เนื่องจากทางบริษัทกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการให้บริการท่าน การตอบกลับจะล่าช้ากว่าปกติ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

โดยช่องทางที่ติดต่อได้จะเป็น LINE: @seminardd

การบริหารจัดการร้านค้าปลีก (Modern Trade Management)

รหัสหลักสูตร: 66640

จำนวนคนดู 48 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
การบริหารจัดการร้านค้าปลีก (Modern Trade Management)
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     ในยุคสมัยปัจจุบัน ลูกค้ามีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าและบริการมากขึ้น ไม่ว่าจะการขายหน้าร้านหรือประจำบูธแสดงสินค้านั้น พนักงานขายถูกเรียกว่า Sales Consultants (SC) , Personal Consultant (PC) and Beauty Advisor (BA) ซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปตามสายการทำงานของธุรกิจ ซึ่งในโลกธุรกิจปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เมื่อลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ทั้งความต้องการและพฤติกรรมการแสดงออก ทำให้ผู้ขายต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการให้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ธุรกิจ  Modern trade ก็เช่นกัน ต้องมีการนำกลยุทธ์ การบริหารจัดการรูปแบบใหม่ ที่ทันสมัย ให้ทัน พฤติกรรมผู้บริโภคหรือลูกค้ายุคดิจิทัล สำหรับร้านค้าปลีกรายย่อยและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในปัจจุบัน ต้องปรับตัวให้ทันต่อการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดต้นทุนการผลิตและเป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างไร้พรมแดน ปัจจุบันมีเอสเอ็มอีจำนวนไม่น้อยที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจและสามารถขยายตลาดออกไปต่างประเทศ ซึ่งปัจจัยสำคัญประการหนึ่งของความสำเร็จ คือ การสร้างจุดเด่นของสินค้ารวมถึง ช่องทางการจัดจำหน่าย, ภาพลักษณ์ของสินค้า, การบริการ, การกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และความแปลกใหม่ของสินค้าที่คิดค้นตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ประกอบกับในโลกออนไลน์มีสื่อหลากหลายช่องทางเพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ถึงสินค้าและความแตกต่างของสินค้าต่างๆได้โดยง่าย
     “นอกจากนี้ ผู้ประกอบการจะต้องมีเครือข่ายพันธมิตรที่ดี สามารถเชื่อมโยงประสานเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ให้แก่ธุรกิจเอสเอ็มอี รวมถึงส่งเสริมจุดเด่นซึ่งกันและกันซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคง”
     “การทำธุรกิจค้าปลีกในยุค 4.0 ให้ประสบความสำเร็จนั้น ประกอบด้วยสิ่งสำคัญ 5 สิ่ง นั่นคือ 1. Passion หรือ “ความหลงใหล” ในธุรกิจของตัวเอง ซึ่ง Passionนี้จะต้องเกิดมาจากข้างในตัวของเอสเอ็มอีเอง, 2. เมื่อโลกมี “การเปลี่ยนแปลง” อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามา ฉะนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องเตรียมตัวและเตรียมใจที่จะยอมรับในการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา, 3. เราต้องค้นหา “จุดเด่น” และสร้าง “ความแตกต่าง” ของตัวสินค้าหรือธุรกิจของเราว่าคืออะไรเพื่อสร้างการจดจำให้กับลูกค้า, 4. การเล่าเรื่องราวของธุรกิจของตัวเอง  หรือที่เรียกว่า  “Story Telling”   เพราะ ณ ปัจจุบัน พฤติกรรมของลูกค้าต้องการทราบว่าต้นน้ำหรือวัตถุดิบที่เอสเอ็มอีได้มานั้นมีที่มาอย่างไร หากเอสเอ็มอีสามารถเล่าเรื่องราวของสินค้าได้ก็จะส่งผลให้สินค้ามีความน่าสนใจมากขึ้น และสุดท้ายคือ “การลงมือทำ” ทำวันนี้ก็ได้วันนี้ และมันจะไม่ใช่เรื่องยากเลยถ้าเราได้ลองทำและลงมือทำ”
     สำหรับผู้ประกอบการร้านค้าปลีกและเอสเอ็มอียุค4.0 การปรับตัวให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนไปพร้อมกับการให้ความสำคัญกับการพัฒนากลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจอยู่เสมอ นับว่าเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยไขความสำเร็จและสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจได้เติบโตอย่างยั่งยืน
การออกแบบหลักสูตร
แนวการพัฒนาหลักสูตรนี้ ได้พัฒนามาจาก การวิจัยในเรื่องการขายในมิติของผู้บริหาร งานขาย ผู้ขาย ผู้ซื้อและบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย นำมาวิเคราะห์และออกแบบเนื้อหาหลักสูตร รวมถึงชุดฝึกต่างๆ ที่จะมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง เพื่อให้เข้าถึงสถานการณ์การขายที่แท้จริงและทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่าย สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ผ่านกระบวนการเรียนรู้สมัยใหม่ทำให้ทุกคนได้ฝึกฝนเป็นรายบุคคล (COACHING)
วัตถุประสงค์   ( Objective )
   1.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถค้นหาจุดเด่นของสินค้า หาจุดขาย ได้อย่างเป็นระบบ
   2.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีมุมมองทางด้านธุรกิจได้มากขึ้น
   3.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รู้วิธีการสังเกต และเข้าหาลูกค้าที่มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันอย่างมืออาชีพ
   4.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม รู้ step of services/Sales ได้ชัดเจน ตรงประเด็นในการบริการและการขายแก่ลูกค้า
   5.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการโต้แย้งจากลูกค้าที่รุนแรงได้
   6.  เพื่อให้ผู้เข้าอบรม พนักงานมีทัศนคติที่ดีต่อตัวเองและองค์กร
ธุรกิจท่านมีปัญหาอย่างนี้หรือไม่ ?
   1.  ยอดขายไม่มี หรือเคยดีแต่ลดลงเรื่อย ๆ
   2.  พนักงานขาย พูดไม่เป็น อธิบายสินค้าไม่ได้ ปิดการขายไม่ลง
   3.  ตอบข้อโต้แย้ง ไม่เคลียร์
   4.  วางตัวไม่ดี ท่าทีไม่เหมาะสม
   5.  ไม่รู้เรื่อง พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่
   6.  ไม่เข้าใจการตลาดปัจจุบัน
   7.  พักงานขายหน้าร้านท้อแท้ ไม่มีกำลังใจในการทำงาน
   8.  พนักงานขายหน้าร้านไม่สามารถเชิญชวนให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้
   9.  พนักงานขายหน้าร้านไม่รู้วิธีในการสร้างจุดสนใจในการพูดคุย
   10.  พนักงานขายหน้าร้านไม่ใส่ใจในลูกค้า เมินเฉย
อบรมแล้วจะได้อะไร ?
   1.  เข้าใจภาพรวมของธุรกิจและการตลาด
   2.  พนักงานขาย รักงานขาย ภูมิใจอาชีพ
   3.  ยอดขายเพิ่ม ปิดการขายเป็น
   4.  ลูกค้า จงรักภักดีต่อสินค้า บอกต่อ ใช้ซ้ำ
   5.  ธุรกิจเติบโต พนักงานก้าวหน้ามั่นคง  

