พัฒนาทักษะภาวะผู้นำเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันในองค์กร ( Leadership Skill Development for achievement in organization )

รหัสหลักสูตร: 66001

จำนวนคนดู 557 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
พัฒนาทักษะภาวะผู้นำเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันในองค์กร  ( Leadership Skill Development for achievement in organization )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

            โลกการทำงานปัจจุบัน มิใช่ต้องการเพียงผู้บริหารที่ทำหน้าที่ตามตำแหน่ง แต่ผู้บริหารต้องมีคุณลักษณะความเป็นผู้นำ โดยสามารถทำหน้าที่ทั้งบริหาร สั่งการ ควบคุม ดูแล พัฒนา สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้ทีมงานปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ผู้บริหารต้องมีภาวะผู่นำและมีทักษะการเป็นผู้บริหารงานที่ดีในหลายๆด้าน เช่นทักษะความสามารถในงาน ทักษะความสามารถทางด้านคน ทักษะความสามารถทางความคิดและตัดสินใจ อันจะนำไปสู่ความเชื่อมั่นของทีมงาน และผลสำเร็จตามเป้าหมายโดยรวมขององค์การ


วัตถุประสงค์ (Objective)

   1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บทบาทของคุณลักษณะและหน้าที่ของผู้นำ

   2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจทักษะสำคัญของผู้นำ อันสอดคล้องกับองค์การปัจจุบันที่ปรับตัวตามสภาพการเปลี่ยนแปลง

   3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และแนวทางการพัฒนา เพื่อวางแผนในการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่ดี มีความสามารถในการนำพาทีมงานไปสู่เป้าหมายขององค์การ


สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
เนื้อหาการบรรยาย (Key Contents)


     1.การบริหารงานบนโลกแห่งความเปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบัน

     2.ความแตกต่างระหว่างผู้บริหารและผู้นำ

     3.คุณลักษณะและหน้าที่สำคัญของผู้นำยุคใหม่

     4.องค์ประกอบของผู้นำ

     5.ลักษณะสไตล์ผู้นำแต่ละแบบ

         Workshop คุณเป็นผู้นำแบบไหน แบบทดสอบ Google form

     6.ทักษะสำคัญของผู้นำที่บริหารงานที่ดีและมีประสิทธิภาพแบ่งเป็น 3 กลุ่ม

               6.1ความสามารถทางด้านเทคนิค

                            •ทักษะในสายงาน

                            •ทักษะการวางแผนและมอบหมายงาน

                            •ทักษะดิจิตัล

               6.2ความสามารถทางด้านคน

                            •ทักษะการสื่อสารสร้างพลังบวกและการสร้างความสัมพันธ์

                            •ทักษะการสร้างจูงใจและกระตุ้นผู้อื่น

                            •ทักษะการทำงานเป็นทีม

                            •ทักษะการบริหารผลการปฏิบัติงาน

               6.3 ความสามารถทางด้านการคิดและตัดสินใจ

                            •ทักษะความคิดเชิงระบบ

                            •ทักษะความคิดเชิงกลยุทธ์

                            •ทักษะการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

     7.เทคนิคการบริหารทีมงานที่ลูกน้องหลากสไตล์ Workshop

     8. การบริหารความฉลาดทางอารมณ์และนำ 5 Q เพื่อประยุกต์ใช้ในการทำงาน

     9. กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจ เพื่อกระตุ้นให้ทีมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

    10. สรุปการเรียนรู้

รูปแบบการการอบรม (Methodology)

  • บรรยายพร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ เช่น Brain storming,Game,Role play and presentation, Clip Video Learning ในระหว่างการฝึกอบรม เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้แนวทางการโค้ชและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เพื่อฝึกการคิด การระดมสมอง การลองปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเข้าใจองค์ความรู้ด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ได้ สัดส่วนการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 60 : 40


คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
  • ระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :0944896364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร พัฒนาทักษะภาวะผู้นำเพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกันในองค์กร ( Leadership Skill Development for achievement in organization )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: พัฒนาทักษะภาวะผู้นำสร้างความสำเร็จร่วมกันในองค์กร, Leadership Skill Development for achievement, achievement in organization

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด