เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

จิตวิทยาเพื่อการสื่อสารในการทำงานอย่างมีความสุข (Improve Workplace Happiness with Positive Psychology and Communication)

รหัสหลักสูตร: 66626

จำนวนคนดู 66 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
จิตวิทยาเพื่อการสื่อสารในการทำงานอย่างมีความสุข (Improve Workplace Happiness with Positive Psychology and Communication)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     การพัฒนาการสื่อสาร เป็นปัจจัยสำคัญในการบริหารและการจัดการเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนถ้าการสื่อสารหรือการประสานงานในกรณีต่าง ๆ ผิดพลาดแล้ว ก็อาจส่งผลให้เกิดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยาก รวมถึงอาจเกิดความผิดพลาดเสียหายในงานได้ หากองค์กรใดก็ตามที่ใช้แนวทางการสื่อสารแบบเหมือนเดิม ๆ โอกาสที่จะสำเร็จลุล่วงในงานก็จะน้อยลง ผู้ที่จะประสบความสำเร็จในการสื่อสารได้อย่างดีเยี่ยมนั้นจะต้องสามารถจับประเด็น รู้จักและเข้าใจ คิดวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วและเฉียบพลัน  สามารถให้คำปรึกษาอย่างตรงใจ ตรงประเด็น รวดเร็ว  มีชั้นเชิง มีมาดแห่งความเป็นมืออาชีพ และที่สำคัญต้องมีความพร้อมที่จะปรับตัวได้ตามสถานการณ์ รวามทั้งการติดต่อสื่อสาร ประสานงานที่ดีนั้น ยังส่งผลถึงการบริหารจัดการเวลาที่ยอดเยี่ยมได้อีกด้วย
     ดังนั้นการพัฒนาความรู้ ด้านทักษะในการสื่อสารเพื่อการจัดการที่ดี ด้วยวิธีการสื่อสารในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลอย่างยิ่งต่อบรรยากาศการทำงาน และผลการปฏิบัติงานของทีมงานอีกด้วย
     หลักสูตรนี้ จะทำให้ พนักงาน เข้าใจทุกองค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จในการสื่อสาร ผ่านศิลปะในการพูด เพื่อเพิ่มความกล้า และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ดังนั้นผู้ผ่านการอบรมจะสามารถใช้แนวทางการสื่อสารได้อย่างยอดเยี่ยม มีการโน้มน้าว จูงใจ ขจัดอคติ ป้องกันความขัดแย้ง สร้างสรรค์บรรยากาศการทำงานระหว่างกันในองค์กร และมีความเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถลดขั้นตอน ประหยัดเวลาในการทำงานให้ดีขึ้นอีกด้วย
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงผลกระทบของการสื่อสารที่ผิดพลาด ต่อความสำเร็จของงาน และความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจองค์ประกอบของอุปสรรคการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ และสามารถเลือกวิธีนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสม
   3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจองค์ประกอบในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น ๆ อย่างมีศิลปะวิธี เพื่อการทำงานที่ยั่งยืน
   4.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเห็นความจำเป็นและเกิดความเข้าใจด้านจิตวิทยากับการทำงานกับบุคลท่านอื่น ๆ ในกรณีที่ต้องทำงานร่วมกันในเวลาอันจำกัด

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม
   1.  บทบาทผู้นำนักสื่อสารในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
   2.  องค์ประกอบของการสื่อสาร
            -    ปลุกไฟ สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
            -    ผลกระทบจากการสื่อความที่ผิดพลาดหรือบกพร่อง
            -    อุปสรรคในการสื่อสาร เช่น ประสบการณ์ อคติ ฯลฯ
            -    หัวใจแห่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
            -    สื่อสารอย่างไรให้ได้ใจและได้งาน
Workshop Share and Change
   3.  ความแตกต่างทางจิตวิทยา ที่ส่งผลต่อรูปแบบการสื่อสาร และการเลือกรับฟัง
            -    Happiness work place เปลี่ยนทัศนคติด้านลบสู่มุมมองด้านบวก
            -    การสื่อสารในกรณีต่าง ๆ แชร์ประสบการณ์ที่ล้มเหลวและสำเร็จเพื่อเป็นแนวทาง
            -    ปัจจัยในการสร้างความสำเร็จในการสื่อสาร
            -    เคล็ดลับการสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจ
            -    การเป็นผู้ฟังที่ดี (Active Listener) ลดกการวิจารณ์ สร้างสรรค์งานคุณภาพ
            -    การค้นหาความเข้าใจและจับใจความสำคัญ
Workshop Best of Solution
   4.  Time Management overview
            -    ความสำคัญของงาน และความสามารถของคน
            -    การจัดลำดับความสำคัญของงาน
            -    ปัจจัยสำคัญในการบริหารตนเองเพื่อเป้าหมายการทำงานอย่างตรงเวลา
            -    บทสรุปความสำคัญของงานและเวลา
Workshop How to??
   5.  กลยุทธ์ทางจิตวิทยาการประสานงานให้ได้งาน
           -    เทคนิคการทำงานกับคนเก่งแบบนักบริหาร แบบ 360”
           -    เทคนิคการสื่อสารแบบล่างขึ้นบน
           -    กลยุทธ์การประสานงานเชิงศิลปะวาจาเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน
Workshop
   6.  Q/A ถาม & ตอบ
จุดเด่นของหลักสูตรนี้
  วิทยากรได้นำเอาทฤษฎีและความรู้ทั้ง  3 ศาสตร์ มาผสมกันเกิด เป็นอง๕ความรู้ใหม่ที่สามารถนำกลับไปใช้ต่อยอดได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ซึ่ง 3 ศาสตร์ที่กล่าวถึงคือ
     1.  Time Management
     2.  Proficiency Communication
     3.  จิตวิทยาการประสานงาน

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-  พนักงานทั่วไป
-  ผู้จัดการฝ่ายขาย / ฝ่ายตลาดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลลูกค้า
-  หัวหน้างาน และบุคลากร ฝ่ายขาย / ฝ่ายตลาดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลลูกค้า

ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร จิตวิทยาเพื่อการสื่อสารในการทำงานอย่างมีความสุข (Improve Workplace Happiness with Positive Psychology and Communication)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: จิตวิทยาเพื่อการสื่อสารในการทำงานอย่างมีความสุข, Improve Workplace Happiness with Positive, Happiness with Positive Psychology and Communicati, Positive Psychology and Communication

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด