การพัฒนาความเป็นผู้นำในองค์กรสำหรับผู้บริหาร ( LEADERSHIP for Executive Management )

รหัสหลักสูตร: 66154

จำนวนคนดู 1119 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การพัฒนาความเป็นผู้นำในองค์กรสำหรับผู้บริหาร  ( LEADERSHIP for Executive Management )
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีพลังการเป็นผู้นำที่แท้จริงที่สามารถขับเคลื่อนตนเอง ทีมงาน และองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมปรับทัศนคติในการเป็นผู้นำยุคใหม่ให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ท้าทายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะการมีภาวะผู้นำ และการบริหารจัดการคนที่สร้างสรรค์ อันนำไปสู่การเกิดความคิดสร้างสรรค์ วิธีการแก้ปัญหา และทางออกใหม่ๆ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน

4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำคุณสมบัติ และวิธีปฏิบัติของผู้นำที่มีประสิทธิผลไปประยุกต์ใช้ ในการสร้างบรรยากาศการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ และไว้เนื้อเชื่อใจในองค์กร

5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำองค์รวมของคุณสมบัติ และวิธีการเป็นผู้นำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ และความท้าทายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง ได้อย่างมีประสิทธิผลสอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา

หัวข้ออบรม

ส่วนที่ 1 การพัฒนาความเป็นผู้นำและภาวะผู้นำ (Leader and Leadership)

1. ความเข้าใจเกี่ยวกับผู้นำและภาวะผู้นำ

          - ความหมายและความสำคัญระหว่าง “ผู้นำ” กับ “ภาวะผู้นำ”

          - ความแตกต่างระหว่าง “ผู้จัดการที่ดี” กับ “ผู้นำที่ยิ่งใหญ่”

          - ค้นหาสไตล์การเป็นผู้นำของคุณที่เป็นจุดแข็ง

          - Leadership Competency Assessment ทำแบบทดสอบความเป็นผู้นำ 10 ด้าน พร้อมวิเคราะห์ความสามารถของตนเองแบบรายบุคคล IDP : Individual Development Plan

2. กระบวนการบริหารจัดการของผู้นำเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

          - PLAN DO CHECK ACT (PDCA) Techniques

          - INPUT PROCESS OUTPUT for Productivity and Satisfaction Techniques

3. Re-Skills ความเป็นผู้นำยุคใหม่กับความสามารถการบริหารจัดการที่มุ่งความสำเร็จขององค์กร 

          - ความรู้ในธุรกิจของหน่วยงาน (Business Acumen)

          - ความเป็นเจ้าของและจิตสำนึกทางธุรกิจ (Entrepreneurship)

          - การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making)

          - การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

          - การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม (Participative Communication)

WORKSHOP : ฝึกกิจกรรมการเรียนรู้ และกรณีศึกษา “ภาวะผู้นำของหัวหน้างานในการทำงาน”

ส่วนที่ 2  ความเป็นผู้นำกับการบริหารพัฒนาคน (People Development)

1. ความเข้าใจใน บุคลิกภาพ (Personality) และการรับรู้ (Perception)

          - อ่านขาด! บุคลิกและพฤติกรรมของแต่ละคน เพื่อจัดสรรงาน

          - เข้าใจและยอมรับในรูปแบบพฤติกรรมของคนอื่น

          - รู้ความถนัดของตัวเองและคนอื่น เพื่อค้นหาจุดเด่น และสิ่งที่ควรพัฒนา

2. การพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่ (New Age Leadership) และพัฒนาทีมงานสไตล์ CPA

          - การออกความคิด (Concept)

          - การกำหนดกระบวนการ (Process)

          - การนำไปใช้ให้บรรลุเป้าหมาย (Application)

3. ผู้นำกับการพัฒนาทีมงานสไตล์โค้ช (Leader as Coach)

          - หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการโค้ชชิ่ง

          - ความแตกต่างของการสอบงานแบบโค้ชชิ่งกับรูปแบบอื่นๆ

          - กระบวนการสอนงานในรูปแบบโค้ชชิ่ง

          - การให้คำปรึกษา สร้างแรงจูงใจ และให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ 