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรมและกิจกรรม
   1.  Overview Modern trade in the new nor mal
กิจกรรมละลายพฤติกรรมสานสัมพันธ์
   2.  ธุรกิจค้าปลีกในยุคดิจิทัล
   3.  จุดเปลี่ยนธุรกิจกับพฤติกรรมผู้บริโภค
   4.  โอกาสทางธุรกิจและการเติบโตของ Modern Trade
   5.  เทคนิคการจัดร้านให้น่าสนใจ
Workshop
Part 2 ทัศนคติด้านการขายสไตล์ Modern trade
   1.  การสร้างทัศนคติเชิงบวกให้มีความสำคัญมากกว่าอุปสรรคด้านความคิด
   2.  การเปลี่ยนจากคิดเป็นลงมือทำ
   3.  โลกของการขายในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
   4.  จิตวิทยาสำหรับการเป็นนักขาย
   5.  Perspective
กิจกรรม “วิเคราะห์และค้นหาความต้องการ”
Part 3 เจาะลึกการขาย
   1.  วิเคราะห์ 5 องค์ประกอบหลักในการขายปลีก
   2.  5 อุปนิสัยที่ปรึกษาการขายปลีกที่ล้มเหลว
   3.  การขายปลีกอย่างที่ปรึกษาการขายมืออาชีพ
   4.  เรียนรู้ การเปลี่ยนสิ่งที่ลูกค้า “ปฏิเสธ” ให้เป็นการ “ตกลง”(Client Crisis)
   5.  การตอบสนองต่อคำถามของลูกค้าเพื่อที่จะนำไปสู่ขั้นตอนการปิดการขาย?
WORK SHOP
Part 4 ขั้นตอนการขายและการบริการ (Step of Services/Sales)
   1.  Step 1: การตั้งคำถามปูทาง เพื่อขอข้อมูลลูกค้า (Know your Customer)
   2.  Step 2: การตั้งคำถามเพื่อรู้ปัญหาที่แท้จริงของลูกค้า
   3.  Step 3: การตั้งคำถามเพื่อสะกิดใจลูกค้าถึงปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้น
   4.  Step 4: การตั้งคำถามเพื่อตอกย้ำให้ลูกค้าเห็นถึงประโยชน์ในการตัดสินใจซื้อ
การเตรียมยุทธวิธีการขายให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
   1.  การสร้างประเด็นความสนใจ
   2.  การชี้ประเด็นให้เห็นผลประโยชน์
   3.  บอกถึงประเด็นราคาและเงื่อนไข
   4.  อธิบายประเด็นเหตุผลและการยอมรับ
   5.  โน้มน้าวประเด็นเพื่อการตัดสินใจซื้อ
   6.  WORK SHOP
   7.  สรุปเนื้อหาโดยรวม
   8.  Q&A

วิทยากร
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :094-489-6364
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร การบริหารจัดการร้านค้าปลีก (Modern Trade Management)
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 094-489-6364 / 097-474-6644
อีเมล์ cs@seminardd.com
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: การบริหารจัดการร้านค้าปลีก, Modern Trade Management

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด