หลักสูตร Effective Coaching Skills

รหัสหลักสูตร: 66683

จำนวนคนดู 761 ครั้ง
กดเพื่อแจ้งสัมมนาไม่เหมาะสม
สอนสดออนไลน์
หลักสูตร Effective Coaching Skills
รอบที่

-

ยังไม่มีรอบจัดในขณะนี้

ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีรอบใหม่

หลักการและเหตุผล
     หลักสูตร Effective Coaching Skills เป็นหลักสูตรสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารหรือผู้จัดการ ให้ตระหนักถึงคุณค่าของการเป็นโค้ชด้วยความภาคภูมิใจ เต็มใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ “โค้ชชิ่งทีมงาน” และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการโค้ชชิ่งและกระบวนการสอนงานรูปแบบต่างๆที่ถูกต้อง สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถให้ Feedback และจูงใจทำงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นการสร้างพื้นฐานของระบบการพัฒนาบุคลากรที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป


วัตถุประสงค์
   1.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงความสำคัญของทักษะการโค้ช ในฐานะเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของทีมงานและองค์กร
   2.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้และฝึกทักษะการโค้ช การให้ Feedback และการจูงใจทีมงาน เพื่อปรับปรุงพฤติกรรม และผลการปฏิบัติงานของทีมงาน สร้างบรรยากาศการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมและ ผลการปฏิบัติงาน และสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี
   3.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการเป็น “โค้ชที่มีประสิทธิภาพ” เช่น ทักษะการเป็นที่ปรึกษา ทักษะการให้ Feedback และทักษะการสอนงาน เป็นต้น


สิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม
   1.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมตระหนักถึงความสำคัญของทักษะการเป็นโค้ช ในฐานะเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของทีมงานและองค์กร
   2.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้และฝึกทักษะการเป็นโค้ช เพื่อปรับปรุงพฤติกรรม และผลการปฏิบัติงานของทีมงาน สร้างบรรยากาศการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมและ ผลการปฏิบัติงาน และสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี
   3.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ทักษะ กระบวนการในการเป็นโค้ช ได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style) รวมถึงวัฒนธรรมแบบคนไทย

สอนสดออนไลน์ผ่านทาง Zoom

หัวข้ออบรมสัมมนา
หัวข้อการฝึกอบรม
    1. “Coaching” เครื่องมือสร้างทีมงานและพัฒนาผลการปฏิบัติงานประสิทธิภาพสูง วัตถุประสงค์ : ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นโค้ช ในฐานะเป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของทีมงานและองค์กร
              -    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการ “Coaching”
              -    ทัศนคติที่ดี และความภาคภูมิใจในบทบาทของ “Coach” ในองค์กร
              -    คุณสมบัติและความสามารถของ “Coach” ที่สำคัญและจำเป็น
   2. เมื่อต้องเล่นบทโค้ช วัตถุประสงค์ : เรียนรู้และฝึกทักษะการเป็นโค้ช เพื่อปรับปรุงพฤติกรรม และผลการปฏิบัติงานของทีมงาน สร้างบรรยากาศการทำงานแบบร่วมแรงร่วมใจ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกิดการพัฒนาพฤติกรรมและ ผลการปฏิบัติงาน และสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี
              -    วิทยากรจะอธิบายวิธีการในการวิเคราะห์ เพื่อค้นหาความจำเป็นในการพัฒนาพนักงานที่คัดเลือกเข้ามาสู่กระบวนการ Coaching สำหรับประเด็นที่มีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาของพนักงานแต่ละท่าน
   3. เรียนรู้...เครื่องมือการเป็นโค้ชประสิทธิภาพสูง วัตถุประสงค์ : ฝึกทักษะสำคัญในการเป็นโค้ชมืออาชีพ และการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style)
                       *เข้าใจพื้นฐานของคน
                       *การสอนงาน
                       *การถามและการฟัง
                       *การสร้างแรงบันดาลใจ
                       *การให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
              -    วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ทักษะ กระบวนการในการเป็นโค้ช ได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของทีมงานแต่ละคน (Style)
   4. นี่แหละ...แผนการโค้ชของฉัน วัตถุประสงค์ : แผนการเป็นโค้ชแต่ละท่าน และดำเนินการวิเคราะห์ประเด็นความจำเป็นในการพัฒนาอย่างเหมาะสม
              -    ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกการดำเนินการจัดทำแผนการเป็นโค้ช ให้สอดคล้องตรงตามประเด็นความจำเป็นที่ต้องพัฒนาสำหรับน้องแต่ละท่าน
   5. ช่วงเวลาสำคัญ..กับการเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์ : การติดตามผลการปฏิบัติตาม Plan
การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงกับน้อง
              -    วิทยากรจะสร้างความตระหนักรู้และความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในการนำ Plan ไปปฏิบัติจริง และกำหนดกระบวนการใน  การติดตามกระบวนการต่อไป และผลลัพธ์ในแต่ละขั้นตอน


รูปแบบวิธีการฝึกอบรม
   -    Workshop / Case Study / Role Playing                60%
   -    Lecture                                                                40%

วิทยากร
คุณสมบัติผู้เข้าฟัง/กลุ่มเป้าหมาย
-    ผู้บริหาร / ผู้จัดการ / ผู้เกี่ยวข้อง
ภาษาในการบรรยาย
ไทย
ประกาศนียบัตร

สัมมนานี้ได้รับประกาศนียบัตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อย่าลืมบอกผู้จัดงานว่าเห็นประกาศจากเวป "สัมมนาดีดี" นะคะ
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท:SeminarDD Academy
ชื่อผู้ประสานงาน:ผู้จัดงาน
เบอร์โทรศัพท์ :097-474-6644
สอนสดออนไลน์

หากท่านต้องการสมัคร หลักสูตร Effective Coaching Skills
กรุณากดปุ่ม 'สมัครเข้าฟัง' ด้านล่างนี้


เข้าฟังสัมมนาผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ค่าฝึกอบรมสามารถหักค่าใช้จ่ายทางภาษีนิติบุคคลได้ 200%
ลงชื่อเพื่อจองสัมมนาในรอบถัดไป
(ถ้ามีจัด ท่านจะได้สิทธิ์ก่อน)
สามารถติดต่อได้ที่
โทร. 097-474-6644
อีเมล์ [email protected]
ไลน์ไอดี @seminardd

หลักสูตรนี้สามารถจัดแบบ In-House Training (สอนเฉพาะองค์กรของคุณ) ได้ทั้งแบบ Onsite และ Online ขอใบเสนอราคา In-house Training

คำค้นประกาศนี้ Tags: หลักสูตร Effective Coaching Skills, Effective Coaching Skills

หลักสูตรฝึกอบรมอื่นๆที่น่าสนใจของผู้จัด

หลักสูตร การวางแผนและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ( Production Planning and C...

เพื่อสามารถจัดระเบียบการไหลของงานในระบบผลิต และติดตามการทำงานนั้นว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ เพื่อที่จะได้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา หรือเป็นการเตรียมและจัดการทรัพยากรและความต้องการตลอดจนทางเลือกต่างๆให้เกิดความพร้อมสำหรับการผลิต