WORKSHOP : ฝึกทักษะกิจกรรมการเรียนรู้  “การพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ 3C : Communication Model, Coaching Style, Job & People Counseling

4. การประยุกต์ใช้ CPA กับการปฏิบัติงานจริง และสื่อสารกับทีมงานอย่างมี ศิลปะ “ART”

          - A : Approach : เข้าหาและการบริหารคนตามสภาวการณ์และสไตล์การทำงาน

          - R : Rapport : พิชิตจิตใต้สำนึกและจูงใจทีมงานกับความแตกต่างทางบุคลิกภาพอันส่งผลต่อความไว้วางใจ และความขัดแย้งของผู้คน

          - T : Trust : การสร้างความไว้วางใจ และสร้างศรัทธาสำหรับผู้นำ

5. สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา
   เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

          - การบรรยาย     

          - กิจกรรม และเกม       

          - การแสดงออก

          - กลุ่มสัมพันธ์   

          - การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

    หลักสูตรนี้มีขั้นต่ำ 3 คน จึงจะสามารถเปิดอบรมได้
    หากจำนวนผู้ยืนยันเข้าร่วมอบรม (รวมทั้งหมดจากทุกบริษัทที่สมัครเข้ามา) ไม่ถึงขั้นต่ำที่กำหนด สัมมนาดีดี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเลื่อน วันอบรม
    (สำหรับท่านที่ชำระเงินเข้ามาแล้ว และต้องการยกเลิกอันเนื่องมาจากการเลื่อนรอบ ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน)
    ** กรุณาตรวจสอบและยืนยันการเปิดอบรมจากหน้าเวป หรือจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การพัฒนาความเป็นผู้นำในองค์กรสำหรับผู้บริหาร ( LEADERSHIP for Executive Management )
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การพัฒนาความเป็นผู้นำในองค์กรสำหรับผู้บริหาร, LEADERSHIP for Executive Management, อบรม leadership, อบรมความเป็นผู้นำ, อบรม ภาวะผู้นำ, อบรมออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร นักจัดซื้อยุคใหม่... เพื่อความสำเร็จขององค์กร

คาดหวังให้นักจัดซื้อ ต้องสามารถรองรับรูปแบบการธุรกิจใหม่ๆให้ได้ด้วย เช่น e-commerce ธุรกิจในปัจจุบันนี้ ต้องการ ความรวดเร็ว (Speed) มีประสิทธิภาพ (Efficiency) และต้นทุนที่ต่ำ (Cost Deduction) ดังนั้น นักจัดซื้อสมัยใหม่จะต้องมีแนวคิดในเรื่อง Logisti

หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import)

ขอเชิญอบรม หลักสูตร เจาะลึกกระบวนการนำเข้า (Deep Import) #การนำเข้า ก็คือ การทำพิธีการศุลกากร ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎระเบียบของกรมศุลกากรอย่างเคร่งครัด และการดำเนินนั้นมีขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก จนต้องมีผู้มาดำเนินการแทนผู้นำเข้า

หลักสูตร งานจัดซื้อเพื่อระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน ( Purchasing for logistic...

รูปแบบการทำธุรกิจทั้งหมดนี้ ถูกขับเคลื่อนด้วยระบบ ที่เรียกว่า logistic & Supply Chainsการที่จะบริหารจัดการระบบ logistic & Supply Chains จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่หลากหลาย

หลักสูตร นักจัดซื้อ-ต่างประเทศ (Oversea Procurement)

ถ้าท่านอยากจะเติบโตไปเป็น Manager / Supervisor ในงานจัดซื้อ ท่านต้องมีความรู้ที่สามารถจะดูแล งานจัดซื้อได้ทั้งระบบ ! จึงจำเป็นที่ท่านจะต้องมีความรู้ในการ"จัดซื้อต่างประเทศ" ด้วย !