข้ามาใช้ในการทำงาน

                                      - ความแตกต่างระหว่างการทำงานแบบทั่วไปกับแบบ Agile

                                      - Agile Mind-set

                                      - Waterfall Process

                                      - ข้อดี-ข้อเสียของการทำงานแบบทั่วไปกับแบบ Agile

                                      - แบบสำรวจความเหมาะสมในการใช้ Agile ในองค์กร

                              รูปแบบการเรียนการสอน : วิทยากร ฉายสไลด์อธิบายและตั้งคำถามผู้เข้าอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจ

  10.30 - 10.45 น. : พักเบรก

  10.45 - 12.00 น. : การบริหารงานแบบ Agile

                               2.การบริหารโครงการแบบ Agile วิธีการทํางานตามแนวคิดของ Agile

                                       - ไม่เน้นกระบวนการและเอกสาร

                                       - ยอมรับความเปลี่ยนแปลง

                                       - ทําทีละนิดแต่ทําบ่อย ๆ

                                       - ผิดพลาดให้เร็ว

                                       - ทํางานเป็นทีมมากกว่าที่จะสนใจกระบวนการ

                                       - Framework และ SCRUM

                                 รูปแบบการเรียนการสอน :  วิทยากร ฉายสไลด์อธิบายและตั้งคำถามผู้เข้าอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจ

  12.00 - 13.00 น. : พักเที่ยง

  13.00 - 13.15 น. : กิจกรรมกระตุ้นผู้เรียน 

                                      - กิจกรรมเกมส์วัดดวง 

                               รูปแบบการเรียนการสอน :  ทำกิจกรรมให้เกิดความพร้อมกับการอบรมรอบบ่าย

  13.15 - 14.30 น. : การบริหารงานแบบ Agile 

                               3.ตําแหน่งสําคัญใน Agile

                                      - Product Owner

                                      - Scrum Master

                                      - Development Team

                                      - Case Study ของการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริงในการทํางาน

                               4.เทคนิคการใช้บัตรความคิด

                                   รูปแบบการเรียนการสอน :  วิทยากร ฉายสไลด์อธิบายและตั้งคำถามผู้เข้าอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจ

  14.30 - 14.45 น. : พักเบรก

  14.45 - 16.00 น. : Workshop 

                               Workshop1: Scrum Workshop: ฝึกปฏิบัติ “Developing Work Innovation” นําเสนอ “Work Innovation” และ/หรือ ประเด็นการนําเสนอที่ทางองค์กร ต้องการูปแบบแบ่งกลุ่ม นําเสนอ     

                               กลุ่มละ 15-20 นาที

                               รูปแบบการเรียนการสอน : วิทยากรนำทำกิจกรรมกลุ่ม

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานทุกระดับ หัวหน้างาน ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารงานคล่องตัว (Agile Management)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารงานคล่องตัว (Agile Management), Agile Management

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด